Logo UAB
2021/2022

Medicina Maternofetal

Codi: 103647 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jorge Costa Pueyo
Correu electrònic:
Jorge.Costa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cursar el quart curs o cursos superiors del Grau de Medicina

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions

Objectius

Obtenir informació més profunda dels conceptes de medicina maternofetal. S’ha de tenir present que, en aquests moments, tota influència negativa sobre la gestació pot tenir com a conseqüències l’afectació del fetus, però també del nounat i posterior adult. Especial interés en analitzar patologies maternes que poden incidir a la gestació (malalties autoinmunes, trobofilies, càncer...).

Competències

  Medicina
 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn els mecanismes de les alteracions de l'estructura i de la funció dels aparells i sistemes de l'organisme en situació de malaltia.
 • Demostrar que comprèn l'estructura i funció de l'organisme humà en situació de malaltia en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Demostrar que comprèn l'organització i les funcions del genoma, els mecanismes de transmissió i expressió de la informació genètica i les bases moleculars i cel lulars de l'anàlisi genètica.
 • Demostrar que comprèn les metodologies estadístiques bàsiques emprades en els estudis biomèdics i clínics i utilitzar les eines d'anàlisi de la tecnologia computacional moderna.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Tenir capacitat de treballar en un context internacional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 2. Descriure el diagnòstic, el pronòstic, la prevenció i la teràpia de les patologies genètiques més freqüents en la població humana.
 3. Descriure l'embaràs i part normal i patologicopuerperal.
 4. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica.
 5. Establir un pla d'actuació terapèutica considerant les necessitats del pacient i del seu entorn familiar i social, que impliqui tots els membres de l'equip de salut.
 6. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 7. Identificar els mecanismes pels quals la malaltia afecta els diferents aparells i sistemes del cos humà en les diferents etapes de la vida i en ambdós sexes.
 8. Indicar les intervencions terapèutiques adequades per als principals problemes de salut maternoinfantil.
 9. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 10. Relacionar la disfunció genètica amb el fenotip patològic.
 11. Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 12. Valorar la necessitat, les indicacions, les contraindicacions, la cronologia, el risc, el benefici i els costos de cada exploració.
 13. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.

Continguts

Classes teòriques (12 hores)

 

1. Avortament de repetició             

 

2. Tècniques de reproducció assistida                           

 

3. Nous aspectes en diag. prenatal (sang materna, arrays)  

 

4. Teràpia fetal                     

 

5. Infecció per VIH i gestació                                            

 

6. Inducció del part. Indicacions i tècniques                  

 

7. Part distòcic: instrumentat i cesària                             

 

8. Obesitat, edat materna avançada i embaràs.                        

 

9. Abús de drogues durant la gestació   

 

10. Càncer i embaràs                                                         

 

11. Trombofilia, MTVP i gestació                                      

 

12. Malalties autoimmunes i embaràs                            

 

 

Seminaris de casos clínics

(3 sessions de 1 hora)

           

           

           

 

Pràctiques clíniques assistencials-PCA-

(5 mòduls de 3 hores:15 hores)

 

Consulta Obstetrícia Risc (matí)

Sala de parts            (possibilitat de tarda o cap setmana)

Metodologia

Aquesta guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UUDDHH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UUDDHH.

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SESP) 3 0,12
TEORIA (TE) 12 0,48
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PRASS) 15 0,6
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 41,5 1,66 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

El sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències per a aquesta matèria s'organitza en dos mòduls: 

• Mòdul teòric:

-Sistema d'avaluació: exàmen únic tipus test, i prova de recuperació també test. 

-Pes en la qualificació global: 70% 

• Seminaris i part pràctica:

- L’assistència a les pràctiques és obligatòria. D’acord amb les particularitats de cada Unitat Docents i assignatura, les pràctiques/seminaris es podran avaluar de forma continuada. L’avaluació continuada s’especificarà en el programa de cada UDH.

-Pes en la qualificació global: 30%.

 

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: Ítem d' elecció múltiple 70% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Bibliografia específica

 - Tratado de Ginecología, Obstetricia y Medicina de la Reproducción. 2 tomos.

Luis Cabero Roura.  Editorial Médica Panamericana.

- Ginecología.

J. González-Merlo.  Editorial Masson.

- Ginecología Oncológica.

J. González-Merlo.  Editorial Masson.

- Endocrinología Ginecológica Clínica y Esterilidad.

Leon Speroff.  Editorial LWW.

- PROTOCOLOS DE MEDICINA MATERNO-FETAL

Ll. Cabero i M.A. Sánchez . Edicions  Ergon. Barcelona 2009.

 Bibliografia de consulta

-  Medicina materno-fetal. L Cabero (Ed Medica Panamericana)

-  Manual del residente L. Cabero y cols. SEGO. 2005 (en CD)

-  URGENCIAS EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIAM.L. Cañete y L. Cabero. Editorial FISCAM. 2008

-  EL CONTROL DE LA MUJERL. Cabero, J. Calaf, D. Saldivar Editorial Mayo, Barcelona 2009

 

Recursos d’Internet

- www.sego.es

- www.glowm.com/

Programari

No cal programari específic