Logo UAB
2021/2022

Protecció civil

Codi: 101876 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias Lucía
Correu electrònic:
Montserrat.Iglesias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.

Objectius

El present programa de formació respon a la necessitat de professionals de la seguretat especialitzats en la gestió integral de serveis de protecció civil o, en general, orientats a la seguretat corporativa en matèria de prevenció de riscos, planificació i gestió de les emergències i de plans d’autoprotecció.

En concret, pel que fa a la seguretat pública els coneixements adquirits preparen l'alumne per desenvolupar tasques desenvolupades per tècnics de Protecció Civil que inclouen tant un perfil de l'administració de la Generalitat (tècnics de la Direcció General de Protecció Civil i tècnics de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) com de l'administració local i/o comarcal (tècnics de protecció civil municipals o comarcals per liderar la protecció civil en els seus àmbits d'actuació i que es basen en la coordinació de tot el relacionat amb la prevenció, planificació i intervenció en emergències).

Pel que fa a la seguretat privada, els coneixements adquirits preparen l'alumne per desenvolupar activitats relacionades amb els plans d'autoprotecció de qualsevol activitat ja sigui generadora de risc com element vulnerable.

Els diferents blocs en que es divideix l’assignatura descriuen i detallen la temàtica de protecció civil basada en la normativa legal vigent.

 

Els objectius formatius són els següents:

 • Conèixer la normativa bàsica de protecció civil i aplicar-la als casos pràctics.
 • Definir el concepte de risc i els seus conceptes associats.
 • Conèixer les diferents metodologies d’avaluació de riscos.
 • Conèixer i extrapolar a la realitat les actuacions bàsiques associades a les fases de la protecció civil.
 • Conèixer els tipus de plans de protecció civil.
 • Saber determinar l’estructura bàsica de contingut d’un pla de protecció civil.
 • Elaborar i redactar un pla de protecció civil (de la Generalitat i municipal).
 • Elaborar i redactar un pla d’autoprotecció.
 • Comprendre els conceptes associats amb l’activació d’un pla i les situacions associades a la seva gestió.
 • Saber extreure conclusions adequades fonamentades a partir d’un cas o supòsit pràctic relacionat amb la gestió d’emergències.

Competències

 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
 2. Aplicar els diferents sistemes de gestió de la seguretat pública.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Dissenyar els plans de protecció civil i de recuperació de desastres, aplicant criteris preventius.
 5. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Gestionar col·laborativament els plans de seguretat privada.
 8. Prendre decisions relatives a les contingències pròpies de la gestió de riscos en sistemes públics.
 9. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 10. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Els continguts de l'assignatura seran els següents:

 

Bloc 1 – INTRODUCCIÓ

Què és la protecció civil. Qui forma part d’aquest sistema.

Legislació bàsica en matèria de Protecció Civil i Plans d’Autoprotecció.

 

Bloc 2 – OPERATIVITAT D’EMERGÈNCIES

Concepte alerta, emergència.

Funcions, responsables, actuants i organismes implicats en emergències.

Tipus de plans.

Estructura tipus d’un pla d’emergència.

Plans d’emergència vigents a Catalunya i Operativitat.

 

Bloc 3 – GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES

Previsió de les situacions de risc

La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya

Classificació dels riscos greus a Catalunya

Gestió de la informació

Xarxa d’alarmes i avisos a la població

Organització i coordinació dels recursos materials i humans

Centres d’emergències de protecció civil

a) Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

b) Telèfon únic d’emergències 112

Coordinació amb altres plans

 

Bloc 4- PLANS ESTATALS I AUTONÒMICS

Organismes responsables de la gestió de l’emergència.

Marc legislatiu.

Plans autonòmics especials i territorials

Avaluació del risc

Implantació autonòmica

 

Bloc 5 – PLANS MUNICIPALS

Àmbit municipal i la planificació de les emergències.

Funcions de la Protecció Civil Municipal en emergències.

Marc legislatiu.

Plans municipals.

Implantació municipal.

 

Bloc 6 – PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

Marc legislatiu

Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció

Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració

Estructura organitzativa d’un PAU

Fases i criteris d’activació d’un PAU

Equips d’emergència: organització i funcions

Accions a realitzar

a) Detecció i alerta; avisos interns i externs

b) Sistemes de comunicació en emergències

c) Evacuació i confinament

d) Intervenció

e) Fitxes d’actuació

Implantació, manteniment i actualització d’un PAU

Implantació d’un PAU

Estratègies d’implantació

Simulacres

Programa de manteniment d’un PAU

Actualització i avaluació d’un PAU

Metodologia

La metodologia consistirà en la impartició de classes teòriques i pràctiques amb la participació activa de l'alumnat.

En la part teòrica consolidarem el coneixement adquirit de la normativa i el desenvolupament que afecta a la Protecció Civil i a l'Emergència. Es programaran classes amb personal especialitzat.

En la part pràctica l'alumne treballarà amb casos pràctics relacionats amb els Protecció Civil i els Plans d'Autoprotecció. Es programarà una visita al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, CECAT.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 6, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics i realització de treballs. Estudi personal. 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

Avaluació

L’avaluació és contínua i suposa la realització de diferents exàmens, exercicis i treballs que permeten obtenir fins a 10 punts.

Hi haurà dues proves d'avaluació contínua (PAC1 i PAC2). Cada PAC té un pes del 30% sobre la nota final.

Per poder sumar les diferents puntuacions i presentar-se a la prova de validació és indispensable complir les condicions següents: 

Treure una nota equivalent a 5 sobre 10 en les PACs, i només en una s’acceptarà l’equivalent a un 3,5/10.

La prova final consistirà en la realització de respondre temes de l’assignatura i relacionats amb el contingut de les PACs amb un pes del 40%.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procésdisciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de 2 treballs realitzats individualment o en grup (s'indicarà a classe) 60% (30% cada PEC) 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Legislació estatal

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil.

http://www.boe.es/boe/dias/1985/01/25/pdfs/A02092-02095.pdf

Ley 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7730.pdf

Real decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Real decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

Real decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

 

Legislació autonòmica

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D145169

Decret 210/1999, de 27 de juliol,  pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals.

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/Arees%20dactuacio/Proteccio%20Civil/Plans%20de%20proteccio%20civil/Plans%20de%20proteccio%20civil%20a%20Catalunya/Docments%20comuns%20pagines%20Plans%20de%20Proteccio%20civil/PPCM_Decret210_1999.pdf

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030 Arees dactuacio/Proteccio Civil/Plans dAutoproteccio/Decret 82_2010 dAutoproteccio/Documents/decret_82_2010_autoproteccio.pdf

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures

 

S’ampliarà bibliografia a l’espai moodle de l’assignatura.

Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365