Logo UAB
2021/2022

Normativa sobre riscos laborals

Codi: 101832 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María José Feijóo Rey
Correu electrònic:
MariaJose.Feijoo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jorge Pedemonte Marino

Equip docent extern a la UAB

Beltrán de la Torre Pedrosa

Prerequisits

Haver superat les assignatures que indiqui el pla d'estudis oficials.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és apropar l'alumnat del grau a l'àmbit del Dret del Treball en sentit integral, això és les relacions juridiques que s'en deriven del contracte de treball, de les relacions sindicals, en la Seguretat Social, en seu judicial laboral i en matèria de responsabilitat tècnica.

Una aproximació que s'abordarà tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica, amb implicació de l'alumnat en el desenvolupament progressiu de l'assignatura.

 

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestió propis dels models de gestió de prevenció de riscos laborals.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar els factors de riscos laborals més habituals.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 10. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC I. 

Tema 1. Dret del treball individual: contracte de treball

Tema 2. Dret del treball col.lectiu: sindical

Tema 3. Dret de l'ocupació pública: relacions laborals a les Administracions Públiques

 

BLOC II. 

Tema 1. Dret de la Seguretat Social

Tema 2. Dret Processal Laboral

Tema 3. Responsabilitat tècnica: criteris i protocols

 

 

Metodologia

De cada tema es proporcionarà un document-esquema que contindrà:

a/ Normativa d'aplicació

b/ Punts bàsics a desenvolupar

c/ Qüestions prioritàries per a l'estudi

d/ Elements per al col.loqui-debat

 

Cada tema tindrà una pràctica a resoldre en classe en grup, i que constitueix l'avaluació contínua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Classes teòriques amb la participació activa de l'alumnat 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització dels treballs pràctics i teòrics 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Pràctica: 60%. Avaluació continuada mitjançant casos pràctics de l'temari de l'assignatura.

Teoria: 40%. L'examen corresponent a la prova final d'avaluació continuada programada en l'horari de l'assignatura.

L'examen corresponent a la prova final d'avaluació continuada és obligatori perquè puguin sumar totes les notes de l'avaluació continuada.

RECUPERACIÓ

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts de el programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Pràctica: 60% Avaluació contínua mitjançant casos pràctics 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Teoria. Proves Evaluatives escrites i/o orals 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

MARTÍN VALVERDE, A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ed Tecnos. (Darrera Edició)


Es completarà la bibliografia a l'aula moodle de l'assignatura.

Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365