Logo UAB
2021/2022

Habilitats informàtiques i d'estudi

Codi: 101207 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mariona Vilà Bonilla
Correu electrònic:
Mariona.Vila@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cap

Objectius


1. Proporcionar a l'estudiant habilitats comunicatives i d'estudi fonamental per al seu aprenentatge, investigació i pràctica.

2. Millorar l'alfabetització informàtica dels estudiants, la seva comprensió bàsica dels sistemes operatius i un coneixement pràctic del programari comunament utilitzat en entorns acadèmics i professionals.

3. Proporcionar eines per a un ús eficient dels recursos en línia.

4. Desenvolupar criteris per organitzar i presentar diferents tipus de treballs en entorns acadèmics i professionals.

5. Apreneu a organitzar la informació de manera eficient en les formes de contorns, gràfics, etc. mitjançant un programari adequat.

6. Desenvolupar habilitats per presentar idees de manera eficaç i eficient

Competències

 • Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sorgint.
 • Demostrar que comprèn la relació i l'impacte dels sistemes d'informació en els processos de gestió empresarial.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sorgint.
 2. Demostrar que comprèn la relació i l'impacte dels sistemes d'informació en els processos de gestió empresarial.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 5. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 6. Treball en grup.

Continguts

1. Introducció
a. De l'escola secundària a la universitat: canvi de demandes i habilitats
b. Expectatives sobre treballs escrits a la universitat
c. Fer investigacions reeixides
d. Avaluar fonts i gestionar la informació


2. Ús d'Internet per a propòsits acadèmics
a. Eines de recerca en línia
b. Gestió bibliogràfica
c. Gestió i emmagatzematge d'arxius
d. Xarxes socials i intercanvi de coneixements


3. Introducció als sistemes operatius
a. Definicions bàsiques
b. Windows i altres sistemes operatius
c. Aplicacions de Windows
d. Suite d’oficines basades en web


4. Treballs escrits i processadors de text
a. Com realitzar i presentar una obra escrita
b. Treballar amb MS Word (creació i edició de documents, formats, edició i inserció d'elements, eines, taules, enviaments, cites i referències).


5. Treballar amb dades i fulls de càlcul
a. Emmagatzemar, organitzar i treballar amb dades
b. Treballar amb MS Excel (conceptes bàsics, creació de fulls de càlcul, creació de gràfics i gràfics, funcions i fórmules)


6. Presentacions acadèmiques i professionals
a. Dissenyar i presentar una presentació eficaç
b. Treballar amb MS PowerPoint (crear diapositives i introduir objectes de text, treballar amb altres objectes en diapositives, gràfics SmartArt, imatges i ClipArt, la presentació de diapositives, edició del disseny de plantilles de diapositives)

Metodologia

El curs té tres mètodes d’ensenyament i aprenentatge:
a) Sessions de teoria
Durant les classes teòriques, els conceptes s'explicaran primer d'una manera teòrica i es mostraran exemplificats amb aplicacions pràctiques. Algunes sessions requeriran la participació dels estudiants per resoldre problemes.
b) Sessions pràctiques
Durant aquestes sessions, es revisaran els temes tractats a cada lliçó a través d'exercicis, projectes en grup i proves individuals que es duran a terme al llarg del curs. Els estudiants rebran orientació del professor en la realització d’un projecte de recerca d’informació i gestió de referències i habilitats informàtiques. S'utilitzarà programari especialitzat durant totes les sessions pràctiques.
c) Autoaprenentatge
El Campus Virtual s’utilitzarà com a complement i com a mitjà alternatiu de comunicació entre els estudiants i el seu instructor. Tots els materials rellevants del curs, exemples i exercicis s'adjuntaran aquí en línia.
Cada estudiant hauria de gestionar el seu temps per estudiar i resoldre els problemes proposats, a més de treballar en un projecte de recerca amb informació i dades del sector turístic que es presentaran al final del curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació en públic 3 0,12 2, 4, 6
Sessions teòriques i pràctiques amb suport informàtic; participació activa a classe 43 1,72 1, 2, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutoria 20 0,8 2, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Sessions d'estudi individual i pràctica 30 1,2 1, 2, 3, 5

Avaluació

Els estudiants poden triar entre una avaluació continuada i l'accés directe a l'examen final (una avaluació final única).

 

Assessorament continuu

Per seguir l'avaluació contínua, és obligatori assistir almenys al 70% de les sessions de classe. Aquest tipus d’avaluació consisteix en:

a) Diverses tasques de laboratori i tasques durant la classe per avaluar el vostre progrés. Tots els exercicis proposats a classe s'han de presentar dins dels terminis establerts a través del Campus interactiu. Cada assignació tindrà un valor de 10 punts. Si no envieu la tasca es produiran zero punts. Les tasques posteriors comportaran la deducció automàtica de 2 punts. La puntuació mitjana de totes aquestes tasques representa el 50% de la nota final. Es proporcionarà més informació sobre els treballs després del començament de la classe.

b) Un projecte final que utilitzi informació i dades del sector turístic en què l’estudiant utilitzi les habilitats d’investigació i practicarà com presentar un treball escrit escrit. Aquest projecte suposarà el 20% de la nota final.

b) Dues proves individuals basades en teoria i exercicis, que valdran el 30% de la nota final.

Els estudiants que no tinguin avaluació continuada, seran avaluats per la segona opció (avaluació única) i no es tindran en compte les qualificacions obtingudes.

 

Avaluació final única

Els estudiants seran examinats sobre tots els temes impartits a classe i el resultat d’aquest examen comptarà amb un 100% de la nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Desenvolupar un projecte bàsic de recerca (buscar informació, desenvolupar una hipòtesis, escriure un informe i preparar una presentació) 20% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6
Exercicis individuals 50% 30 1,2 1, 2, 5
Exàmens individuals 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

 • Burton, G. (2013) Presenting: deliver presentations with confidence. London: Collins.
 • Cottrell, S. (2003) The Study Skills Handbook. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan. [4a ed. publicat 2013]
 • Charte, F (2016) Microsoft Excel 2016. Madrid: Anaya Multimedia, 2016.
 • Creme, P. and Lea, Mary R. (1997) Writing at University: A Guide for Students. Buckingham: Open University Press.
 • Grauer R., Hogan L, and Poatsy M.A. (2011) Exploring Microsoft Office. Getting Started with Windows 7. Pearson Education, Inc., Publishing as Prentice Hall.
 • Grauer R., Hulett, M. and Poatsy M.A. (2011) Exploring Microsoft Office Word 2010, Prentice Hall. Pearson Education, Inc., Publishing as Prentice Hall.
 • Johnson K. (2010) Student Writing Guide.  Reading, Research and Writing Strategies. University of Minnesota.
 • Liengme, B. V., & Ellert, D. J. (2009). A Guide to Microsoft Excel 2007 for Scientists and Engineers. Amsterdam; Boston, Academic Press/Elsevier. (Recurs online a la Biblioteca UAB).
 • McMillan, K. and Weyers, J. (2006) The Smarter Student: Study Skills and Strategies for Success at University. Harlow: Pearson Education
 • Murray, N. (2008) Writting up your university assignments and research projects: a practical handbook. Maidenhead, Berks: Open University Press: McGraw-Hill.
 • Wallace, M. (2004) Study skills in English: a course in reading skills for academic purposes. Cambridge: Cambridge University Press, 2004

Programari

Microsoft Office