Logo UAB
2021/2022

Models integrats de gestiˇ: medi ambient

Codi: 104011 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
J˙lia Gassol Bou
Correu electr˛nic:
Julia.Gassol@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.

Objectius

Presentació:

El medi ambient i els recursos naturals són un bé comú de tota la humanitat, tant actual com futura. Per aquest motiu, tant la societat en general com les empreses en particular ens hem de responsabilitzar de l’impacte que causem sobre el medi ambient. Aquest principi s’ha de fer extensiu a totes les organitzacions i especialment a aquelles que, per la seva activitat, poden tenir una incidència negativa sobre el medi.

Actualment disposem de diverses eines de gestió ambiental a les empreses, entre elles els sistemes de gestió ambiental (ISO 14.001, EMAS, etc.) i l’etiquetatge ecològic de productes i serveis més respectuosos, com a sistemes de responsabilitat i desenvolupament sostenible. Aquestes eines, voluntàries, però de caràcter públic, es basen en el principi de millora contínua de la gestió ambiental.

El concepte de sistema integrat de gestió ambiental està íntimament lligat al d’auditoria ambiental i de qualitat. Aquest es podria definir com ‘una estructura organitzativa, planificadora de les activitats, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos per desenvolupar, implantar, portar a terme i mantenir al dia la política ambiental d’una empresa’. A més, les polítiques i context econòmic estan impulsant a l’empresa privada i pública a implementar estratègies d’economia circular per adaptar-se i ser innovadores en el nou paradigma econòmic, on els recursos, productes i serveis hauran de perdurar molt més temps dins el sistema i el consum haurà de ser molt més responsable. L’assignatura doncs introduirà els conceptes i les estratègies bàsiques de l’economia circularcom a eina de gestió ambiental i d’estratègia empresarial.

Aquesta assignatura presentarà les eines i instruments bàsics per la gestió ambiental i la introducció de l’economia circular de les organitzacions, siguin públiques o privades.

Objectius formatius:

 • Introduir aspectes generals sobre medi ambient i desenvolupament sostenible.
 • Descriure els conceptes generals sobre els sistemes de gestió ambiental d’organització i per a productes.
 • Conèixer la normativa ISO 14001 i les eco-auditories europees seguint el reglament EMAS.
 • Aplicar diferents procediments necessaris per a la implementació pràctica d’un sistema de gestió i auditoria ambiental a partir de casos concrets.
 • Introduir el concepte i estratègies de l'economia circular com a eina de gestió de l'empresa privada i pública.
 • Fomentar el pensament crític de l'alumnat i la identificació proactiva d'aspectes ambientals de risc a l'empresa.

CompetŔncies

 • Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 2. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 3. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 4. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreureĺn indicadors de risc.
 5. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 6. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenciˇ i la seguretat.
 7. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 8. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Tema 1. Introducció al medi ambient i gestió ambiental

Medi ambient i desenvolupament sostenible

Empresa i medi ambient

Estratègia ambiental a l’empresa

Instruments de gestió ambiental

 

Tema 2. Gestió ambiental a nivell d’organització

Conceptes bàsics

Motivacions i avantatges

Opcions per implantar un SGA

Actors implicats

Etapes d’implantació

Valoració econòmica

 

Tema 3. Gestió ambiental de producte

Introducció

Ecodisseny

Comunicació ambiental (ecoetiquetes)

Compra verda

 

Tema 4. Introducció a l'economia circular com a eina de gestió estratègica empresarial

Introducció al concepte d'economia circular

Context legislatiu: EU, Espanya i Catalunya (pla Estratègia Espanya 2030, projecte llei canvi climàtic i transició energètica, etc.)

Principis i estratègies d'economia circular (servitització, residu a recurs, responsabilitat ampliada al productor, reparació manteniment, ecodisseny, etc.)

Casos pràctics aplicats a l'empresa privada i pública

Metodologia

La metodologia docent combinarà l'estudi individual a partir del Manual amb la tutorització del professorat.

Els estudiants prepararan els temaris de forma autònoma i les sessions de videoconferència es dedicaran a aprofundir sobre els temes tractats, així com a resoldre possibles dubtes. Per tant és imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió.

Es crearà, a més, un fòrum de dubtes on l'alumnat podrà realitzar les preguntes i aclariments que consideri necessaris sobre l'assignatura.

Les activitats autònomes correspondran tant a l’estudi personal com a la resolució dels exercicis i treballs plantejats pel professor. Cada alumne haurà de recercar documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d’estudi i treballs personals de consolidació sobre el que s’ha exposat a classe (lectures programades, exercicis individuals). A més haurà de fer un seguiment i estudi de diferents exercicis i casos pràctics.

Les activitats d’avaluació avaluaran els coneixements i competències adquirits pels alumnes, d’acord amb els criteris que es presenten en el següent apartat.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16
Classes te˛riques 6 0,24
Tipus: Supervisades      
F˛rums de debat, resoluciˇ de casos prÓctics i proves. Tutories i sessions videoconferŔncia 20 0,8
Tipus: Aut˛nomes      
Resoluciˇ de casos prÓctics. Realitzaciˇ de treballs. Estudi personal 120 4,8

Avaluaciˇ

Lliurament de Proves d'Avaluació Continuada (PEC) (40%):

Al llarg del curs es faran una total de 2 pràctiques d'avaluació continuada.

És un requisit obtenir almenys un 3,5 sobre 10 de nota mitjana de les 2 pràctiques perquè faci mitjana amb la resta de notes de l'assignatura i per tant la nota sigui avaluable.

Lliurament dels exercicis i problemes (20%):

Al llarg del curs es duran a terme 2 activitats de seguiment de l’assignatura (tipus test o de desenvolupament escrit).

Examen final (40%):

Es realitzarà un examen final en acabar l’assignatura. És un requisit obtenir almenys un 3,5 sobre 10 de nota mitjana de l’examen final perquè faci mitjana amb la resta de notes de l’assignatura i per tant la nota sigui avaluable.

Examen de recuperació:

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris esmentats anteriorment, es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, la qual versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar en la recuperació, l'alumnat haurà d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne serà d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis de seguiment d'actualitat ambiental. 20% 0 0 1, 7
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant. 40% 0 0 4, 5, 6
PrÓctica 1. PEC1 20% 0 0 3, 8
PrÓctica 2. PEC 2 20% 0 0 2

Bibliografia

AENOR EDICIONES (2006) Gestión Ambiental. Manual de normas UNE. Serie Medio Ambiente. Madrid

Cascio J (1996) ISO 14000 guide : the new international environmental management standards. McGraw-Hill. New York.

Durán G (2007) Empresa y medio ambiente. Políticas de gestión ambiental. Ediciones Pirámide. Madrid.

Generalitat de Catalunya (1997). Guia per a la implantació i el desenvolupament d’un sistema de gestió ambiental. Barcelona.

Generalitat de Catalunya (2000). Guia pràctica per a la implantació d’un sistema de gestió ambiental. Manuals d’ecogestió 2. Barcelona.

Hillary R (2002). ISO 14001: Experiencias y casos prácticos. AENOR: Madrid.

Lamprecht, JL (1997) ISO 14000. Directrices para la Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental. AENOR. Madrid.

Kirchherr J. et al. 2017. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling 127, 221-232. http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005.

Kowszyk, Y., & Maher, R. (2018). Estudios de caso sobre modelos de Economía Circular e integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en estrategias empresariales en la UE y ALC. Hamburgo: Fundación EU-LAC.

Morató, J., Tollin, N., Jiménez, L., Villanueva, B., Plà, M., Betancourth, C., ... & Pérez, E. (2017). Situación y evolución de la economía circular en España. Fundación COTEC para la Innovación: Madrid, Spain.

Gema Durán Romero, Empresa y Medio ambiente, políticas de gestión ambiental, Ed. Pirámide. ISBN: 878-84-368-2012-4.

Marta Arévalo Contreras y Alfonso Ortega Lorca, Gestión Ambiental, ed.Síntesis, ISBN 978-84-9171-040-0.

Lozano Cutanda, Blanca , Juan Cruz Alli-Turrillas, “ Administración y legislación ambiental”, Ed. Dykinson( la nueva edición)

Enllaços web:

AENOR

www.aenor.es

Empresa i Avaluació Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.685af0bd03466a424e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=497753161cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=497753161cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Environmental Management Systems. US Environment Protection Agency

http://www.epa.gov/ems/

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible: la empresa y el desarrollo sostenible

http://www.iisd.org/business

Integrated Product Policy (IPP)

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l28011_en.htm

International Organisation for Standardization (ISO)

http://www.iso.org

Medi Ambient. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

http://www.uab.cat/mediambient/

Sèrie ISO 14000 i Sistemes de Gestió Ambiental: una base per la sostenibilitat

http://www.trst.com

2020 EU Action Plan for Circular Economy:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF

Ellen MacArthur Foundation: https://www.ellenmacarthurfoundation.org

Programari

Aquesta assignatura només farà servir el programari bàsic del paquet d'Office 365.