Logo UAB
2021/2022

Expressió i comunicació corporal

Codi: 102049 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Spei Macià Fàbrega
Correu electrònic:
Spei.Macia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura és aconsellable tenir una base pràctica en l'àmbit de l'Expressió Corporal.

Objectius

 

L'alumnat haurà de ser capaç de:

 

 1. Desenvolupar les capacitats d'expressió i comunicació del cos.
 2. Desenvolupar les possibilitats del treball individual creatiu en un grup.
 3. Aprendre a construir un espai ficcional i espectacular com a lloc d'aplicació i experimentació dels mecanismes d'expressió i comunicació corporal.
 4. Dominar els procediments bàsics per a la docència de l'Expressió Corporal a l'etapa d'Educació Primària.
 5. Assolir actituds favorables envers una concepció educativa de l'expressivitat corporal, essencial per a la formació integral de la persona.

 

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les programacions i activitats d'ensenyament i aprenentatge a la diversitat de l'alumnat, considerant també l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Assolir recursos propis de l'EF que afavoreixin la inclusió educativa en contextos de diversitat.
 4. Entendre les diferències personals que es manifesten en la pràctica de les activitats pròpies de l'EF com un aspecte que s'ha de tractar amb criteris educatius.
 5. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 6. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 7. Incorporar les habilitats motrius, l'expressió corporal, el condicionament físic, el joc i les activitats esportives com contingut de l'Educació Física escolar i seqüenciar-les al llarg de l'ensenyament en primaria.
 8. Programar, organitzar i aplicar els aprenentatges i continguts en educació per a la salut en educació física, dissenyant i desenvolupant projectes educatius o unitats de programació que permetin adaptar el currículum d'educació física a l'escola i promoure la qualitat dels contextos.
 9. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 10. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 11. Seqüenciar les capacitats perceptives - motrius al llarg de l'ensenyament en primària segons la lògica interna d'aquest contingut.
 12. Usar les TIC i les TAC en la recerca d'informació i en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i propostes didàctiques en l'àmbit de l'EF.
 13. Utilitzar la motricitat i el llenguatge corporal com elements propis de les habilitats comunicatives.

Continguts

 

- L'Expressió Corporal i el LLenguatge Corporal.

- L'expressivitat corporal com estudi del moviment en l'espai.

- L'expressivitat corporal com estudi del moviment en l'espai ocupat pels altres.

- L'exploració expressiva del temps.

- L'expressió de les emocions.

- Mesura i avaluació de l'expressivitat humana.

- Creació d'un espai ficcional i espectacular com a plataforma per aplicar els diferents recursos d'expressivitat corporal.

Metodologia

L'assignatura consta de sessions teòriques i sessions pràctiques:

Les sessions teòriques es realitzaran, fonamentalment, mitjançant exposicions per part de la professora en relació als continguts bàsics del temari. Estimulant la participació de l’alumnat.

Les sessions pràctiques, comportaran un important treball corporal vivenciat per part de l’alumnat. Aquest treball es farà a partir de l'aplicació de diverses metodologies. La professora també aportarà el suport teòric adient a la pràctica i, estimularà que l’alumnat reflexioni a partir de la seva vivència.

Les primeres sessions es duran a terme, bàsicament, a partir de les propostes de la professora però, a partir d'aquestes, l'alumnat passarà a ser l'autèntic protagonista del seu aprenentatge, sent essencial la seva participació i intervenció. Doncs, en grups reduïts, es desenvoluparà un projecte susceptible de ser representat.

En una de les darreres sessions es destinarà 15' perquè l'alumnat pugui respondre les enquestes sobre l'avaluació de l'actuació docent i sobre l'avaluació de l'assignatura.

 

AVÍS IMPORTANT:

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions teòrico-pràctiques 45 1,8 1, 13
Tipus: Supervisades      
Les sessions pràctiques supervisades 20 0,8 1, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi i treball personal de l'alumne 0 0 7
Estudi i treball personal de l'alumne 75 3 1, 13

Avaluació

 

AVÍS IMPORTANT:

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

TASQUES AVALUATIVES I PERÍODES DE REALITZACIÓ/LLIURAMENT

 

Individuals

- Treball, per escrit, de reflexió crítica sobre dos espectacles de teatre i/o dansa profesional (15%). Lliurament: entre Desembre/2021 i Gener/2022

- Diari de l'assignatura -activitat complementaria- (10%). Lliurament: Desembre/2021

 

Parelles

- Representació d'un exercici E-S (10%). Data de representació: Novembre/2021 (La representació es farà per parelles però serà avaluada individualment).

 

Trios

 - Comentari raonat, per escrit, de cada sessió (5%). Es realitzarà i lliurarà al finalitzar cada sessió.

 - Treball basat en un aspecte del Llenguatge Corporal (20%). Període de realització: entre Desembre/2021 i Gener/2022

 

Grups reduïts

- Representació d'un exercici sobre E-T (10%). Data de representació: Octubre/2021 (La representació es farà en grups reduïts però l'avaluació serà individual).

- Projecte artístic-expressiu (30%). Data de representació: Desembre/2021 (El 20% del Projecte -corresponent a la part eminentment pràctica-, serà avaluada de forma individual).

 

 

Observacions

 

- Quant a la revisió de les diferents tasques avaluatives realitzades l'alumnat disposarà d'una tutoria la setmana següent a la seva realització.

- Si la nota final de l'assignatura és un suspens, es pot optar recuperar aquella/es activitat que no s'hagi superat. La qualificació màxima que es pot obtindre en la/es activitat que es recuperi és un 5/10. La recuperació es farà durant les dues darreres setmanes d'acabar el primer semestre.

- Per obtenir la màxima qualificació és necessari presentar l'activitat complementària. Aquesta activitat, a diferència de les altres, només es tindrà en compte a la valoració final, si s'ha assolit una qualificació igual o superior a 5.

 

  Per aprovar l'assignatura:

 

- S'ha d'assistir (com a mínim) al 80% de les sessions realitzades.

- S'ha de mostrar, en les activitats que es proposin, una bona competència comunicativa general -tant oralment com per escrit- i, un bon domini de la llengua en que s'imparteix l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Individual: Diari/dossier de l'assignatura (activitat complementaria) 10% 0 0 7, 13
Individual: Treball, per escrit, de reflexió crítica sobre dos espectacles 15% 0 0 1, 3, 13
Per grups reduïts: Projecte artístic-expressiu. 30% 10 0,4 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Per grups reduïts: Representació d'un exercici 10% 0 0 1, 3, 4, 7, 13
Per parelles: Representació d'un exercici 10% 0 0 3, 7, 13
Per trios: Comentari raonat, per escrit, de cada sessió pràctica. 5% 0 0 1, 4, 13
Per trios: Treball entorn del Llenguatge Corporal 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13

Bibliografia

 

EXPRESSIÓ I LLENGUATGE CORPORAL/DANSA I DRAMATITZACIÓ

 

ALVAREZ-NOVOA, C. (1995). Dramatización: el teatro en el aula. Barcelona: Octaedro

BERNARD, M. (1994). El cuerpo. Un fenómeno ambivalente. Buenos Aires: Paidós

BIRDWHISTELL, R.L (1970). Kinesics and Context. Traduït com El lenguaje de la expresión corporal. 1979 Barcelona: Gustavo Gili

BOAL, A. (1997). Juegos para actores y no actores. Barcelona: Alba Editorial

CASTAÑER, M. (2000). Expresión corporal i danza. Barcelona: INDE

DARWIN, Ch. (1984). La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Madrid: Alianza

DAVIS, F. (1976). La comunicación no verbal. Madrid: Alianza

EINES, J., MANTOVANI, A. (2002). Didáctica de la dramatización. Barcelona: Gedisa

KNAPP, M.L. (1995). La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. Barcelona: Paidós

LAFERRIÈRE, G., MOTOS, T. (2003). Palabras para la acción. Ciudad Real: Ñaque

LEARRETA, B. et altri (2005). Los contenidos de expresión corporal. Barcelona: INDE

LEPECKI, A (2009). Agotar la danza. Performance i política del movimiento. CdL, Barcelona: Universidad de Alcalá i Mercat de les Flors

MACIÀ, S. (1998). "Consideraciones sobre la evaluación de la Expresión Corporal en la Educación Primaria". A Actas XVI Congreso Nacional de Educación Física. Universidad de Extremadura, Badajoz.

MACIÀ, S. (1999). "¿Existen las técnicas de Expresión Corporal? A La Educación Física en el sigl XXI. Actas del I Congreso Internacional de educación Física. Jerez.

MATEU, M. et altri (1992). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión. Vol. I y II. Barcelona: Paidotribo

MONTESINOS, D. (2004). La Expresión Corporal. Su enseñanza por el método natural evolutivo. Barcelona: INDE

RENOBELL, G. (2009). Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. Barcelona: INDE

VICIANA, V. i ARTEAGA, M. (1997). Las actividades coreográficas en la escuela. Barcelona: INDE

https://fb.watch/6m17G22sNv/

 

 

 

Programari

S'utilitzarà bàsicament les Aules Moodle de la UAB per fer activitats de grups.