Logo UAB
2021/2022

Malalties Infeccioses i Immunitàries Pediàtriques

Codi: 103654 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
Correu electrònic:
Carlos.Rodrigo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

María Jesús Méndez Hernández
Valenti Pineda Solas
Pere Soler Palacín

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit les competències desenvolupades durant els cursos anteriors.

És convenient un coneixement suficient sobre les bases fisiològiques dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa que es  cursa a sisè curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es aprofundeixi en el coneixement i es familiaritzi amb la pràctica professional en context real de les malalties infeccioses i les immunodeficiències que afecten a la edat pediàtrica.

Competències

 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn els mecanismes de les alteracions de l'estructura i de la funció dels aparells i sistemes de l'organisme en situació de malaltia.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Contrastar les pròpies opinions amb les d'altres col·legues i amb les d'altres professionals de la salut com a base del treball en equip.
 2. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 3. Diferenciar les situacions que necessitin ingrés hospitalari d'aquelles que necessitin ingrés en unitats de vigilància intensiva.
 4. Establir un pla d'actuació terapèutica considerant les necessitats del pacient i del seu entorn familiar i social, que impliqui tots els membres de l'equip de salut.
 5. Establir una de metòdica d'exploracions complementàries raonada, segons el procés de base i les expectatives diagnòstiques.
 6. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 7. Identificar els mecanismes pels quals la malaltia afecta els diferents aparells i sistemes del cos humà en les diferents etapes de la vida i en ambdós sexes.
 8. Indicar i interpretar les tècniques i procediments bàsics de diagnòstic al laboratori, de diagnòstic per la imatge i d'altres.
 9. Indicar les intervencions terapèutiques adequades per als principals problemes de salut maternoinfantil.
 10. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 11. Ordenar els signes i símptomes per fer un diagnòstic sindròmic diferencial.
 12. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 13. Valorar críticament els resultats de les exploracions complementàries tenint presents les seves limitacions.
 14. Valorar l'eficiència de les principals intervencions terapèutiques.
 15. Valorar la necessitat, les indicacions, les contraindicacions, la cronologia, el risc, el benefici i els costos de cada exploració.
 16. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.

Continguts

Teoria (15 hores)

1.   Etiologia de les malalties infeccioses pediàtriques

2.   Mètodes i tècniques de diagnòstic microbiològic

3.   Ús dels antimicrobians a pediatria. Els programes PROA

4.   Infeccions respiratòries i les seves complicacions. La COVID-19 a pediatria

5.   Infeccions digestives: gastrointestinals i hepàtiques

6.   Infeccions osteoarticulars. Infeccions toxigèniques

7.   Salut internacional i malalties de transmissió sexual[PSP1] 

8.   Sèpsia i xoc sèptic.

9.   Infeccions per microorganismes inusuals.

10. Classificació i diagnòstic de les immunodeficiències primàries

11. Tractament de les immunodeficiències primàries

12. Infeccions segons la immunodeficiència i immunodeficiència segons les infeccions.

13. Síndromes autoinflamatòries

14. Infeccions en pacients sotmesos a tractament immunosupressor

15. Immunoprofilaxi sistemàtica i electiva

 

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

- Responsable de Facultat : Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria

- Responsables de les UDH:

UDHSP

UDHVH

UDGTiP

UDPT

 

Pere Soler Palacín
psoler@vhebron.net

Carlos Rodrigo
carlos.rodrigo@uab.cat

Maria Méndez Hernández mjmendez.germanstrias@gencat.cat

Valentí Pineda
vpineda@tauli.cat

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran serimpartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
TEORIA (TE) 15 0,6
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PRASS) 16 0,64
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 40,25 1,61

Avaluació

Avaluació continuada, discussió de casos: avaluació de la participació qualitativa de l'estudiant i lliurament de resolucions de casos treballats al seminari.

Avaluació dels treballs: cada estudiant haurà d'elaborar i presentar un treball basat en un cas clínic viscut durant les pràctiques de l'assignatura.

Quan es consideri que l’estudiant no ha pogut aportar prou evidències d’avaluació en l’acta es consignarà aquesta assignatura com a no avaluable. La guia docent ha d’establir els criteris per assignar un no avaluable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de tipos pràctic 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Entrega d'informes / treballs escrits 50% 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

A. Malalties infeccioses pediàtriques

- Feigin & Cherry’s Textbook of Pediatrics Infectious Diseases, 8th ed. Feigin RD, Cherry bJD, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL, eds. Saunders Elsevier 2019.

- Nuevas técnicas de diagnóstico microbiológico: métodos moleculares y métodos proteómicos. Rodrigo Gonzalo de Liria C, González Abad MJ. En. Urgencias y tratamiento del niño grave. Síntomas guía, técnicas y cuidados intensivos, 3ª ed. Casado Flores j, Serrano González A, eds. Ergon 2015; 681-685. 

- Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, 5th ed. Long SS, Pickering LK, Prober CG, eds. Elsevier Saunders 2018.

- Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases, 31st ed. . Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS. American Academy of Pediatrics 2018-2021.

 

B. Malalties immunitàries: immunodeficiències pediàtriques

- Immunology, 8 th ed. Jenni Punt; Sharon A Stranford, Patricia P Jones. Judith A Owen, Janis Kuby, eds. New York: Macmillan education. 2019.

- International Union of Immunological Societies: 2017 Primary Immunodeficiency Diseases Committee Report on Inborn Errors of Immunity. Picard C, Gaspar HB, Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova J-L, Chatila T, etal. JClin Immunol. 2018. 38:96–128

- Primary immunodeficiency diseases in lung disease: warning signs, diagnosis and management. Pere Soler-Palacín, Javier de Gracia, Luis Ignacio González-Granado, Carlos Martín, Carlos Rodríguez-Gallego, Silvia Sánchez-Ramón, Lung ID-Signal Group. Respir Res. 2018; 19: 219

- Primary and secondary immunodeficiency diseases in oncohaematology: warning signs, diagnosis, and management. Silvia Sánchez-Ramón, Arancha Bermúdez, Luis Ignacio González-Granado, Carlos Rodríguez-Gallego, Ana Sastre, Pere Soler-Palacín, the ID-Signal Onco-Haematology GroupFront Immunol. 2019; 10: 586.

- The 2017 IUIS Phenotypic Classification for Primary Immunodeficiencies. Bousfiha A, Jeddane L, Picard C, Ailal F, Gaspar HB, Al-Herz W, et al.  J Clin Immunol. 2018. 38:129–143

- Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria, Hospital Universitari Vall d’Hebron. http://www.upiip.com/docencia.aspx

Programari

No cal programari