Logo UAB
2021/2022

Economia de les organitzacions

Codi: 101880 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Luis Masson Guerra
Correu electrònic:
JoseLuis.Masson@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Sense prerequisits. Economia dels organitzacions, com a assignatura transversal, pretén ser un complement general per a la formació de l'alumne en prevenció i seguretat. El contingut, enfocat des d'una perspectiva d'empresa, aporta eines genèriques que són una competència necessària en l'acompliment laboral actual. Els coneixements adquirits en aquesta assignatura, la majoria enfocats a la presa de decisions de forma analítica, són fàcilment aplicables a diferents àmbits dins de la gestió empresarial o com a professional.

Objectius

L’assignatura conté 4 blocs temàtics, o parts, amb objectius ben diferenciats:

 L’objectiu principal de la primera part, de Dissenys Organitzatius, consistirà en determinar l’estructura i el disseny que ha d’adoptar una empresa i fer-ho en consonància amb l’elecció de l’estratègia competitiva de l’empresa. L’organització deixa d’ésser l’entitat atòmica maximitzadora de beneficis que contemplava la teoria econòmica per convertir-se en una institució complexa, amb diversos integrants i interessos sovint contraposats i amb unes interrelacions que poden estar regulades per un ampli ventall de relacions contractuals. Aquesta part del curs està plantejada per intentar donar resposta a les següents preguntes: Com flueix la informació dintre les organitzacions? Com es resolen els problemes d’autoritat, responsabilitat i incentius existents entre els diferents agents?

La segona part, que tracta sobre Anàlisi de la Presa de Decisions, contempla el procés mitjançant el qual es selecciona una opció entre un conjunt d’alternatives. Donat que, en general, hi ha incertesa sobre el futur, les conseqüències derivades de les diferents alternatives només són parcialment avaluables. En aquesta part s’oferiran mètodes generals per a qui s’hagi d’enfrontar a problemes de decisió.

Una persona que gestioni la seguretat integral ha d’estar familiaritzat amb les decisions que es prenen en diferents àmbits. Un d’aquests àmbits de decisió és el financer. En aquesta tercera part del curs, corresponent a la Valoració de Projectes d’Inversió i Finançament, plantegem les decisions financeres més usuals a les que es poden enfrontar. Al finald’aquest bloc, el gestor disposarà d’una visió integrada, encara que introductòria, de la presa de decisions circumscrites a l’àmbit financer. Aquesta visió completa permetrà (1) entendre el raonament que hi ha darrera l’elecció d’un projecte d’inversió en seguretat per sobre d’altres propostes i (2) proporcionar un instrumental econòmic, complementari a altres criteris de tipus tècnic i jurídics, i que permeti seleccionar la millor forma de finançar el projecte que finalment s’ha elegit.

Finalment, la quarta part, corresponent a l’Anàlisi Econòmica i Financera de l’Empresa, contempla l’objectiu general de presentar tècniques d’anàlisi per al diagnòstic econòmic i financer de la situació de l’empresa, explorar les condicions que permeten garantir el seu futur i aplicar-les a l’estudi del sector de la seguretat. En aquest sentit, procedirem a la comprensió de la informació comptable (Balanç i Compte de Resultats), estudiarem els seus continguts des d’una òptica econòmica i financera, per acabar amb un anàlisi cost – volum – benefici enfocat a les empreses del sector de la seguretat.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Formular estratègies comercials en el sector de la seguretat.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els fonaments d'estadística, d’economia i finances, de marc legal aplicable i d’informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 3. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 5. Formular estratègies competitives tant comercialment com financerament en empreses i organitzacions.
 6. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 7. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Part 1: Dissenys organitzatius. S'analitzen breument temes generals amb l'organització de l'empresa, partint de l'estructura interna i veient com es prenen les decisions o com flueix la informació dins de l'organització. S'introdueixen conceptes de demanda i producció.

Part 2: Anàlisi de la presa de decisions. Es presenten eines analítiques per a la presa de decisions en diferents tipus de situacions. S'introdueixen conceptes com a risc o incertesa i s'usen eines d'estadística i probabilitat.

Part 3: Valoració de projectes d’inversió i finançament. Amb eines de matemàtiques financeres s'introdueixen conceptes com el tipus d'interès (valor dels diners en el temps), rendibilitat i cost de projectes o amortització de préstecs.

Part 4: Anàlisi econòmica i financera de l’empresa. A partir de l'estructura i dades del balanç de l'empresa, s'analitza la seva estructura i el seu acompliment. S'aprèn a interpretar endeutament, estabilitat o rendibilitat d'una empresa a partir dels seus resultats.

Metodologia

El contingut del programa de teoria serà impartit principalment pel professor en forma de classes magistrals amb suport audiovisual. Les presentacions utilitzades a classe pel professor estaran prèviament disponibles al Campus Virtual de l’assignatura. Es recomanable que s’imprimeixi aquest material i es porti a classe, per utilitzar-lo com a suport a l’hora de prendre apunts. Tot i que no és imprescindible ampliar els continguts de les classes impartides pel professor, a no ser que aquest ho demani de forma expressa, s’aconsella que es consultin de forma regular els llibres recomanats a l’apartat de Bibliografia d’aquesta guia docent per tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts explicats a classe. En aquest sentit també és aconsellable que s’utilitzin els enllaços indicats al Campus Virtual, que contenen vídeos i animacions relacionats amb els processos explicats a classe.

 A més de l’assistència a les classes, el seguiment de l’assignatura també implicarà un paper actiu en les discussions de classe. Al llarg de cada tema es proposaran una sèrie d'exercicis o activitats per reforçar els continguts. Hi hauran unes hores (tutories) per proporcionar atenció individualitzada als i solucionar els dubtes que puguin sorgir.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teoria 38 1,52 2, 3, 5
Discussió de casos i resolució d'exercicis 6 0,24 2, 3, 4, 5, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories al despatx del professor 4,5 0,18 2, 4, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi de l'assignatura, elaboració dels casos, exercicis i preguntes proposades 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L’avaluació consistirà en el següent (pas a pas, i per ordre):

1- Es farà un prova parcial al final de cadascun dels 4 temes. Si no es treu una nota de 4 o superior (o l’alumne no s’ha presentat per qualsevol motiu) en un examen, aquell examen s’haurà de repetir al juliol.

2- El promig dels 4 exàmens parcials ha de ser 5 o superior. En cas contrari, s’hauran de repetir els 4 exàmens el dia de l’examen de Re-avaluació

3- La nota promig dels 4 exàmens parcials (i/o del juliol), un cop s’hagin superat els mínims establerts als punts 1 i 2 anteriors, computarà el 60% esmentat a la taula de dalt.

4- Al 60% anterior, s’hi sumarà el 20% (esmentat a dalt) de l’avaluació d’exercicis i casos entregats, i el 20% (esmentat a dalt) de l’avaluació continuada.

5- Per aprovar l’assignatura s’ha d’haver tret de nota promig final un 5 o superior.

 

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

Alumnes repetidors: Els alumnes repetidors realitzaran les mateixes tipologies de proves que la resta d'alumnes. Tant les teòric-pràctiques com el lliurament d'exercicis.

"D'acord amb l'article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l'avaluació dels alumnes repetidors pot consistir en una sola prova de síntesi. L'alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs ".

PLAGI: Sense perjudici d'altres mesuresdisciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de problemes, discusió d'exercicis 20% 1 0,04 1, 4, 7
Examen Parcial (4 exàmenes) 60% 5 0,2 2, 4, 5, 6, 7
Presentació casos d'empresa, debats 20% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

Bibliografia PART 1

BESANKO, David; DRANOVE, David; SHANLEY, Mark i Scott SCHAEFER (2013): Economics of Strategy,

6th edition. Wiley.

ROBERTS, John (2006): La Empresa Moderna. Antoni Bosch editor.

SALAS, Vicente (1996): Economía de la empresa. Decisiones y organización. 2ª ed. Ariel.

Bibliografia PART 2

ALEGRE, Luis; BERNÉ, Carmen i Carmen GALVE (2000): Fundamentos de economía de la empresa:

perspectiva funcional. 2ª ed. Ariel.

SALAS, Vicente (1996): Economía de la empresa. Decisiones y organización. 2ª ed. Ariel.

Bibliografia PART 3

ALEGRE, Luis; BERNÉ, Carmen i Carmen GALVE (2000): Fundamentos de economía de la empresa:

perspectiva funcional. 2ª ed. Ariel.

SUÁREZ SUÁREZ, Andrés (2014): Decisiones óptimas de inversión y financiación.

22a ed. Pirámide.

BREALEY, Robert; Y MYERS, Stewart (2015) Principios de finanzas corporativas. 9ª edición. Ed. McGraw-Hill

Bibliografia PART 4

ALEGRE, Luis; BERNÉ, Carmen i Carmen GALVE (2000): Fundamentos de economía de la empresa:

perspectiva funcional. 2ª ed. Ariel.

BERNSTEIN, Leopold (1999): Análisis de estados financieros. Teoría, aplicación e

interpretación. 3ª ed. Irwin.

MALLO, Carlos; y JIMÉNEZ, María Angela (1997): Contabilidad de Costes. Pirámide. 3ª edición.

Programari

No es preveu la utilització de programari específic en aquesta matèria.