Logo UAB
2021/2022

Comptabilitat

Codi: 101203 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rizo Gubianas
Correu electrònic:
Jordi.Rizo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Olga Bravo Soler

Prerequisits

L'assignatura pretén iniciar als alumnes de segon curs del Grau de Turisme en la terminologia i conceptualització econòmica i comptable introduint als alumnes en els coneixements necessaris per interpretar els fets econòmics i representar el procés comptable d'una empresa i desenvolupant les aptituds necessàries per dur a terme l'elaboració dels estats comptables bàsics i capacitant-los amb un ple coneixement i domini di la normativa comptable vigent.

 NO es requereixen pre requisits 

Objectius

 

El curs és una introducció a la Comptabilitat, sent el primer que els estudiants trobaran a l'àrea de Comptabilitat. Se centra en els principis comptables, la lògica i en com preparar els estats financers, específicament el balanç  i el compte de resultats.

Al final de l'assignatura, l'alumne podrà:

1. Comprendre la naturalesa i objectius de la comptabilitat.

2. Identificar els conceptes d'actiu, passiu i patrimoni net.

3. Utilitzar criteris per avaluar els elements en  un balanç.

5. Crear assentaments comptables i transaccions bàsiques en el cicle comptable.

6. Conèixer el tipus de comptes bàsics, així com els mecanismes de les mateixes.

7. Adquirir els conceptes i coneixer la comptabilitat i el cicle comptable de les operacions més habituals de l'empresa turística.

8. Definir i coneixer la classificació dels comptes anuals (balanç de situació i compte de pèrdues i guanys).

9. Adquirir el concepte de normalització comptable.

10. Conèixer el concepte i tractament comptable de l'impost de valor afegit.

11. Crear els estats financers (balanç de situació icompte de pèrdues i guanys d'una empresa de turisme).

12. Determinar l'equilibri econòmic intern d'una empresa de turisme.

13. Saber com dur a terme el procés comptable complet d'una empresa (assentament d'obertura, assentaments comptables, llibre major, assentamenets del procés de tancament comptable, balanç de summes i saldos), en el llibre major comptable

14. Demostrar la capacitat de presentar un exercici comptable d'una empresa en els recursos informàtics corresponents, integrant els conceptes teòrics que formen part d'aquest exercici pràctic d'una manera ben argumentada.

 

Competències

 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques (econòmic i financer, recursos humans, política comercial, mercats, operatiu i estratègic) en els diferents àmbits del sector.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els conceptes de la direcció comptable i financera i de recursos referent al producte i a l’empresa turística i en els diferents àmbits del sector.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Emetre informes tecnicocomptables en relació amb la situació financera d'una empresa i proposar solucions als problemes i alternatives de millora.
 4. Identificar la informació que proporcionen els estats financers i determinar la situació econòmica i financiera d'una empresa.
 5. Identificar les alternatives financeres de l'empresa a curt i llarg terminis.
 6. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 7. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 8. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 9. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 10. Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 11. Treball en grup.

Continguts

 

TEMA 1 (1ª Part). INTRODUCCIÓ, CONCEPTES BÀSICS D'ECONOMIA DE L'EMPRESA

El concepte de comptabilitat. L'empresa. Tipus d'empresa. Tipus de comptabilitat.  La comptabilitat com a principal font d'informació sobre l'empresa com a realitat econòmica, concepte, funcions i objectius de l'empresa.

TEMA 1(2ªPart). NATURALESA I OBJECTIUS DE LA COMPTABILITAT

Concepte de comptabilitat, objectius de la comptabilitat, usuaris comptables, requisits de la informació comptable, divisió de la comptabilitat, esquema de funcionament comptable i conceptes bàsics de comptabilitat

TEMA 2.- LA REPRESENTACIÓ COMPTABLE DE LA RIQUESA EMPRESARIAL: EL BALANÇ.

L'inventari. El Balanç de Situació: descripció dels seus apartats. Estructura econòmica i estructura financera. Les partides del Balanç. Criteris de valoració i ordenació.

TEMA 3. NORMALITZACIÓ COMPTABLE.

Contingut. Els Principis Comptables. El Quadre de Comptes. Definicions i relacions comptables. Els Comptes Anuals. Normes de valoració.

TEMA 4.- EL REGISTRE COMPTABLE DE LES OPERACIONS DE L'EMPRESA.

El compte: concepte i mecanismes de funcionament. L'enregistrament de les operacions: Llibre diari i llibremajor. La partida doble i les anotacions comptables.

TEMA 5.- EL CICLE COMPTABLE BÀSIC I EL CÀLCUL DEL RESULTAT : PERDUDES I GUANYS

L'assentament d'obertura. Registre de les variacions patrimonials. El concepte de Despesa i el concepte d'ingrés. Registre de despeses i ingressos. La determinació comptable del resultat de l'exercici (Regularització). El compte de Pèrdues i Guanys.

TEMA 6. ANÀLISI DE L'ACTIU NO CORRENT i PASSIU NO CORRENT

Identificació (immobilitzat intangible, material), comptabilització d'altes i baixes d'immobilitzat, depreciació reversible i irreversible de l'Actiu no corrent. L'emissió de capital. Els préstecs.

TEMA 7. ANÀLISI DE L'ACTIU CORRENT I PASSIU CORRENT

L'Actiu Corrent (existències, Deutors i creditors per operacions comercials, Comptes Financers)

TEMA 8. ALTRES DESPESES I INGRESSOS, TRANSACCIONES MES HABITUALS

Despeses de personal. L'amortització: concepte i sistemes d'amortització. Les provisions. Els extraordinaris. La periodificació comptable. La problemàtica de la moneda estrangera.

TEMA 9. ESTUDI I TRACTAMENT COMPTABLE DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Concepte i tractament fiscal del valor afegit. Aspectes generals del tractament fiscal de l'IVA. Estudi complet del tractament comptable de l'IVA.

TEMA 10. ELS COMPTES ANUALS

Els estats financers i els comptes anuals, els models de balanç de situació i compte de pèrdues i guanys, la memòria (informació bàsica requerida)

 

Metodologia

El curs tindrà dues dinàmiques molt diferenciades:

a) Sessions de classes magistrals: Exposició del contingut teòric del programa de forma clara, sistemàtica i organitzada per part del professor/a (els alumnes tindran al Campus virtual de l'Autònoma Interactiva les anotacions bàsiques de tots els temes). Es fomentarà, a tot moment, la participació de l'alumnat a l'aula; es valoraran les seves aportacions, reflexions, i dubtes

b) Sessions de classes pràctiques: Els alumnes en grups de dos a quatre persones desenvoluparan una sèrie d'exercicis i casos pràctics al llarg del curs (els alumnes tindran al Campus virtual de l'Autònoma Interactiva els exercicis a realitzar). D'aquests exercicis i casos pràctics cada grup haurà de presentar en classe com a mínim un exercici (a determinar pel professor) en Power Point. Per guiar i avaluar el treball en grup es realitzaran tutories acreditatives en les dates oportunes. 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 35 1,4 1, 4, 6, 9, 10
Presentació de treballs 10 0,4 3, 5, 6, 11
Resolució casos pràctics 20 0,8 2, 3, 5, 6, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 19 0,76 1, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Elaboració treballs 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11
Estudi 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10
Resolució casos pràctics 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura és la següent:

AVALUACIÓ CONTÍNUA

 a) Exercicis, tutories i uns altres (10%) - Desenvolupament d'un cas pràctic que es guiarà amb tutories.El professor donarà informació detallada dels exercicis, tutories i uns altres el primer dia de classe.

 b) Cas Pràctic (30%) - Realització dels diferents exercicis a desenvolupar al llarg del curs i exposició d'un cas pràctic (avaluació del resultat final: valdrà un 30%). A la essió d'exposició els grupos tindran un màxim de 20 minutos per realitzar la presentació, integrant en aquesta de forma argumentada els conceptes teòrics que formin part d'aquest exercici pràctic.

 c) Exàmens (60%) La realització de 2 proves repartides al llarg del curs que representaran en 30% cadascuna. L'examen constarà de dues parts: una part teòrica i una pràctica.

 

Informació important

Per aprovar l'avaluació contínua i ALLIBERAR-SE de l'examen FINAL, l'estudiant ha de tenir una mitjana mínima de:

 -       Exàmens: mínim de 5 en total, amb un mínim de 3.5 en un dels exàmens.

 Si l'avaluació contínua aprova la mitjana dels exàmens (mínim 5), l'estudiant no ha de realitzar l'examen FINAL d'acord amb el calendari oficial d'exàmens i també un dels dos requisits  següents :

-       Exercici en classe, assistència i tutoria mínim de 5.

-       O estudi del cas pràctic - mínim de 5

 

AVALUACIÓ ÚNICA – EXAMEN FINAL –

Els estudiants que no hagin aprovat l'assignatura per avaluació continuada o no l'han seguit, poden presentar-se a l'examen FINAL.

 

RECUPERACIÓ

Només podran accedir a la recuperació aquells alumnes que en l'avaluació FINAL hagin obtingut una nota igual o superior a 3.5, però inferior a 5. En cas d'aprovar la recuperació, la nota màxima a aplicar serà 5.

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis de classe, assistència i tutoria 10% 0,5 0,02 1, 4
1er examen pràctic 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
1er examen teòric 5% 0,5 0,02 1, 4
2n examen pràctic 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10
2n examen teòric 5% 0,5 0,02 1, 4
Treballs pràctics 30% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11

Bibliografia

Grau de Turisme

Bibliografia normativa bàsica:

 • Pla General de Comptabilitat i de Pimes: Edició 2021: Editorial Piràmide, Madrid.
 • Pla General de Comptabilitat i de Pimes: Edició 2021: Editorial Prentice Hall, Madrid.
 • O qualsevol un altre editorial que editi el Pla General de Comptabilitat i de Pimes Edicio 2021

 Bibliografia recomanada:

Amat, Oriol & Aguilà, Santiago (2008): “El nou PGC a la pràctica- Exercicis i solucions”, Barcelona: ACCID.

Amat, Oriol & Aguilà, Santiago (2008): “Nou PGC i PGC PIMES: Una anàlisi pràctica i a fons”, Barcelona: ACCID.

Segòvia Sant Joan, Ana Isabel (2008): “Comptabilitat bàsica. Adaptat al nou Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2007, de 16 de novembre), Madrid: Editorial Universitària Ramón Areces.

Muñoz Jiménez, J. (2008): “Contabilidad Financiera”, Ed. Prentice Hall

DOSSIER TEÒRIC ELABORAT PEL PROFESSOR (que l'alumnat haurà de baixar-se del campus virtual i llegir prèviament a les sessions de classe)

 

Grau de turisme en Anglès 

2016. Beyond Figures: Introduction to Financial Accouting  Mª del M. Camacho, M. Akpinar, Mª. J. Rivero , I.Urquía , A. Eskola. Publiser Edición Pyramide.

 

Programari

Excel