Logo UAB
2021/2022

Diagnòstic per la Imatge

Codi: 103611 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jorge Andreu Soriano
Correu electrònic:
Jordi.Andreu.Soriano@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits, si be és altament recomanable haver superat les assignatures de Radiologia Clínicai Fisiopatologia i Semiologia Clínica

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Un cop assolit el coneixement bàsic de diagnòstic per la imatge, aquesta assignatura optativa pretén aprofundir en el diagnòstic per la imatge i desenvolupar el coneixements per la resolució davant casos-problema.

L’assignatura proporciona al alumne coneixements i metodologia per:

- realitzar un correcte diagnòstic per la imatge

- establir un diagnòstic diferencial adient avançat

- realitzar una correcte pressa de decisions en els algoritme diagnòstic dels processos clínics més significatius en diversos òrgans i sistemes.

Es potencia mitjançant presentacions orals les qualitats comunicatives dels estudiants.

Competències

  Medicina
 • Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Demostrar que comprèn els mecanismes de les alteracions de l'estructura i de la funció dels aparells i sistemes de l'organisme en situació de malaltia.
 • Demostrar que comprèn l'estructura i funció de l'organisme humà en situació de malaltia en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Realitzar els procediments pràctics fonamentals d'exploració i tractament.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre les manifestacions de les principals patologies sobre l'estructura i la funció del cos humà.
 2. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 3. Descriure els factors generals i locals que influeixen en el desenvolupament de les malalties.
 4. Descriure les característiques radiològiques i anatomopatològiques bàsiques de les infeccions i els aspectes que n'afavoreixen el desenvolupament.
 5. Fonamentar els mecanismes causants d'alteracions d'imatge radiològica i anatomopatològiques de les malalties més habituals dels diferents aparells i sistemes.
 6. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 7. Identificar els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic amb rellevància en el diagnòstic per imatge: radiològic - anatomopatològic.
 8. Identificar les alteracions radiològiques i anatomopatològiques de les malalties més habituals dels diferents aparells i sistemes, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 9. Interpretar les imatges més específiques en les patologies més comunes.
 10. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 11. Relacionar les troballes clíniques amb els obtinguts per les proves d'imatge.

Continguts

A. Classes virtuals

A1- Introducció a l’assignatura. Conceptes bàsic del informe de la prova de imatge. Estructuració del informe.

A2- Lectura sistematitzada de las tècniques d’imatge en la patologia toràcica.

A3- Lectura sistematitzada de las tècniques d’imatge en la patologia de l’abdomen

A4- Lectura sistematitzada de les tècniques d’imatge en la patologia osteo-muscular

B. Practiques de camp supervisades

Estades a unitats de diagnòstic per la imatge toràcica, abdominal i osteo-muscular o urgències (segons la disponibilitat de les diverses unitats docents.

C. Seminaris

15 sessions d’una hora de les diferents temes en les àrees de patologia toràcica, abdominal, osteo-muscular o urgències.

Metodologia

S’estableix un màxim de 25 alumnes per curs.

Mitjançant les classes virtuals i les practiques de camp supervisades s’establiran una metodologia definida de la lectura d’imatges en les 3 àrees de estudi: tòrax, abdomen, ós o urgències.  Es formaran grup de 2-3 alumnes. Cada grup haurà de preparar una presentació oral de 15 minuts de un cas problema clínic-radiològic prèviament subministrat per cada zona anatòmica (tòrax, abdomen i ós).

En cada seminaris es realitzaran 2 presentacions i es deixarà un temps per comentaris i preguntes.  

Departament(s) responsable(s):

Responsable de Facultat:  Jorge Andreu Soriano  --  jandreu@vhebron.net

Responsables UDH 

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

Dr. Ignasi Carrió
ICarrio@santpau.cat

Jorge Andreu Soriano
jandreu@vhebron.net

Ricardo Pérez Andrés
Ricardo.Perez@uab.cat

Berna Roqueta, Luis
lberna@tauli.cat

 Metodologia docent general:

-          Teoria (classes virtuals)

-          Pràcticum assistencial sense directrius. El estudiants tindran contacte amb els casos a discutir als seminaris i amb un especialista de las diferents àrees de diagnòstic per la imatge.

-          Seminaris especialitzats. Sessions programades: 15 sessions de 1 hora. Diversos grups reduïts d’alumnes presentaran supòsits clínics  sota la direcció d’un tutor i davant la resta d’alumnes matriculats.


AVALUACIÓ
(5% total 3,75 hores)

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SEM) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
CLASSES VIRTUALS (VIRT) 4 0,16 2, 10
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PCAh) 11 0,44 2, 6, 10
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10
LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 26,25 1,05 2, 10

Avaluació

Les competències assolides seran avaluades:

 • 60% per treball en equip en forma de presentacions orals.
 • 40% participació activa dintre les presentacions en els seminaris.


Presentació oral: 
Es valorarà segons rubrica establerta: el contingut, la recerca realitzada, la qualitat de la presentació, el treball en grup realitzat i coneixements assolits.

Participació en seminaris: Es valorarà segons rubrica l’actitud i participació en las sessions.


Requeriments mínims:
S’estableixen un mínim d’assistència en les activitats formatives dirigides del 90%.


Qualificació final:
  S’aprovarà l’assignatura amb una nota igual o superior a 5.0 sobre 10.Qualificació qualitativa: Suspens, aprovat, notable, excel·lent, MH.

Sistema de revisió del treball: La revisió de la puntuació del treball es farà en forma individual amb l’alumne. Quan es publiquin les notes provisionals, s’indicarà l’horari i lloc on es durà a terme la revisió.

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura

 Es programarà una prova de recuperació amb un format a determinar pels estudiants que no superin l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe i seminaris 50% 2,75 0,11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Entrega d'informes / treball escrit / defensa oral de treballs 50% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Radiologia Esencial. Sociedad Española de Radiología Médica. Ed. Panamericana. 1ª edición (2010).

En cada tema específic es donarà una bibliografia bàsica consistent en 2-3 cites actualitzades.

Programari

No es necessari programes especifics