Logo UAB
2021/2022

Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques

Codi: 103139 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Santiago Jordan Avila
Correu electrònic:
Santiago.Jordan@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No es precisen prerequisits

Objectius

- Marqueting i Comunicació 3.0 y 4.0

- Coneixement i desenvolupament de les tendències actuals de comunicació publicitària i de RRPP en l'àmbit empresarial. - Coneixement i pràctica de les ultimes eines de planificació de la comunicació de les marques. - Coolhunting - Aproximació a l'agència del futur. - Explicar les noves eines de comunicació publicitària i de RRPP i la seva integració en el pla de màrqueting de l'anunciant. - Aplicació mitjançant casos pràctics reals.

Competències

 • Aplicar els coneixements de les diferents disciplines de les ciències socials a l'estudi de la cultura com a paràmetre organitzador dels mercats, en l'àmbit de la publicitat com a sistema principal de la comunicació persuasiva.
 • Demostrar que coneix l'estructura professional i econòmica del sistema empresarial dels mitjans de comunicació.
 • Demostrar que coneix l'impacte social dels mitjans de comunicació.
 • Demostrar que coneix la legislació desenvolupada en l'àmbit de la comunicació social.

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure l'estructura del sistema empresarial dels grans grups de publicitat i relacions públiques.
 2. Distingir i explicar els grans corrents culturals que fonamenten l'anàlisi de la comunicació persuasiva.
 3. Identificar i descriure els mecanismes de construcció d'esdeveniments en l'àmbit de la publicitat i les relacions públiques.
 4. Identificar la diferència entre mitjans convencionals i no convencionals en el sistema publicitari.
 5. Identificar les fonts de la tradició artística i literària en l'anàlisi dels missatges publicitaris.
 6. Interpretar la legislació desenvolupada en l'àmbit de la publicitat i les relacions públiques.
 7. Reconèixer i descriure els codis deontològics i els principis ètics d'autoregulació de l'activitat publicitària.
 8. Reconèixer i distingir la tipologia professional i les funcions dels diferents subjectes que intervenen en l'activitat publicitària.
 9. Reconèixer i valorar l'impacte de l'actualitat informativa en la construcció de missatges publicitaris.

Continguts

Generació de coneixement en actualitat publicitària i de RRPP i aplicació del mateix destacant entre d'altres aproximacions a:
										
											
										
											1.Màrqueting 2.0
										
											2.Màrqueting 3.0 i 4.0
										
											3.La planificació estratègica: Account Planner
										
											4.Oceans Blaus versus Oceans Vermells
										
											5.T- Plann aplicat
										
											6.L'agència del futur
										
											7.Tendències en gabinets de comunicació i relacions públiques
										
											8.Noves àrees en Relacions Públiques

Metodologia

Classes amb exposició de continguts formatius per part del professor.
										
											
										
											Classes pràctiques amb resolució de casos. 
										
											
										
											Proactivitat de l'alumne
										
											
										
											Treball en equip

Seminaris

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, seminaris i tutories 52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories i revisió d'exercicis 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi individual, lectures, realització d'exercicis 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

A. Examen: 30 %. 

B. Pràctiques 4/10%: 40%

C. Treball curs: 30%

És obligatòria la presència a l'aula, Presencial o Virtual, per a l'exposició dels treballs i casos desenvolupats, cal aprovar el test de coneixements per aprovar l'assignatura.
Totes les activitats, tant de teoria com de pràctiques (seminaris i laboratoris), són recuperables sempre que l'alumnat hagi estat avaluat en un mínim de 2/3 parts del total d'activitats avaluables.

Important: La metodoogia docent i l´avaluació prosades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritatas sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
Pràctiques 40 3 0,12 3, 6, 9
Traball 30 2,5 0,1 2, 3, 4, 5, 6, 9

Bibliografia

Donades les característiques de l'assignatura s'adjunten les principals revistes de lectura

1. El Publicista

2. Campaign

3. Advertising Age

4. Anuncios

5. Agenda de la comunicación

6. Anuario de marketing

7.Control

8.Anuario de la creatividad española

9. IP

Programari

L'assignatura no requereix cap programari específic.