Logo UAB
2021/2022

Models integrats de gestiˇ: qualitat i seguretat corporatives

Codi: 104016 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Armando Equeter Leva
Correu electr˛nic:
Armando.Equeter@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengŘes

L'alumnat pot utilitzar l'idioma catalÓ en les seves intervencions o consultes en el f˛rum i en les sessions TEAMS.

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

 
En superar l'assignatura l'alumnat serà capaç de:
 
- Conèixer el marc teòric i organitzacional on va realitzar la seva activitat professional en el camp de la Qualitat.
 
- Conèixer la manera de planificar sistemes de gestió de la Qualitat i la seva implantació.
 
- Identificar els diferents processos existents en matèria d'assegurament de la qualitat dels productes i els serveis.
 
- Desenvolupar-se amb els diferents models de gestió existents relacionats amb la Qualitat i els Sistemes de Gestió Integrats.
 
- Conèixer el paper i competències del personal que treballa en un Sistema de Gestió de la Qualitat.
 
- Realitzar informes operatius en matèria de qualitat.
 
- Assumir reptes professionals com a tècnic o executiu en matèria de qualitat.
 
- Gestionar eficaçment un Sistema de Gestió de la Qualitat sostenible d'acord amb la norma ISO 9001: 2015.
 
- Analitzar els resultats i implantar millores reals i potencials en matèria Qualitat.
 
- Identificar i avaluar els riscos dels processos.
 
- Utilitzar tècniques de Qualitat Total

CompetŔncies

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 3. Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 7. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreureĺn indicadors de risc.
 8. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 11. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 12. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 13. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

 
• Introducció a la gestió de qualitat: fonts, teories, conceptes i enfocaments.

• Seguretat del producte i sistemes de gestió de qualitat, les normes ISO: conceptes, marc normatiu, evolució i estructura.

• Procés d'implantació de les normes ISO: Norma ISO 9001: 2015.

• La gestió dels processos: Mapes de processos.

• Extensió dels sistemes normatius.

• Sistema integrat de Gestió: ISO 9001-ISO 14001- OHSAS 18001 / ISO 45001.

• Models per a la implantació de la gestió total: Abast

• Models per a la implantació de la gestió total: Tècniques CPK, AMFE, plans estratègics, ...

• Model EFQM.

• Interrelacions i diferències entre EFQM i les norma ISO 9001.

• Equips de treball en l'àmbit de la gestió de qualitat: "Cercles de Qualitat".

• La Seguretat Corporativa.

• La Gestió de la Qualitat en l'Administració Pública.

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online i amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia, desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir de l'Temari, amb el treball de casos pràctics realistes.

En les pràctiques de l'assignatura es realitzaran exercicis i supòsits pràctics en idioma castellà i anglès, per tal que l'estudiant pugui demostrar els seus coneixements i l'aplicació dels models i normes de Gestió de Qualitat en el marc internacional.

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió.

A forum of doubts will also be created where students will add questions and clarifications of the subject.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 1, 2, 8, 12
Classes online per a la consulta de dubtes sobre els exercicis prÓctics 6 0,24 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
FĎRUMS per a la consulta i debat sobre de dubtes del temari i els exercicis prÓctics 24 0,96 4, 6, 8, 9, 11, 12
Tipus: Aut˛nomes      
Exercicis prÓctics (PEC's) 116 4,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Avaluaciˇ

Exercicis pràctics individuals (60% de la nota global):
 
  1r Exercici: Cada estudiant haurà de dissenyar el pla de gestió de la qualitat d'una situació empresarial concreta, a escollir per l'alumne, utilitzant els models i metodologies de gestió proposats en el Manual del curs. El treball haurà de ser realitzat en idioma anglès i el seu lliurament es farà a través de l'Aula Moodle.
 
2n Exercici: Cada estudiant haurà d'avaluar els riscos existents en l'exercici de l'activitat escollida utilitzant tècniques avançades d'anàlisi de riscos, així com definir els controls a dur a terme en els diferents processos del negoci i la metodologia "8D Problem Solving Sheet" per a l'anàlisi de problemes. El treball haurà de ser realitzat en idioma anglès i el seu lliurament es farà a través de l'Aula Moodle.
 
Si un o més treballs no són realitzats, es passaria de l'avaluació contínua a l'avaluació final. És a dir, el 100% de la nota serà la de l'examen final de juliol. La superació d'aquest examen de Juliol comportaria l'obtenció d'un 5 com a nota en l'expedient.
 
Examen final  (40% de la nota global):
 
L'examen constarà de preguntes curtes i es basarà en els continguts dels temes de l'manual i els models de gestió estudiats. Cal obtenir un 4 com a nota mínima perquè expliqui com a part de l'avaluació continuada
 
Plagi:
 
"Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar ...... una activitat d'avaluació, implicarà suspendreaquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. "
 
Recuperació: En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 Exercicis prÓctics individuals (PEC's) 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Examen final 40% 0 0 1, 2, 8, 12

Bibliografia

- Jiménez  Tello, P. y Equeter Leva, A. , “Modelos integrados de gestión: Calidad  y Seguridad Corporativa”, Escuela de Prevención y Seguridad Integral- Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2021,

- CEN, EN ISO 9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos, AENOR, Madrid, 2015.

- CEN, EN ISO 14001:2015 - Sistemas de gestión ambiental .Requisitos con orientación para su uso, AENOR, Madrid, 2015.

- ISO, ISO 45001-Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso, ISO, Ginebra, 2018.

- Camisón, Cesar, “Gestión de la Calidad: Conceptos, Enfoques. Modelos y Sistemas, Madrid, Pearson Educación, 2007.

- Casadeus, M., “Calidad práctica. Una guía para no perderse en el mundo de la calidad”, Madrid, Prentice/Hall/Finantial Times, 2005.

- European Foundation for Quality Management, EFQM framework for corporate social responsability, Belgium, 2004.

- Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, Manual EFQM de Excelencia: pequeñas y medianas empresas (PYMES), 2003.

- Jiménez Tello, P., “Auditoria Universitaria de Calidad: La evaluación como conquista social ante la competencia universitaria global”, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Alemania, 2009..

- Velasco Sánchez, Juan, “Gestión de calidad: mejora continua y sistemas de gestión de calidad: teoría y práctica”, Madrid, Pirámide, 2010.

http://www.enac.es/web/enac/inicio

http://www.iso.org/iso/home.html

http://www.ivoox.com/podcast-plus-consulting-gestion-empresarial_sq_f191540_1.html

www.youtube.com/watch?v=5bkpbNDMiFU

Programari

Aquesta asignatrura no requereix d'un programari específic.