Logo UAB
2021/2022

Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

Codi: 103409 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos FB 1 A
2501902 Estudis d'Anglès i Català FB 1 A
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 A
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 A
2501913 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Irene Tort Cots
Correu electrònic:
Irene.Tort@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Sonia Oliver del Olmo
Arnau Roig Mora
Àngel Barranqueras Martinez
Olena Vasylets
Laura Jane Styles

Prerequisits

Es recomana un nivell d’anglès general corresponent al C1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per tal de seguir bé el curs.

També es recomana l’assistència i participació al Curs Propedèutic “English Academic Skills” que ofereix el Departament de Filologia Anglesa i Germanística i que s’impartirà durant el mes de setembre de 2021. 

Objectius

L’objectiu general d’aquesta assignatura és establir les bases lingüístico-comunicatives perquè l’alumnat que accedeix al Grau d’Estudis Anglesos o a qualsevol Grau Combinat amb anglès pugui seguir amb èxit els seus estudis universitaris. Es tracta d’una assignatura fonamental, enfocada a desenvolupar el registre formal i acadèmic de l’alumnat, tant oral com escrit, tot partint del seu nivell d’anglès general. S’assumeix un nivell d’entrada d’un C1 del MECR. 

Els objectius específics són els següents:

-Expressar-se oralment de forma correcta, tant a nivell gramatical i de lèxic com a nivell de pronúncia i entonació bàsiques, tot ajustant-se als requisits del registre formal i acadèmic.

-Entendre textos acadèmics orals autèntics de l’àmbit de les ciències humanes i socials. Saber prendre notes i identificar les idees principals i secundàries, així com la seva organització i interrelació.

-Produir textos argumentatius d’unes 300 paraules que estiguin formalment ben estructurats, siguin lingüísticament correctes, i tinguin una profunditat de contingut adequada al nivell universitari.

-Entendre textos acadèmics escrits autèntics de l’àmbit de les ciències humanes i socials, tant a nivell general com detallat. Saber identificar el posicionament de l’autor respecte al text. 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar que es comprenen textos en anglès especialitzats i no especialitzats de dificultat alta, i interpretar-los de manera crítica.
 2. Demostrar que es comprèn i es distingeix una gran varietat de material auditiu no col·loquial en anglès estàndard britànic i americà, bé en interaccions cara a cara amb un nivell C1 o bé en materials procedents dels mitjans de comunicació, sobre temes especialitzats i no especialitzats de dificultat alta.
 3. Demostrar que es comprèn i es distingeix una gran varietat de material auditiu no col·loquial en anglès estàndard britànic i americà, bé en interaccions cara a cara amb un nivell C1 o bé procedents dels mitjans de comunicació, sobre temes especialitzats i no especialitzats de dificultat alta.
 4. Dur a terme presentacions orals en anglès, sobre una varietat de temes d'interès general.
 5. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 6. Redactar assaigs argumentatius breus en anglès sobre temes no especialitzats de dificultat mitjana.
 7. Resumir per escrit el contingut principal d'un discurs parlat sobre temes especialitzats i no especialitzats de dificultat alta.
 8. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), amb un nivell C1.
 9. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada a cada nivell (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), al nivell C1.

Continguts

El curs està estructurat en dos blocs diferents. En el primer bloc, es treballaran de forma preferent les habilitats orals (producció i comprensió). En el segon, es focalitzaran les habilitats escrites (producció i comprensió). Malgrat aquesta divisió, al llarg de tot el curs, s’estudiaran tant a classe com de forma autònoma, estructures gramaticals i de vocabulari de nivell C1 pertanyents al registre formal i acadèmic. 

Bloc 1 (semestre 1): Habilitats orals amb finalitats acadèmiques (SLAP)

 1. Introducció als sons de l’anglès. Diferències principals entre els sistemes consonàntics i vocàlics de l’anglès i el català/castellà.
 2. La relació entre l’ortografia i la pronúncia en anglès. Els homòfons. Regularitats ortogràfiques i paraules comuns freqüentment mal pronunciades.
 3. Expressió orali fluïdesa. Parla espontània i semi-espontània. Presentacions informals breus. Fluïdesa en la lectura en veu alta. Imitació i pràctica de diàlegs.
 4. Introducció a la presentació oral acadèmica. Organització i estructura. Preparació. Realització de la presentació. Ritme de la parla. Sinonímia i paràfrasi. Èmfasi i repetició. Entonació. 
 5. Característiques del discurs acadèmic oral. Comprensió oral i presa de notes. Estructura i marcadors discursius. Idees principals i secundàries. Formes d’argumentació.
 6. Llenguatge no sexista. 

 Bloc 2 (semestre 2): Habilitats escrites amb finalitats acadèmiques (WRAP)

 1. Característiques del discurs acadèmic escrit. Diferències entre el registre formal i l’informal. L’escriptura en llengua anglesa. Diferències principals entre l’anglès i el català/castellà.
 2. El procés d’escriptura. Generació d’idees. El paràgraf. Tipus de paràgrafs. L’assaig argumentatiu.
 3. Coherència i cohesió del discurs. Frases incompletes. Estructures paral·leles. Concordança. Puntuació.
 4. La comprensió de textos acadèmics. Idees principals i secundàries. Comprensió global i comprensió detallada. Identificació del punt de vista de l’autor. Modulació discursiva. Anàlisi textual. 
 5. Cites i referències. El plagi.

Metodologia

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (30%)
 • Activitats supervisades (15%)
 • Activitats autònomes (50%)
 • Activitats d’avaluació (5%)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 90 3,6 2, 4, 6, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport. Grups de pràctiques orals 45 1,8 9
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi. Exercicis i treballs. Ús de les TIC 150 6 2, 5, 6

Avaluació

S’ha de tenir en compte el següent:

 • Qualsevol treball assignat no lliurat serà avaluat com a 0.
 • L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

 • Com que es tracta d’una assignatura que avalua el nivell d’anglès, l’alumnat haurà de superar el Bloc 1 (mitjana dels dos exàmens) i el Bloc 2 (mitjana dels dos exàmens), assolint en cadascun d’aquests blocs el 60% del contingut.
 • Caldrà que l’alumnat tingui un mínim de 4,5 en cadascuna de les 2 proves que configuren l'examen del bloc 1 (examen oral i examen escrit) i les dues proves del bloc 2 (prova de comprensió lectora i assaig argumentatiu) perquè se li faci mitjana. En cas contrari, caldrà que recuperi aquelles parts inferiors a 4,5.
 • Només si l'alumne/a aprova la mitjana d’exàmens del Bloc 1 (amb el 60%) i la mitjana d’exàmens del Bloc 2 (amb el 60%) se li calcularà la mitjana amb les notes de l'avaluació continuada i amb les altres activitats d’avaluació.
 • Per aprovar l'assignatura l’alumne/a necessita:
  • aprovar la mitjana dels exàmens del bloc 1 i la mitjana dels exàmens del bloc 2 amb el 60%. 
  • una nota mitjana del curs (un cop tingudes en compte totes les activitats d’avaluació) igual o superior al 60%.

Recuperació

 • Només es poden recuperar els dos exàmens del Bloc 1 i els dos exàmens del Bloc 2, sempre que la mitjana de cadascun dels blocs sigui ≥ 35% i < 60%.
 • Si en la mitjana dels dos exàmens d'algun dels dos blocs (1 o 2) l'alumne/a no arriba al 35%, no podrà recuperar aquell bloc i, per tant, suspendrà l'assignatura.
 • Només es poden recuperar les parts dels exàmens finals no superades.
 • Els exàmens del Bloc 1 només es podran recuperar durant el segon semestre.
 • La nota màxima que es pot aconseguir en la recuperació és d'aprovat.

Activitats d’avaluació excloses de la recuperació

No es podran recuperar les activitats d’avaluació continuada, que inclouen les següents activitats:

 • prova de comprensió oral (Bloc 1)
 • prova de pronúncia (Bloc 1)
 • exercicis escrits (Bloc 2)

Tampoc no es podran reavaluar ni l'activitat de producció oral acadèmica (Bloc 1) ni l'estudi autònom i participació activa (Blocs 1 i 2)

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

IMPORTANT:

 • En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat de producció oral acadèmica 10% 0,5 0,02 4, 5, 8, 9
Avaluació continuada 30% 3 0,12 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
Estudi autònom 5% 3 0,12 5, 8, 9
Examen escrit del Bloc 1 25% 3 0,12 1, 6, 7
Examen oral i escrit del Bloc 2 25% 3 0,12 2, 3, 4, 8, 9
Participació activa 5% 2,5 0,1 5, 8, 9

Bibliografia

Bibliografia obligatòria

Estebas Vilaplana, Eva (2014) Teach Yourself English Pronunciation: An Interactive Course for Spanish Speakers. Madrid: UNED. https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+TYEPRO+2021/about 

Kennedy-Scanlon, Michael, Juli Cebrian & John Bradbury (2009) Guided Error Correction: Exercises for Spanish-Speaking Students of English. C1 Level, Book 1. Bellaterrra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions.

McCarthy, Michael & Felicity O’Dell (2016) Academic Vocabulary in Use (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Warwick, Lindsay & Louis Rogers (2018) Skillful 4: Reading and Writing (2nd ed). London: Macmillan Education. 

 

Bibliografia recomanada

Hewings, Martin (2017) Advanced Grammar in use (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Hewings, Martin & Craig Thaine (2012) Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP. C1 level. Cambridge: Cambridge University Press.

Kennedy-Scanlon, Michael, Elisabet Pladevall & Juli Cebrian (2012) Guided Error Correction: Exercises for Spanish-Speaking Students of English. B2 Level. Bellaterrra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions.

Swan, Michael (2016) Practical English Usage (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

 

Bibliografia complementària

Baker, Lida, Robyn Brinks Lockwood & Kristin Donnalley Sherman (2018) Grammar for Great Writing. Boston, MA: National Geographic Learning.

Hancock, Mark (2017) English Pronunciation in Use. Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.

Pathare, Emma & Gary Pathare (2018) Skillful 4: Listening and Speaking (2nd ed). London: Macmillan Education.

 

 

Diccionaris

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP.

Collins Cobuild English Dictionary, Harper Collins Publishers.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, CUP.

Collins English-Spanish/Spanish-English Dictionary, 6th ed., Grijalbo.

Longman Language Activator. Longman.

Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.). Longman.

 

Llocs web recomanats

English for Academic Purposes

https://www.academic-englishuk.com/

https://www.eapfoundation.com/

 

Diccionaris online

https://www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporay English)

https://www.merriam-webster.com(Merrian-Webster dictionaries on line)

https://dictionary.cambridge.org/(Cambridge dictionaries on line)

http://www.freecollocation.com/ (Oxford Collocations Dictionary for Students of English)

https://www.lexilogos.com/english/dictionary.htm (A comprehensive set of resources for the study of the English Language)

 

Pronúncia

English Phonetics at UAB: https://blogs.uab.cat/englishphoneticsuab/

Department of Phonetics and Linguistics UCL - Identify the symbol:http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/findrp.htm

The International Phonetic Association: http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ipachart.html

Sheep or ship? (vowels): http://www.shiporsheep.com/

Phonetics: The sounds of spoken language (English and Spanish), University of Iowa: <ahref="http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/">http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/# (consonant profiles)

Type IPA phonetic symbols: http://ipa.typeit.org/

 

Altres

www.flo-joe.co.uk (Cambridge official examination practice)

www.pbs.org (American public television. Documentaries. American English)

https://www.ted.com/talks

Programari

No es requereix cap programari concret.