Logo UAB
2021/2022

Economia de les Polítiques Socials

Codi: 101157 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500262 Sociologia OT 4 0
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 0
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Guadalupe Souto Nieves
Correu electrònic:
Guadalupe.Souto@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Guadalupe Souto Nieves

Prerequisits

Es molt recomanable haver superat l'assignatura Economia Política de primer curs.

 

 

 

 

 

Objectius

L’assignatura es proposa estudiar, analitzar i avaluar les polítiques socials (seguretat social, sanitat, educació, rendes mínimes). El curs pretén donar als estudiants coneixements generals sobre els problemes fonamentals de política pública a què s’enfronten els països Europeus i de la OCDE en l’actualitat . El curs s’estructura en tres grans blocs. En la primera part es presenten els conceptes bàsics de l’economia pública. La segona part del curs es dedica a analitzar les diferents polítiques socials. La tercera part es cobrirà principalment mitjançant presentacions a classe per part de l’alumnat.

 

 

 

 

 

 

 

Competències

  Sociologia
 • Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
 • Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, especialment les explicacions de les desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
 • Avaluar la qualitat del propi treball.
 • Avaluar les aportacions dels enfocaments sociològics a l'estudi de la cultura, l'educació, la interacció entre societat i medi ambient, la política social i el treball.
 • Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
 • Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants, interpretacions i el context històric.
 • Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i observar-ne els punts forts i febles.
 • Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics
 • Descriure l'origen i el desenvolupament dels principals conflictes socials, polítics i econòmics actuals.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer el disseny institucional i regulador, així com les principals polítiques econòmiques implementades per les economies actuals a diferents escales per gestionar el creixement econòmic i les seves oscil·lacions cícliques.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els fets econòmics i les decisions en termes d'eficiència i equitat.
 2. Avaluar els principals programes de despesa social i els seus efectes sobre el creixement econòmic.
 3. Avaluar la qualitat del propi treball.
 4. Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre la política social.
 7. Comparar la lectura de les polítiques socials des de diferents ideologies presents en la realitat social d'Espanya i de Catalunya
 8. Comparar la lectura de les polítiques socials des de diferents ideologies presents en la realitat social d'Espanya i de Catalunya.
 9. Comprendre les interpretacions socials de la política social d'acord amb aquests enfocaments.
 10. Definir els conceptes sociològics que interpreten la política social.
 11. Definir els fenòmens socials subjacents a les polítiques socials i els conflictes sobre les necessitats socials.
 12. Demostrar capacitat d'adaptació en entorns canviants.
 13. Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i observar-ne els punts forts i febles.
 14. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 15. Distingir els conceptes sociològics, així com els mètodes i les tècniques de recerca social comunament utilitzats per analitzar la política social.
 16. Distingir les polítiques socials subjacents a uns conflictes determinats.
 17. Expressar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a la política social.
 18. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 19. Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
 20. Identificar el paper del sector públic en l'economia espanyola.
 21. Organitzar la feina adequadament, tant pel que fa a la gestió del temps com a l’ordenació i la planificació.
 22. Relacionar els conceptes, els mètodes i les tècniques utilitzats per analitzar la política social amb els debats teòrics i metodològics generals.
 23. Relacionar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a la política social, amb el context històric en el qual han sorgit.
 24. Relacionar les explicacions de les desigualtats d'accés i impacte de les polítiques socials amb els debats teòrics i metodològics generals
 25. Relacionar-los amb els debats sobre l'estat, el canvi social i la desigualtat.
 26. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 27. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 28. Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
 29. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

1. Introducció i revisió d'alguns fonaments microeconòmics

Teoria del consumidor. Teoria del productor. L'eficiència dels mercats competitius. Els dos teoremes fonamentals de l'Economia del Benestar.

2. Fonaments de la intervenció pública

Eficiència i equitat. Les fallides de mercat: competència imperfecta, béns públics, externalitats, mercats incomplets, informació imperfecta, atur i inflació. Redistribució i béns mèrit. Pobresa i desigualtat.

3. La despesa social

Panorámica de la despesa social a Espanya i a l’OCDE. Justificació de la necessitat de despesa social: redistribució interpersonal i intergeneracional de de la renda. Efectes de l’envelliment de la població.

4. Els programes de manteniment de rendes

Els programes de rendes mínimes. Sistemes de pensions no contributius o assistencials. El subsidi d’atur.

5. Pensions i el sistema de la seguretat social.

Justificacions dels programes de provisió pública envers la provisió privada. Disseny del sistema: sistema de repartiment envers sistemes de capitalització. L'equitat en la seguretat social contributiva. El problema demogràfic: taxa de dependència. Les vies de reforma.

6. Provisió pública de salut

Justificacions del finançament, provisió i regulació públics al mercat de serveis sanitaris. Informació imperfecta, externalitats, incertesa en la demanda, equitat en la sanitat. Els programes sanitaris: objectius i instruments.

7. Provisió pública d'educació

Característiques del mercat de serveis educatius: Imperfeccions del mercat de capitals, informació imperfecta, externalitats. L'equitat en l'educació: igualtat d'oportunitats envers lliure elecció. Els programes educatius: objectius i instruments.

Metodologia

Les classes alternaran l'explicació amb els seminaris i les presentacions orals dels estudiants.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició teòrica 23 0,92 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25
Presentacions orals i seminaris 15 0,6 3, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 26
Tipus: Supervisades      
Tutories 30 1,2 3, 4, 14, 22, 24, 26
Tipus: Autònomes      
Estudi i elaboració de treballs 71 2,84 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26

Avaluació

L’avaluació del curs constarà de quatre activitats en total, dos casos pràctics (amb un pes d’un 15% el primer i un 25% el segon)  i dos proves teòriques (amb un pes de 30% cadascuna). Les dates de totes les activitats d’avaluació seran anunciades al començament del curs.

En cas de detectar-se plagi en alguna de les proves d'avaluació, la calificació de la prova serà 0.

Per a superar l'assignatura han d'haver-se realitzat totes les proves, obtenint una nota mitjana ponderada de 5,0 o superior.

D'acord amb l'article 112.3 de la Normativa acadèmica de la UAB, l'alumnat que no superi l'assignatura pot realitzar un examen de recuperació, a la data programada per la Facultat, sempre que hagi participat al menys en 2/3 de les proves d'avaluació continuada, i hagi obtingut una nota mitjana ponderada igual o superior a 3,5.

D’acord amb l’article 117.2 de la Normativa Acadèmica de la UAB, l’avaluació de l'alumnat repetidor podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.  

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Discussió i presentació oral de les lectures 40% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Proves escrites 60% 3 0,12 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28

Bibliografia

Projecte CORE, La Economía, e-libro abierto: https://www.core-econ.org/project/la-economia/

Rosen, H.S. i  Gayer, T. (2014), Public Finance, McGraw Hill.

Stiglitz, J.E. (1995), La Economía del Sector Público, 2nd ed, Barcelona: Ed. Bosch.

 

Diferents materials que el professor/a anirà anunciant i proporcionant durant el curs.

 

Programari

No es necessita cap programari específic més enllà de l'ús d'un processador de textos i fulls de càlcul.