Logo UAB
2021/2022

Primera llengua estrangera IV, francès

Codi: 101177 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laura de la Paz Vigo
Correu electrònic:
Laura.DeLaPaz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Yolande Juanola

Prerequisits

No escau però es recomana haver assolit el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Objectius

L’alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’expressió escrita, de manera que en finalitzar aquest curs haurà de ser capaç de:

1. Expressar-se correctament en la pronunciació i en l’entonació.
2. Entendre el significat de frases i expressions de nivell mitjà alt amb diferents registres de llengua.
3. Mantenir una conversa en l’àmbit de l’hoteleria i del turisme.
4. Comprendre anuncis, missatges complexos i termes d’expressió habituals en la direcció i gestió hotelera i turística.
5. Redactar notes o textos més complexos en francès en l’àmbit professional.
6. Utilitzar exclusivament el francès com a llengua de comunicació.
7. Reaccionar de manera adient a qualsevol situació en l’àmbit professional.
8. Adquirir coneixements geogràfics i culturals més amplis de França (relacionats amb el tracte hoteler cap al client).
9. Seleccionar informació pertinent d’un missatge oral o escrit extens per a les pròpies necessitats o per transmetre-les.
10. Descriure persones, llocs i coses de manera precisa.
11. Explicar experiències pròpies o relacionades amb altres persones i experiències de l’àmbit professional.
12. Adquirir un nivell de comprensió ampli i expressar-se amb una correcció gramatical, sintàctica i lèxica més precisa.
13. Desenvolupar estratègies i habilitats més elaborades per comprendre textos escrits i orals reals.
14. Desenvolupar la capacitat de funcionar lingüísticament de manera eficient en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria.
15. Seguir desenvolupant estratègies per a l’autoaprenentatge fora de l’aula.
16. Utilitzar tot tipus de material necessari per a l’aprenentatge més avançat de l’idioma: diccionaris, gramàtiques, llibres de text, documents reals de tots els departaments de l’hotel.
17. Utilitzar documentació per organitzar una estada professional o lingüística a França o en un país francòfon.

Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES
Les activitats comunicatives enumerades a continuació tenen funcions lingüístiques de caràcter general i també específic dins de l’àmbit professional.

Funció socialitzadora
Posar-se en contacte: formes de comunicació específiques en el món laboral hoteler.
Emprar fórmules de disculpes elaborades i apropiades a la situació.
Expressar desitjos de cortesia adreçats als clients.
Demanar disculpes de manera més elaborada.
Ordenar a algú dur a terme una acció.
Donar consells a algú.
Utilitzar les fórmules generals de cortesia.
Demanar permís o prohibir alguna cosa.

Funció informativa
Elaborar un diàleg en una recepció amb un nivell de precisió i de correcció més alt.
Fer, modificar i anul·lar una reserva d´habitació amb tots els detalls.
Narrar experiències viscudes en l’àmbit personal i professional tot expressant els sentiments.
Descriure diferents tipus d’hotels i funcions professionals.
Analitzar diferents serveis hotelers.
Elaborar un qüestionari de reclutament de personal.

Funció expressiva
Expressar interès.
Expressar disculpes, sentir-ho.
Manifestar agraïment.
Reaccionar enfront d’opinions.
Expressar descontentament davant d’una feina mal feta.
Expressar una dolença física.

Funció inductiva
Formular preguntes més complexes.
Formular propostes.
Planejar una activitat.
Verificar la viabilitat d’una acció concreta.
Formular hipòtesis.
Formular una queixa.
Suggerir o aconsellar de fer una cosa o obligar a fer-ho.
Oferir-se a fer una cosa o negar-s’hi.
Tranquil·litzar una persona.

Funció metalingüística
Sol·licitar i proporcionar un aclariment.
Demanar a una persona què ha dit ella o algú altre.
Ordenar el vocabulari segons diversos criteris.
Elaborar xarxes de paraules.

CONTINGUTS GRAMATICALS
L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els continguts gramaticals següents:

* Adjectius i pronoms possessius.
* Adjectius i pronoms demostratius.
* Adjectius i pronoms indefinits
* Repàs dels pronoms relatius simples (qui, que, où) sistematització de “dont”.
* Relatius compostos (duquel, auquel, desquels...)
* Indicadors cronològics.
* Connectors lògics.
* Repàs dels pronoms CD, CI, EN, Y, doble pronom.
* Preposicions.
* Repàs del comparatius.

* Repàs del passat: passé composé, imparfait.
* Concordança dels temps: passé composé/imparfait.
* Le plus-que-parfait (plusquamperfet).
* Passé composé, imparfait i plus-que-parfait dins del relat.
* Repàs del gerundi i l’imperatiu.
* Le conditionnel et conditionnel passé (condicional i condicional passat).

* Presentació del sistema hipotètic:
* si + présent + futur
* si + imparfait + conditionnel
* si + plus-que-parfait + conditionnel passé
* Introducció del subjuntiu present (je veux que, il faut que, j’aimerais que...).

* La negació i la restricció: ne... plus, ne... rien, ne... jamais, ne... personne, ne... que.
* Forma interrogativa sostinguda.
* Frases amb expressions de temps (cela fait, depuis, il y a, etc.
* Frases amb expressions d’opinió (je trouve que, je considère que, je suis pour, je suis contre...).
* Introducció d’un comentari amb verbs seguits de la conjunció “que” (avouer que, trouver que, avoir l’impression que + indicatif).
* Introducció d’un comentari amb adjectius seguits de la conjunció “que" (c’est étonnant que, c’est intéressant que, être surpris que + subjonctif).
* Frases en passiva.
* El discurs indirecte (verbs introductors en present i en passat).
* Les frases subordinades (les subordonnées relatives de temps, but, conséquence...).

CONTINGUTS LÈXICS
El contingut lèxic del quart curs prové dels diferents camps semàntics següents: Les vivències quotidianes, les activitats esportives, la salut i el sistema sanitari francès, els viatges (lloguer de cotxes, itineraris, etc.). El sistema d’ensenyament francès, temes de contractació laboral, la banca, l’organització de l’empresa. L’arquitectura, l’hotel (departaments, funcions, personal, taxa d’ocupació, tipus de clientela, etc.). L’equipament hoteler i la geografia turística. Els usos i costums de les diferents nacionalitats.

CONTINGUTS FONÈTICS I PROSÒDICS
L’alumnat haurà de reconèixer i utilitzar adequadament els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. La pronunciació ha de ser suficientment clara perquè un natiu l’entengui sense esforç. També haurà de parlar amb més fluïdesa i millorar el grau de correcció en la pronunciació.

* Repassar les dificultats principals.
* Parlar amb més fluïdesa imillorar el grau de correcció en la pronunciació.
* Discriminació de totes les vocals.
* Producció de [Y] oposat a [ i ] i a [ u ].
* Les vocals nasals 
* Les consonants [ f ], [ v ], [ s ] i [ z ].
* Unitats fòniques: fenòmens de “liaison” més freqüents i pertinents.
* Relacionar fonètica i ortografia: S, Z, SS, TI.

Metodologia

A partir dels objectius funcionals i gramaticals, tot seguint un mètode didàctic bàsicament comunicatiu que requereix la participació activa dels estudiants, posarem en pràctica tasques comunicatives que reflecteixin les situacions de la vida real en el món hoteler. El professor fomenta constantment l’ús actiu de l’idioma i la utilització d’expressions correntes típiques del francès de la professió.
Així mateix, l’aprenentatge de la gramàtica es farà (sempre que sigui possible) de manera inductiva.
El professor procura en tot moment que l’estudiant tingui més consciència de la progressió del seu procés d’aprenentatge.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Presencial 56,5 2,26 1, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
En línia 5 0,2 6
Tutories presencials 3 0,12 6
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

Convocatòria d’avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

Activitats d’avaluació continuada

Redaccions. Es fan entre 2 i 5 redaccions. El professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redacció original per part de l’estudiant), si així ho desitja.

Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:
Fitxes de lectura
Activitats de transformació
Miniproves
Fitxes d’autoavaluació
Recerca d’informació
Producció de documents

Es poden aprofitar els dies que dona el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim, dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dona el centre per fer exàmens, es realitzen una o diverses proves parcials, que poden ser una d’expressió escrita (una o dues tasques) i/o d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant al de l’examen final.

Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

Prova final d’avaluació continuada. Avalua l’expressió escrita i l’oral. Es fa el mateix dia i hora que l’examen final.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima global del 60 % (activitats i prova final).

Convocatòria d’examen final

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada, té dret a fer un examen final d’avaluació que incorpora les dues destreses productives (expressió escrita i expressió oral). Cal obtenir una nota mínima del 50 % en cada destresa (cada part de l’examen) i una nota mínima total del 60 % per superar l’examen i, per tant, l’assignatura.

Convocatòria de revaluació

L’estudiant que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de mitjana en la convocatòria d’examen final o a la prova final d’avaluació continuada té dret a revaluació.

La revaluació consisteix en repetir aquelles parts de l’examen que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al professorat, aportant la documentació necessària i (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Activitats orals 5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dossier 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova final 40% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 8
Proves parcials 10% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 8
Redaccions 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Llibre de text (es recomana al principi del curs)
Llibre d’exercicis de gramàtica: Grammaire Progressive du Français avec 680 exercices (3ème édition). Niveau intermédiaire. CLE International. (Es fa servir a primer, segon i tercer).
Dossier amb textos, exercicis, propostes de treball a l’aula i a casa que l’estudiant ha d’imprimir i portar a classe.
Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa i llocs web (vegeu el Campus Virtual).

Bibliografia complementària

BESCHERELLE (1991): L’art de conjuguer.

Compréhension Orale Niveau 2 . Paris .Clé International 

Exercices de Vocabulaire en Contexte Niveau Intermédiaire . Hachette 

 

Programari

.No n´hi ha