Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Externes

Codi: 103269 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501922 Nanociència i Nanotecnologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Fe d'errades

Dins de l’apartat “Avaluació”, hi ha hagut una errada en no incloure la defensa oral. L’avaluació es farà a través de l’avaluació del tutor de l’empresa/servei tècnic (50%), i de les avaluacions, fetes pel coordinador de l’assignatura, de la memòria escrita (25%) i de la defensa oral (25%). 

Professor/a de contacte

Nom:
Enric Menéndez Dalmau
Correu electrònic:
Enric.Menendez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Gemma Garcia Alonso

Prerequisits

 Es recomana que l'estudiant que es matriculi d'aquesta assignatura tingui aprovats els dos primers cursos del grau i hagi superat 180 crèdits ECTS.

 

Objectius

L'objectiu principal és que els estudiants puguin posar en pràctica els coneixements adquirits en el grau, apropar-los a la realitat laboral i facilitar una possible via d'inserció laboral.

Les entitats que poden participar en el programa han de ser: empreses, spin-off, centres tecnològics, serveis cientificotècnics i divisions tècniques de centres de recerca i universitats.

Competències

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aplicar els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia a la resolució de problemes de natura quantitativa o qualitativa en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Aplicar els principis ètics i les normes legislatives en el marc de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives específiques per a la manipulació de la instrumentació i dels productes i materials químics i biològics tenint en compte les seves propietats i els riscos.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 • Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Demostrar motivació per la qualitat.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 • Demostrar que es comprèn la legislació que regula la propietat intel·lectual en l'àmbit del coneixement i l'aplicació de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Desenvolupar treballs de síntesi, caracterització i estudi de les propietats dels materials en la nanoescala a partir de procediments establerts prèviament.
 • Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 • Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques, identificar-ne el significat i relacionar-les amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades.
 • Manipular els instruments i materials estàndards propis dels laboratoris d'assaigs físics, químics i biològics per a l'estudi i l'anàlisi de fenòmens en la nanoescala.
 • Mantenir un compromís ètic.
 • Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.
 • Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 • Operar amb un cert grau d'autonomia.
 • Raonar de forma crítica.
 • Reconèixer els termes relatius als àmbits de la física, la química, la biologia, la nanociència i la nanotecnologia en llengua anglesa i fer servir l'anglès de manera eficaç per escrit i oralment en l'àmbit laboral.
 • Resoldre problemes i prendre decisions.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Aplicar els conceptes i teories relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia adequadament al món professional
 3. Aplicar els principis ètics i la normativa legal en les activitats realitzades a l'empresa durant les pràctiques.
 4. Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 5. Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 6. Demostrar l'habilitat necessària per desenvolupar treballs de síntesi i de caracterització de materials en l'àmbit professional
 7. Demostrar l'habilitat necessària per manejar els instruments necessaris per desenvolupar un treball professional en àmbits relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 8. Demostrar motivació per la qualitat.
 9. Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 10. Integrar els coneixements i les habilitats adquirides per resoldre problemes que es plantegin en l'àmbit professional.
 11. Manejar correctament els reactius i els productes químics.
 12. Mantenir un compromís ètic.
 13. Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.
 14. Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 15. Operar amb un cert grau d'autonomia.
 16. Raonar de forma crítica.
 17. Realitzar un informe explicatiu dels resultats obtinguts en la realització d'un treball professional en àmbits relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 18. Realitzar un resum en llengua anglesa del treball realitzat.
 19. Reconèixer la normativa legal de les activitats realitzades en l'empresa durant les pràctiques.
 20. Resoldre problemes i prendre decisions.
 21. Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.

Continguts

El contingut de les pràctiques dependrà de la naturalesa de la empresa o institució en la que es realitzin les pràctiques.

Abans de començar les pràctiques l’alumne haurà de comptar amb:

-        Un pla de treball acordat amb la empresa o institució i validat per la persona responsable de l’assignatura de Pràctiques Externes de la titulació

-        Un conveni de col·laboració institució-UAB degudament omplert i signat.

Metodologia

Les pràctiques es podran realitzar en qualsevol dels dos quadrimestres del curs o durant l'estiu.

L’alumnat podrà realitzar les pràctiques en les empreses, centres tecnològics o Serveis cientificotècnics del catàleg de propostes de la titulació, o empreses ja siguin del catàleg històric o altres amb qui el propi alumnat hagi fet un primer contacte.

Prèviament a la realització de les pràctiques, l'alumne s'haurà d’entrevistar amb el o la professor/a responsable de Pràctiques Externes que li validarà la proposta d’empresa o entitat.

L'estudiant s'entrevistarà amb la persona assignada per a l’empresa per a la realització de la tutoria de les pràctiques per tal d’acordar:

-        El pla de treball amb les tasques a desenvolupar

-        El període, l’horari i la dedicació total.

L’alumne farà arribar al/la responsable de l’assignatura la proposta de treball per a la seva validació definitiva, que li permetrà dirigir-se a la Gestió Acadèmica de la Facultat per a demanar el model de conveni i tramitar-lo en cas d’una entitat externa a la UAB.

La matrícula de l’assignatura es realitzarà un cop signat el conveni entitat/UAB.

En el moment que el conveni estigui signat per les tres parts implicades, l’estudiant podrà realitzar les pràctiques en el període acordat. Cal tenir en compte que no es poden iniciar les Pràctiques Externes sense el conveni degudament signat, sense estar matriculat de l’assignatura i sense haver contractat l’assegurança corresponent.

Un cop finalitzades les pràctiques, l'estudiant redactarà una memòria seguint el model que trobaràa l’aula moodle de l’assignatura i que haurà de presentar dins els terminis que s'hi estableixin.

La persona tutora de l'empresa realitzarà una avaluació segons el model establert que li lliurarà al/la professor/a responsable de l’assignatura dins el període d'avaluació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
activitats dirigides 40 1,6 1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 21
preparació de la memòria i la defensa oral 18 0,72 4, 8, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
activitats supervisades 61 2,44 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
treball autònom en l'entitat 180 7,2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21

Avaluació

L’avaluació es realitzarà mitjançant una memòria de presentació que comptarà per un 50% de la nota i una avaluació de la persona tutora que comptarà per l’altre 50% de la nota.

La memòria haurà de seguir les directrius indicades a l’aula Moodle de l’assignatura i es tindrà especialment en compte:

-        La correcció científica i tècnica del treball realitzat.

-        La correcció formal (redacció, ortografia, sintaxi, bona organització, etc.), així com la presentació.

L’avaluació de la persona tutora es farà seguint el model que el o la responsable de l’assignatura li farà arribar dins el termini d’avaluació.

Per fer la mitjana ponderada es requereix una nota mínima de 4 sobre 10 punts, tant del Tutor de l’estada com del Professor tutor de la UAB.

Si la nota del Tutor de l’estada  és inferior a 4, l’assignatura tindrà una nota final de “Suspens”.

Si la nota del Professor/a tutor/a de la UAB és inferior a 4, l’assignatura tindrà una nota de “No avaluable” i l’alumne haurà de reescriure la memòria i presentar-la a la següent convocatòria del curs acadèmic.

El Professor tutor podrà, en els casos que ho consideri necessari, realitzar una entrevista a l'alumne.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
avaluació tutor 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21
defensa oral 25% 1 0,04 4, 8, 16
memòria escrita 25% 0 0 4, 14, 16, 17, 18

Bibliografia

 

No hi ha bibliografia assignada.

Programari

Programari específic de la institució on es desenvolupi les pràctiques, i eines ofimàtiques per a la realització de l'informe i la presentació.