Logo UAB
2021/2022

Comunicació a les Organitzacions

Codi: 104005 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Llobet Llorens
Correu electrònic:
Jordi.Llobet.Llorens@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

Les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències tenen unes necessitats comunicatives pròpies i característiques diferenciades de les de qualsevol altre organisme. Aquestes organitzacions, ja siguin públiques o privades necessiten projectar la seva imatge, ja sigui per obligacions derivades de la legislació (cas, per exemple, de l'àmbit de Protecció Civil), o bé per a gaudir d'una bona reputació i consolidar la seva marca com a referent.

Els alumnes del Grau de Prevenció i Seguretat Integral, com a futurs professionals que formaran part o tindran interlocució amb aquestes organitzacions, han de disposar de uns coneixements relatius al funcionament dels sistemes de comunicació d'una empresa, administració o un altre organisme, especialment de els vinculats al món de la seguretat i les emergències. 

La comunicació és una realitat transversal que afecta i arriba a tots els elements de una organització, per simple o complexa que sigui. Comunicar estratègicament és una necessitat. Com comunicar, a qui i mitjançant quines eines, quin és el paper de les xarxes socials o els mitjans de comunicació tradicionals en l'estratègia comunicativa de una institució o empresa són elements a conèixer per part d'un professional de la prevenció i la seguretat. També cal conèixer els mecanismes per a enfrontar comunicativament una crisi, com detectar-la i gestionar-la perquè els efectes negatius en la reputació de qualsevol organització, siguin controlats. Aquesta assignatura ofereix una visió general sobre la comunicació de les organitzacions, la comunicació de crisi i específica de la comunicació de les organitzacions vinculades a la seguretat i emergències. L'alumne podrà adquirir els coneixements bàsics necessaris sobre la matèria enfocats a la pràctica professional. Tindrà una visió general de com són i operen els mitjans de comunicació i les xarxes socials, com funciona l'estructura comunicativa d'una organització i de quines eines disposa. També tindrà una visió global dels mecanismes de preparació i gestió a nivell comunicatiu de una crisi, a més de saber de quina forma s'organitzen comunicativament els organismes vinculats a la seguretat i emergències.

OBJECTIUS FORMATIUS

Adquirir els coneixements bàsics sobre la realitat de la comunicació de les organitzacions en l'entorn actual, especialment de les organitzacions vinculades a la 

seguretat i les emergències. 

Conèixer quins són els mecanismes informatius dels mitjans de comunicació i com interactuen amb les organitzacions públiques i privades. 

Conèixer l'estructura, mecanismes i canals de comunicació interna i externa d'una organització. 

Conèixer el funcionament de les xarxes socials aplicades al món de la comunicació de les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències.

Conèixer què és i en què es basa la comunicació de crisi.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Formular estratègies comercials en el sector de la seguretat.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
 3. Aplicar els fonaments de la comunicació i les formes d'anàlisi del comportament dels ciutadans i estratègies de màrqueting per al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 5. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 6. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 7. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 8. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 9. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

TEMA 1.- EL PROCÉS COMUNICATIU I ELS SEUS ACTORS

TEMA 2.- TIPOLOGIA I FUNCIONAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: relació amb les organitzacions privades i amb l'Administració. 

TEMA 3.- LES XARXES SOCIALS

TEMA 4.- LA COMUNICACIÓ CORPORATIVA: estratègies institucionals. Publicitat, propaganda, màrqueting i canals de divulgació.

TEMA 5.- LA COMUNICACIÓ DE CRISI: preparació, detecció i gestió. Estudi de casos.

TEMA 6.- LA COMUNICACIÓ DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES: singularitats i adaptació al nou paradigma. Estudi de casos.

TEMA 7.- LA CONSTRUCCIÓ DEL MISSATGE. TÈCNIQUES PER PARLAR EN PÚBLIC: característiques del relat i el missatge. El paper de l'portaveu. Habilitats per ser un bon portaveu, anàlisi dels punts forts, punts febles i potencialitats d'un individu com a portaveu. 

Metodologia

El present pla d'estudis dóna un gran i necessari protagonisme a l'acte d'aprenentatge de l'alumne. En aquest sentit, és important ressaltar que les vídeoclasses tenen com a principal objectiu resoldre els dubtes i comentaris relatius al temari, per tant és imprescindible, per part de l’alumnat, una preparació dels temes abans de cada sessió.

Tanmateix això no exclou la pervivència de un percentatge d'activitats dirigides que es concretarien en classe magistrals amb suport TIC i inclusió de debats i fòrums de discussió i realització de treballs amb suport TIC. Tot això implica que l'alumne adquirirà les següents competències: CE9, CE7 i CT9

L'alumne en el grau té, com hem esmentat abans, l'exigència d'un autoaprenentatge.

Aquest es concreta i aconsegueix en les activitats autònomes que serien les següents:

‐ resolució de casos on l'alumne s'acostarà a la problemàtica de l'especialitat i actuarà d'acord amb  les pautes que es trobarà habitualment en la seva vida laboral

‐ estudi personal a fi de buscar la necessària consolidació de coneixements per a superar l'assignatura .

En aquestes activitats, l'alumne adquirirà les següents competències: CT5, CT8, CT10, CE3 i CE7

En les activitats supervisades de l'alumne, haurà de preparar un tema, comptant amb l'assessorament i consell del professor. En aquestes activitats l'alumne adquirirà les següent competències: CT11, CE3 i CE7.

Finalment l'alumne serà objecte de una avaluació, sent aquesta un sumatori de les notes obtingudes en les proves d'avaluació contínua i en l'examen. El resultat favorable en l'avaluació suposa l'adquisició de les següents competències: CT7, CE3 i CE7

Les tutoriesamb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Videoclasses amb participació activa de l'alumnat 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Resolució de dubtes sobre temari i pràctiques 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi individual i elaboració de Proves d'Avaluació Continuada PAC 1, 2, 3 i 4 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

La nota de la Prova Final d'Avaluació Continuada ha de ser com a mínim d'un 3,5 per sumar a les notes de les PAC's.
 
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb l'avaluació continuada, es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.
 
Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".
 
Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova Final d'Avaluació Continuada 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prova d'avaluació contínua PAC 1 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prova d'avaluació contínua PAC 2 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prova d'avaluació contínua PAC 3 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prova d'avaluació contínua PAC 4 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

 • 20 casos d’èxit a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. http://serveisdigitals.gencat.cat/web/.content/02_CATALEG_SERVEIS/xarxes‐socials/pdf/20casos_ca.pdf
 • CANEL, María José. La comunicación de las instituciones públicas. Madrid: Tecnos, 2007.
 • CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
 • EL PAÍS. Libro de estilo. Madrid: El País, 2004.
 • Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya http://serveisdigitals.gencat.cat/web/.content/02_CATALEG_SERVEIS/xarxes‐socials/pdf/guia_xarxa.pdf
 • GUILLAMET, J. Història del periodisme. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.
 • LEITH, SAM. ¿Me hablas a mí?: La retórica, de Aristóteles a Obama. Madrid: TAURUS, 2012.
 • LOSADA DÍAZ, José Carlos. (NO) CRISIS La comunicación de crisis en un mundo conectado. Barcelona: Editorial UOC, 2018.
 • MACDOUGALL, Curtis D.; REID, Robert D. Interpretative Reporting. 9ª ed. New York: Macmillan, 1987.
 • MARTÍN VIVALDI, Gonzalo. Curso de Redacción, Madrid, Paraninfo, 1994.
 • OLIVA, Llúcia; SITJÀ, Xavier. Las noticias en radio y televisión: periodismo audiovisual en el siglo XXI. Barcelona: Omega, 5a edició, 2007.
 • PONT, Carles. Comunicar las emergencias. Actores, protocolos y nuevas tecnologías.Barcelona: Editorial UOC, 2013.
 • RODRÍGUEZ, Encarnación. Comunicación de riesgo y estudio de caso. Los polígonos químicos españoles. Barcelona: Editorial UOC, 2016.
 • VARIOS AUTORES. Comunicación política en tiempos de coronavirus. Barcelona: UPF-Ideograma, 2020. 
 • WESTON, ANTHONY. Las claves de la argumentación. Madrid: Editorial Ariel, 2011

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'Office 365.