Logo UAB
2021/2022

Metodologia per a la redacció de projectes II

Codi: 103999 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Font Fabra
Correu electrònic:
Montserrat.Font.Fabra@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Es poden entregar els treballs en català o castellà

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

 

Objectius

• Familiaritzar-se en els tipus de projectes d'emergències i les seves normatives a nivell autonòmic, municipal i privat.
• Assumir les pautes d'estructura més freqüents dels projectes d'seguretat i emergències.
• Aportar els coneixements teòrics i pràctics de l'apartat de l'estructura de la planificació d'emergències, prevenció i implantació.
• Familiaritzar-se amb els mitjans i mesures d'autoprotecció.
• Assumir la interrelació entre la planificació i els criteris d'activació.

Competències

 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 2. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 3. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 4. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 8. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 9. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 10. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 11. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

Unitat 1.- Introducció a la Planificació en l'àmbit de la seguretat i les emergències

 • Tema 1.- Planificació d'emergències

1.- Introducció
2.- Pla d'autoprotecció o pla d'emergència
3.- Planificar prèviament a les emergències
4.- Planificació en emergències
5.- L'obligació de fer un pla d'autoprotecció

Unitat 2.- Normativa bàsica de protecció civil de Catalunya

 • Tema 2.- Introducció a la protecció civil

1.- La protecció civil a Catalunya: que és, objectius i organització
2.- Actuacions de protecció civil
3.- Planificació de protecció civil
4.- Mapa de protecció civil de Catalunya

 • Tema 3.- Normes bàsiques d'autoprotecció

1.- Estatut d'autonomia i la Llei de protecció civil.
2.- Decret d'autoprotecció de Catalunya
3.- Activitats i centres amb obligació.
4.- Continguts mínims del pla d'autoprotecció
4.- Tècnics acreditats
5.- Plataforma Hermes i signatura electrònica

 • Tema 4.- Equips d'ajuda externs a un PAU

1.- Introducció
2.- Grup d'intervenció.
3.- Grup d'ordre.
4.- Grup sanitari
5.- Grup Logístic
6.- Altres grups especialistes
7.- Centres de comunicació d'emergències

Unitat 3 Elements bàsics per elaborar plans d'autoprotecció

 • Tema 5.- Anàlisi de risc

1.- Introducció
2.- Perillositat (perill, amenaça)
3.- Vulnerabilitat
4.- Resiliència
5.- Exposició
6.- Riscos en un pla d'autoprotecció

 • Tema 6.- Coneixements bàsics d'incendis

1.- Introducció
2.- El foc i la Prevenció d'incendis forestals
3.- Equipament de lluita contra incendis en edificis

 • Tema 7.- Càlcul del risc intern

1.- Introducció
2.- Risc d'incendis per al mètode de la càrrega de foc
3.- Càlcul del risc pel mètode dels factors simples

 • Tema 8.- Codi Tècnic de l'Edificació

1.- Introducció
2.- Codi tècnic de l'edificació. Condicions de protecció contra incendis.

 • Tema 9.- Pla d'actuació

1.- Introducció
2.- Escenaris, accidents o situacions que poden activar un PAU
3.- Criteris d'activació o fases
4.- Seqüència d'accions
5.- Integració del PAU amb plans d'àmbit superior

 • Tema 10.- Equips humans d'un PAU

1.- Introducció
2.- Identificació de col·lectiu
3.- Funcions i equips d'un PAU
4.- Punt de trobada

 • Tema 11.- Simulacres

1.- Introducció
2.- Objectius dels simulacres
3.- Tipus de simulacres
4.- Fases de preparació d'un simulacre
5.- Investigació d'incidents i emergències

 • Tema 12.- Conceptes bàsics de dibuix

1.- Escala i Escalímetre
2.- Plans
3.- Simbologia

Metodologia

"Metodologia per a la redacció de projectes (II)" té una vessant teòrica i una vessant pràctica. El vessant teòrica s'aprèn a través de l'estudi dels materials. El vessant pràctica de l'assignatura es desenvolupa a través d'exercicis que es faran de forma individual però on es crearà un Fòrum de dubtes i debats.

 L'assignatura té oberta una pàgina MOODLE en el Campus Virtual on trobareu els materials de l'assignatura, notícies i indicacions de l'assignatura i el sistema per fer el lliurament de treballs, entre altres aplicacions.

 Per accedir-hi, cal entrar al Campus Virtual de la UAB, en la adreça: https://cv.uab.cat/. Cal entrar amb el Número d'Identificació Universitària (NIU) i la contrasenya (paraula de pas) que es facilita en el procés de matriculació.

 El Campus Virtual és també l'eina principal de comunicació dels alumnes amb el professor, tant a nivell de dubtes, com de comunicació de possibles problemes en el desenvolupament de l'assignatura. Quan un alumne es vulgui posar en contacte amb un professor utilitzarà la missatgeria de l'Aula Moodle amb preferència a l'ús del correu electrònic.

Per a cadascuna de les PECs s'obrirà un fòrum per a dubtes i debats on la participació és clau per resoldre dubtes o ampliar coneixements i compartir-los.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Tutories de suport 12 0,48 2, 5, 9, 11
Tipus: Supervisades      
Treballs i exercicis 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Treballs, exercicis i estudi 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació continuada suposa la realització de diferents exercicis, treballs i proves que permeten obtenir fins a 10 punts. L'avaluació continuada està pensada per potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació continuada no només es pot traduir en una component important de la valoració del rendiment acadèmic, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per facilitar un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat del seu procés d'aprenentatge.

Els 10 punts s'obtenen a partir dels següents ítems:

PEC1 1 punt

PEC2 1 punt

PEC3 1 punt

PEC4 2 punt

PEC5 3 punts

Prova presencial 2 punts

L'alumne haurà de lliurar les PECs a través de l'Aula Moodle del Campus Virtual. No s'admet el lliurament de treballs per correu electrònic. Per poder superar l'assignatura mitjançant avaluació continuada cal aprovar les cinc PECs amb un equivalent a un 5 sobre 10. No obstant això, és possible tenir una única PEC amb una nota equivalent a 4 sobre 10 si tal nota es compensa amb les notes de la resta de PECs. Si no es realitzen les cinc PECs caldrà seguir l'avaluació no continuada.

La prova presencial només pot ser realitzada pels alumnes que han presentat les cinc PECs i les hagin aprovat amb les condicions exposades anteriorment. La prova presencial servirà per confirmar que s'ha seguit adequadament el procés formatiu i consolidar els coneixements de l'assignatura. Si la nota de la prova presencial és inferior a un equivalent de 4 sobre 10 suposarà que l'avaluació continuada no s'ha superat i que cal fer l'examen final presencial.

a) Avaluació no continuada o examen final

 Aquells alumnes que no hagin seguit l'avaluació continuada o no l'hagin superat, poden aprovar l'assignatura a través de l'avaluació final, que consisteix en la realització d'un examen final presencial basat en tota l'assignatura (amb un valor de 5 punts) i el lliurament de les PACs 4 (2 punts) i 5 (3 punts).

 El lliurament de les PECs s'ha de fer a través de l'Aula Moodle, en sengles aplicatius específics que estaran oberts en la setmana de les proves en línia.

 L'examen final presencial tindrà una part teòrica (amb preguntes test, preguntes breus i una pregunta a desenvolupar) amb valor de 2,5 punts, i una part pràctica de preguntes basades en el Codi tècnic de l'edificació, on s'haurà de justificar la seva aplicació , amb un valor de 2,5 punts.

L'examen final es podrà realitzar tant en format oral com escrit a criteri del professor.

 Per poder aprovar l'assignatura mitjançant avaluació no continuada s'ha d'obtenir l'equivalent a un 5 sobre 10 en les PACs i un 5 sobre 10 en la part pràctica i el mateix en la part teòrica.

b) Revaluació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.)

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 20% 0 0 5
Treball 1 10% 0 0 1, 3, 7, 11
Treball 2 10% 0 0 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11
Treball 3 10% 0 0 2, 5, 6, 9
Treball 4 20% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Treball 5 30% 0 0 2, 4, 5, 7, 9, 10

Bibliografia

Aznar Carrasco, A. (1990). Protecció contra incendis. Anàlisi i Disseny de sistemes. Madrid: Editorial alció.

Beck, U. (2006). La societat del risc: cap a una nova modernitat. Barcelona: Edicions Paidós.

Cerca i validació de paràmetres de la càrrega de foc en establiments industrials. Annex Taules publicat per l'IDES.

Contelles Díez, E.A. (2014). Emergències: aplicacions bàsiques per a l'elaboració d'un manual d'autoprotecció. Madrid: Edicions Marcombo.

AAVV (1995). Manual bàsic de l'Bomber. Vitòria: Servei central de publicacions del Govern Basc.

Legislació

Decret [Catalunya] 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

(Substitueix al Decret [Catalunya] 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures)

ORDRE INT / 193/2011, de 28 de juliol per la qual es crea el Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

ORDRE INT / 325/2013, de 4 de desembre de modificació de l'Ordre INT / 193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

ORDRE INT / 20/2011, de 8 de febrer de creació del fitxer de dades de caràcter personal del personal tècnic acreditat per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de protecció civil

ORDRE IRP / 516/2010, de 8 de novembre sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Enllaços web

- Pàgina sobre la normativa d'autoprotecció a nivell de l'Estat espanyol

- Pàgina sobre plans d'autoprotecció de la Generalitat de Catalunya.

- Web del Mapa de protecció civil de Catalunya.

Programari

Microsoft office i Teams