Logo UAB
2021/2022

Immunopatologia

Codi: 101929 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2501230 Ciències Biomèdiques OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Manuel Hernández González
Correu electrònic:
Manuel.Hernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Oscar de la Calle Martin
Juan Francisco Delgado de la Poza
Eva Maria Martinez Caceres
Candido Juarez Rubio
Manuel Hernández González
Aina Teniente Serra
Laura Martinez Martinez
Bibiana Quirant Sanchez
Maria Esther Moga Naranjo
Mónica Martínez Gallo

Equip docent extern a la UAB

Anaís Mariscal Rodríguez
Germà Julià Agulló
Iria Arrese Muñoz
Janire Perurena Prieto
Joan Climent Martí
Laura Viñas Giménez
Maite Sanz Martínez
María Iglesias Escudero
Silvia Vidal Alcorisa

Prerequisits

És absolutament necessari haver assolit uns coneixements suficients en:

Biologia Cel·lular
Estructura i Funció de Biomolécules (Bioquímica I)
Anatomia humana
Mètods experimentales en Biomedicina (incl. Tec de la informació)
Metabolism de Biomolècules (Bioquímica II)
Immunologia Bàsica

Objectius

1) Conèixer de forma general el paper del sistema immunitari en els següents processos patològics:

a. Infeccions
b. Al·lèrgies i mecanismes d’hipersensibilitat.
c. Malalties autoimmunitàries.
d. Immunodeficiències primaries i secondaries (SIDA).
e. Neoplàsies i malalties paraneoplàssiques. Resposta antitumoral. Immunoterapia del cancer.
f. Trasplantament. Rebuig i malaltia de l'empelt envers l'hoste.

2) Conèixer, entendre i interpretar les proves diagnòstiques i estudis que tenen valor diagnòstic per a les patologies en les que el sistema immunitari hi està relacionat.

3) Comprendre els mecanismes d’actuació de les teràpies de base immunològica (vacunes, immunosupressors, immunoglobulines, monoclonals, citocines i immunoteràpia cel·lular, etc.).

Competències

  • Demostrar que es comprenen les bases i els elements aplicables al desenvolupament i a la validació de tècniques diagnòstiques i terapèutiques.
  • Demostrar que es coneixen els conceptes i el llenguatge de les ciències biomèdiques com cal per a seguir adequadament la bibliografia biomèdica.
  • Demostrar que es coneixen i es comprenen conceptual i experimentalment les bases moleculars i cel·lulars rellevants en patologies humanes i animals.

Resultats d'aprenentatge

  1. Comprendre la literatura científica i les bases de dades especialitzades en problemes immunològics o d'immunopatologia, i saber interpretar els resultats d'un projecte científic.
  2. Demostrar habilitats pràctiques per realitzar anàlisi diagnòstica en immunopatologia.
  3. Descriure els principals mecanismes pels quals el sistema immune participa en la patologia: immunodeficiències, hipersensibilitat, autoimmunitat.
  4. Identificar els principals elements que intervenen en la resposta immune a les infeccions, els tumors i en la situació de trasplantament al·logènic.

Continguts

 

Immunopatologia: el sistema immune com causant de malaltia, principals mecanismes. 

Ordenat per Unitats didàctiques (UD)*

 

UD1. Resposta immune i malaltia

     1 - Resposta Immunitària a les malalties infeccioses I. Generalitats de la resposta immunitària a infeccions. Infeccions virals.
     2 - Resposta Immunitària a les malalties infeccioses II. Resposta Immunitària a la infecció per Bacteris, Virus, Paràsits, Protozous, Helmints i Fongs. Infeccions emergents.
     3 - Tolerància y autoimmunitat. Concepte de tolerància a antígens propis. Mecanismes generals. Tolerància T. Tolerància B. Antígens segrestats. Trencament de la tolerància i malaltia.
     4 - Autoimmunitat. Concepte. Epidemiologia i classificació. Principals malalties. Etiologia. Mecanisme de lesió. Hipòtesi dels múltiples punts de control. 
     5 - Al·lèrgia. Concepte d'al·lèrgia, atòpia. Mecanismes bàsics. Principals malalties al·lèrgiques, diagnòstic de les malalties al·lèrgiques.
     6 - Immunodeficiències. Tipus d’immunodeficiències. Deficiències immunitat cel·lular. Deficiències immunitat humoral. Deficiències de la immunitat natural. Altres immunodeficiències.

     -Seminari Immunopatologia 1: els models animals de malalties autoimmunitàries.
     - Seminari Immunopatologia 2: les proliferacions de cèl·lules del sistema immune i malaltia, presentació d’un cas de mieloma i de limfoma.

 

UD2. Les respostes immunes en situacions clíniques especials

     7 - Trasplantament. Tipus de trasplantament. Bases immunològiques del trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules. Manifestacions clíniques del rebuig.  Tractaments immunosupressors inespecífics. Tractaments immunosupressors específics. Tolerància immunitària al trasplantament. Principals formes de trasplantament clínic. 
     8 - SIDA: l'epidèmia. El virus de la immunodeficiència humana: VIH. Mecanismes d’infecció de VIH. Història natural de la infecció per VIH. La resposta immunitària al VIH. Perspectives per a una vacuna.
     9 - Immunologia Tumoral. Càncer, origen i terminologia. Transformació maligna. Oncogens i inducció del càncer. Antígens tumorals. Els tumors eviten la resposta immunitària, conceptes de immunovigilància e immuno-edició. Immunoteràpia del càncer, check-points immunològics.

     -Seminari immunopatologia 3: El problema de la histocompatibilitat i el seu tractament al laboratori de tipificació.
     -Seminari immunopatologia 4: Enfocaments en el diagnòstic de les immunodeficiències i discussió de casos paradigmàtics.

 

UD 3. El laboratori d'immunologia diagnòstica

     -Seminari 5: El laboratori d’immunologia diagnòstic. El procés diagnòstic. Les propietats de les proves, el catàleg, les normatives de qualitat i les acreditacions.
     Practica – demostració 1:  Diagnòstic del mieloma al laboratori, demostració de la tècnica i interpretació de resultats.
     Practica – demostració 2:  La citometria de flux aplicada al diagnòstic. Interpretació dels diagrames i resultats
     Practica – demostració 3: Ús de la immunofluorescència indirecta pel diagnòstic de les malalties autoimmunitàries. Interpretació dels patrons més freqüents i la seva correspondència amb els antígens reconeguts mitjançant ELISA e immunoblot
     Practica – demostració 4: La tipificació HLA, metodologies i el problema per trobar el millor donant de ronyo i de molt d’os. 

 

UD4. Teràpies basades en immunologia 

     10 - Immunoteràpia I. Conceptes general. Vacunes, seroteràpia, immunoglobulines endovenoses.
     11 - Immunoteràpia II.  Citocines i anti-citocines. Teràpies cel·lulars, de la transfusió a les teràpies cel·lular avançades.

 

* Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d'aquests continguts. 

Metodologia

Aquesta assignatura es recolza en els conceptes, habilitats i actituds adquirides de l'assignatura Immunologia, cursada prèviament al segon any.

La metodologia combina:

1) Classes magistrals dins de les quals s'intercalaran preguntes a respondre per tota la classe en qüestionaris individuals ad hoc, per fomentar així la participació i constituir un element d'avaluació continuada.

2) Seminaris on es discutiran, sobre material prèviament distribuït temes que es presten a un aprenentatge en grup i dialogat. Alguns seminaris consistiran en la discussió de casos clínics paradigmàtics. Al final del seminari s'haurà de lliurar un qüestionari contestant les preguntes que s'han abordat durant el seminari.

3) Pràctiques - demostració. Els laboratoris de diagnòstic clínic d'immunologia no són adequats per a realitzar pràctiques, però es combinarà l'exposició que problemes diagnòstics s'aborden en aquests laboratoris, seguits d'unes visites en què s'efectuaran demostracions de les tècniques més representatives de la immunologia. Al final de la pràctica s'haurà de lliurar un qüestionari contestant les preguntes que s'han abordat durant la sessió.

 

* La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 11 0,44
Seminaris discussio 8 0,32
Tipus: Supervisades      
Demostracions i practiques de laboratori 8 0,32 1, 2
Lliurament de treballs al Campus virtual 2 0,08 2
Respondre qüestionaris on line 1 0,04 1, 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Estudi individual, consulta de la bibliografia, preparació dels temes, resolució dels problemes proposats pel professor i realització de treballs 39 1,56

Avaluació

Avaluació continuada


Les pràctiques i seminaris són de caràcter obligatori: els qüestionaris de pràctiques i els on line suposaran el 25% de la nota de l'assignatura.


L'avaluació escrita consta de dues proves: un qüestionari de respostes múltiples i un de preguntes conceptuals. Aquestes dues proves suposen el 40% i 35% de la nota per aprovar l'assignatura respectivament i cal que la nota de cada una les proves escrites sigui igual o superior a 5. La qualificació de l'avaluació continuada es sumarà les avaluacions de les proves escrites solament en el cas d'haber-les superat.


Avaluació final i recuperació


Els alumnes suspesos per curs (<5,0) o no presentats podran optar a una recuperació, sempre que tinguin les pràctiques i seminaris aprovats. La recuperació consisteix en una prova escrita d'assaig amb dos temes a desenvolupar i cinc preguntes conceptues i inclou la matèria de totes les unitats didàctiques (incloent-hi pràctiques). Els temes es puntuaran a 2,5 punts i les preguntes curtes a 1,0. La nota per superar l'assignatura és de 5.

* l'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen (qüestionari tipus tests i temes breus) 75 1,5 0,06 3, 4
Lliurament treballs al campus virtual 10 2 0,08 1, 3, 4
Qüestionaris de seminaris i pràctiques, inclosos treballs en grup 10 2 0,08 2
Respondre qüestionaris on line 5 0,5 0,02 3, 4

Bibliografia

Bibliografia general

Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, and Shiv Pillai. Cellular and Molecular Immunology: 10à edició. Elsevier Saunders, 2021. Amb access on line per estudiants; ISBN-13: 978-0323479783
Janeway's Immunobiology. 9th ed. Kenneth Murphy and Casey Weaver (Author)Garland Science, 2017, ISBN-13: 978-0815345053
En cas de dificultat en estudiar amb anglès, hi ha traduccions del dos textos.

Altres textes de qualitat,

Roitt's Essential Immunology,13th ed. Peter J. Delves, Seamus J. Martin, Dennis R. Burton, Ivan M. Roitt Wiley-Bolcall, 2017. ISBN-13: 978-1118415771
Kuby - Immunology. 8a edició Ed. WH Freeman 2019; en cas de dificultat amb l’anglès es pot usar el “Inmunología” de Kuby, 8a edició en espanyol 2020.
Peter Parham; The Immune System, Garldand Science, 4rd edition, 2014.
Leonardo Fainboim y Jorge Geffner. Introduccion a la inmunologia humana 6a edició, 2011.

Textes de consulta

Clinical Immunology, Principles and Practice. Robert R Rich. 5ª edició Mosby, 2018.
Fundamental Immunology. WE. Paul. 7a edició (2012). Ed. Lippincot Villiams & Wilkins (per consultes en profunditat).
També es recomanen els apartats dedicats a la Immunologia dels textos de Medicina:
Medicina Interna. Farreras. 18a edició (2016). Ed. Elsevier.

  

Bibliografia especifica

<spanstyle="font-size: 10px;">Autoantibodies, Third Edition – 2014, Yehuda Shoenfeld (Editor), Pier Luigi Meroni (Editor), M. Eric Gershwin MD (Editor)
Primary Immunodeficiency Diseases:A Molecular & Cellular Approach. Hans D. Ochs, C. I. Edward Smith, Jennifer M. Puck. Oxford University Press, USA, 2013.
ISBN-13: 978-0195389838
Revistes i Recursos a Internet (accesibles a travers biblioteca on line UAB)
Annual Review of Pathology: Mechanisms of Diseases
Blood
Clinical Immunology
Clinical and Experimental Immunology
Federation of Clinical Immunology Societies
Frontiers in immunology
Journal of Autommunity
Journal of Allergy and Clinical Immunology 
Transplantation 
Immunoma project
Immunetolerance network

Videos on line

Laboratorio de von Adrian

Programari

No aplica