Logo UAB
2021/2022

Fonaments del turisme

Codi: 101193 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Inmaculada Díaz Soria
Correu electrònic:
Inmaculada.Diaz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

També s'utilitzará el català en base el número d'alumnes que el parlin

Equip docent

Arena Yáñez Gago

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

 • Situar a l’estudiant en el món del turisme.
 • Fer una descripció general de les activitats econòmiques turístiques.
 • Adquirir els fonaments bàsics de la indústria i dels seus components: productes i serveis bàsics i complementaris, clients - destinataris, empreses, institucions, activitats, infraestructuras i factors socials, mediambientals i d’entorn.
 • Comprendre els aspectes bàsics del món del turisme amb perspectiva de gènere.

Competències

 • Analitzar la informació tant quantitativa com qualitativa relativa a la dimensió econòmica del sector turístic així com a les seves empreses (característiques de les empreses, evolució del pes del turístic, estudis de mercat, etc.).
 • Argumentar de manera crítica, des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Presentar i negociar davant dels diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.
 • Valorar la dimensió econòmica del turisme a diferents escales i analitzar la interrelació entre elles.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el funcionament de les destinacions, de les estructures turístiques i dels seus subsectors empresarials.
 2. Analitzar la dimensió econòmica del turisme a partir de l'estudi dels seus subsectors, (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria, etc.).
 3. Argumentar, a través de la visió del sector i la perspectiva teòrica, com s’ha de desenvolupar el sector turístic.
 4. Avaluar de manera crítica projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 5. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 6. Descriure el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat del lleure.
 7. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 8. Distingir i descriure projectes per al desenvolupament dels diferents subsectors del sector turístic.
 9. Identificar els mecanismes d'anàlisi quantitatius i qualitatius dels diferents subsectors del sector turístic, aicí com l’impacte i evolució que tenen.
 10. Identificar i relacionar les activitats que conformen tots els àmbits del sector turístic (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria, etc.).
 11. Identificar la complexitat del sector turístic i dels seus subsectors, així com la interrelació que tenen amb la resta de sectors.
 12. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 13. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 14. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 15. Relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els àmbits, (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria...) i distingir-ne els elements diferencials.
 16. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 17. Treball en grup.

Continguts

Tema 1: Origen i evolució de l’activitat turística.

Tema 2: L'impacte de les activitats turístiques a Espanya i expectatives de futur

Tema 3: Els mercats turístics i els seus condicionaments. La demanda

Tema 4: La oferta (I). El producte i les empreses turístiques.

Tema 5: La oferta (II). Les funcions de distribució.

Tema 6: La oferta (III). El màrqueting turístic.

Tema 7: La oferta (IV). La qualitat en els serveis turístics.

Tema 8 : Política turística.

Metodologia

La metodologia docent es basa en una combinació entre classes magistrals i una sèrie de d’activitats individuals o en grups reduïts per treballar els diferents aspectes tractats a l’aula. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 40 1,6 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Classes Supervidades i tutories 18 0,72 7, 11, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Elaboració de Treballs 46 1,84 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17
Estudi 35 1,4 3, 6

Avaluació

El sistema d'avaluació es regirà pels següents criteris:

1) Avaluació Continua

 • Dos  examens parcials (60% de la nota), un a la meitat de l’assignatura (30%) i l’altra al final del curs (30%). Perquè aquests examens comptin a la nota final, cal obtenir almenys un 5 sobre 10 a cada examen.
 • Un treball intermig (10%)
 • Un treball final (20%). Aquest treball s'ha d'entregar i presentar a classe a la data convinguda. El projecte que no obtingui un mínim de 5 sobre 10 haurà de repetir-se i entregar-se de nou el dia de l'examen final, millorant-lo a partir dels comentaris realitzats per la professora i amb entrega el dia de l'examen final. 
 • Participació als debats, fòrums i classes (10%)

Per aprovar l’assignatura és obligatori obtenir una nota mitjana mínima de 5 sobre 10.

Nota important: el plagi parcial o total, en algun treball, suposarà la no-acreditació de tota l’assignatura.

2) Avaluació única

 • Aquells alumnes que no puguin realitzar l'avaluació contínua tenen l'opció de presentar-se a un examen final i lliurar un treball. Caldrà informar al professor per escrit via e-mail de l'opció presa, adjuntant la documentació pertinent, abans que finalitzi el mes de setembre.
 • L'examen i lliurament del treball es faran en la data académica prevista dins del programa oficialde l'Escola (EUTDH)

3) Re-avaluació

Es preveu una re-avaluació per aquells alumnes que, no havent aprovat l'assignatura, hagin tret més d'un 3,5 en el seu còmput global d'examens. La data serà establerta en base el que te previst el programa oficial de l'Escola (EUTDH).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Debats, Participació 10% 0 0 5, 7, 12
Examen Parcial 1 30% 2 0,08 1, 4, 8, 10, 12, 16
Examen parcial 2 30% 2 0,08 1, 10, 11, 12, 15, 16
Primera Presentació Oral 10% 2 0,08 4, 8, 11, 12, 15, 16
Segona Presentació Oral 20% 5 0,2 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17

Bibliografia

Albasud. Investigación y comunicación para el desarrollo (albasud.org)

Bull, A. (1994): La economía del sector turístico. Alianza Economía.

Cooper, C. (2016): Essentials of tourism. Editorial Pearson.

Cooper, C. (2016): Essentials of tourism. Editorial Pearson.
 
Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D. & Wanhill, S. (2013). Tourism: Principles and Practice. Pearson.
 
Lew, A. (21 gener 2017). Modeling the Resilience Adaptive Cycle. Collaborative for Sustainable Tourism and Resilient Communities Blog. http://www.tourismcommunities.com/blog/modeling-the-resilience-adaptive-cycle

 

Montaner, J. (1996). Estructura del mercado turístico. Síntesis. 2ª ed.

 

 

Pacheco, A. & Jatzire, G. (2020). Modelos turísticos y desarrollo sustentable: Análisis teórico. En: Factores críticos y estratégicos en la interacción territorial. Desafíos actuales y escenarios futuros. Universidad Nacional Autónoma de México y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C, Coeditores. http://ru.iiec.unam.mx/5123/

 
Pedreño, A. & Monfort, V.M. (dir) (1996). Introducción a la economía del turismo en España. Editorial Civitas.
 
Priestley, G. & Llurdés, J.C. (dir) (2007). Estrategia y gestión del turismo en el municipio. UAB.
 
Tinsley, R. & Lynch, P. (2001). Small tourism business network and destination development. International Journal of Hospitality Management, 20(4), 367–378. https://doi.org/10.1016/S0278-4319(01)00024-X
 
Valls, J.F. (1996). Las claves del mercado turístico. Deusto Turismo.
 
Vogeler, C. & Hernández, E. (2000). El Mercado Turístico. Centro de Estudios Ramón Areces.
 
 
Webs institucionals:
 • Barcelona Turisme. www.barcelonaturisme.com  
 • Departament d'Empresa i Coneixement (2002) Llei 13/2002 de 21 de juny.
 • Instituto de Estudios Turísticos (IET). www.iet.tourspain.es  
 • Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo (2008) Plan de Turismo Español Horizonte 2020. Madrid. Secretaría de Estado de Comercio.
 • Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo (2012) Plan Nacional e Integral de Turismo, PNIT. Madrid. Secretaría de Estado de Comercio.
 • ODS 2030. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
 • OMT (2017) El Código Ético Mundial. Ginebra. UNWTO.
 • Organización Mundial del Turismo. (OMT). www.unwto.org 
 • Turisme de Catalunya. www.turismedecatalunya.com i www.catalunya.com
 • Turisme de Barcelona. www.barcelonaturisme.com

Programari

Moodle serà utilitzat pel correcte seguiment i avaluació de l'assignatura. L'estudiant haurà d'utilitzar processadors de textos i programes per preparar presentacions (tipus PowerPoint).