Logo UAB
2021/2022

Dret internacional públic

Codi: 101119 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència Política i Gestió Pública OT 3 2
2500259 Ciència Política i Gestió Pública OT 4 0
2503778 Relacions Internacionals FB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sonnia Güell Peris
Correu electrònic:
Sonnia.Guell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

NO HI HA PREREQUISITS

Objectius

 

 

- Entendre que el sistema internacional és cada cop més interdependent i que la llibertat estatal per adoptar
normes internacionals es veu limitada per la voluntat conjunta de la resta d'Estats
- Adonar-se que el dret internacional públic continua sent l'instrument necessari per a regular les relacions
internacionals
- Assumir que son els mateixos subjectes que fan les normes internacionals els que han de complir-les.
Només excepcionalment s'imposa coactivament el respecte del dret internacional públic
- Comprendre que el dret internacional públic té un nivell alt de compliment voluntari malgrat a vegades sembli
el contrari. La raó és que s'adopta per l'interès comú dels Estats i per això es fa complir.
- Atendre que una part molt significativa de les normes internes dels Estats tenen el seu origen o estan
relacionades amb el dret internacional públic

Competències

  Ciència Política i Gestió Pública
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
  Relacions Internacionals
 • Analitzar, fonamentar i argumentar les normes jurídiques aplicables als fenòmens internacionals.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les diferents eines d’anàlisi del sistema internacional contemporani, i dels seus subsistemes funcionals i regionals o geogràfics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i valorar críticament els elements jurídics de les relacions del poder polític amb la ciutadania i, en general, en els processos polítics.
 2. Avaluar l'impacte de les relacions interadministratives.
 3. Definir el context jurídic regulador de les relacions internacionals, així com les fonts, les normes i els subjectes del dret internacional públic i la manera en què es manifesten en els actes dels estats i de les organitzacions internacionals.
 4. Definir el context jurídic regulador de les relacions internacionals, així com les fonts, les normes i els subjectes del dret internacional públic, i les accions dels estats i de les organitzacions internacionals.
 5. Definir els conceptes d'acte, activitat, procediment, recursos i garanties administratives.
 6. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 7. Exposar el concepte de constitució, els principis constitucionals bàsics i els principis de l'estat de dret i de l'estat social i democràtic.
 8. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 9. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 10. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 11. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 12. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 13. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 17. Reconèixer la influència dels diferents actors en l'elaboració i l’exercici del dret internacional i del dret comunitari i europeu en el sistema internacional.
 18. Treballar autònomament.
 19. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 20. Valorar la responsabilitat internacional en diferents casos de l'actualitat.

Continguts

PROGRAMA DE DRET INTERNACIONAL PÚBLIC

 

Curs 2019-2020

 

 

I.         EL SISTEMA INTERNACIONAL

 

Lliçó 1. La societat internacional i el dret internacional públic (DIP)

 

Origen i evolució. La institucionalització del sistema internacional. Les Nacions Unides i els seus principis. Concepte de DIP. El DIP com a sistema jurídic de la societat internacional actual.

 

 

II.        LA SUBJECTIVITAT INTERNACIONAL

 

Lliçó 2. La subjectivitat internacional de l'Estat

 

Concepte i elements constitutius de l'Estat. El principi de la igualtat sobirana. Les immunitats de l'Estat. El principi de la no intervenció. La successió d’Estats. El reconeixement d'Estats. El reconeixement de governs. La representació exterior dels Estats.

 

Lliçó 3. La subjectivitat internacional de les organitzacions internacionals (OI) i l'estatut                                    internacional d’altres actors

 

La personalitat jurídica internacional de les OI. Les competències de les OI. Situacions històriques. Els pobles. Les ONG. Les empreses transnacionals. L'individu. La humanitat.

 

 

III.      EL PROCÉS DE FORMACIÓ DE NORMES EN EL DIP

 

Lliçó 4. L'estructura del sistema jurídic internacional

 

Concepte de font i les normes de lege ferenda. Consentiment i consens dels Estats en la formació de normes. La jerarquia de les normes internacionals: el ius cogens.

 

Lliçó 5. Els tractats com a font de DIP

 

Concepte de tractat. Classes de tractats i funcions. La celebració de tractats: especial referència a l'Estat espanyol. Les reserves. L’aplicació provisional. Dipòsit i registre dels tractats.

 

Lliçó 6. Altres fonts de DIP, mitjans auxiliars i la seva interacció

 

El costum. Els principis generals del dret. L'equitat. La jurisprudència i la doctrina. Concepte i classes d’actes unilaterals dels Estats. Els actes normatius de les OI: la funció normativa interna i la funció normativa externa. El soft law. La interacció entre fonts formals i mecanismes coadjuvants per la creació de normes.

 

 

 

IV.      APLICACIÓ ORDINÀRIA DEL DIP

 

Lliçó 7. Les relacions del DIP amb els drets interns

 

La recepció del DIP i la seva jerarquia: especial referència a l'Estat espanyol. La interpretació. L’aplicació de les normes de DIP: especial referència a l'Estat espanyol. Les tècniques de seguiment i el control internacional.

 

Lliçó 8. Efectes de les normes internacionals i les seves eventuals alteracions

 

Els efectes de les normes internacionals, especial referència als efectes erga omnes.  Nul·litat, modificació, terminació i suspensió dels tractats.

 

 

V.        APLICACIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIP

 

Lliçó 9. La solució pacífica de controvèrsies internacionals

 

Concepte i regulació de les controvèrsies. Els mitjans de solució diplomàtics. Els mitjans de solució  jurisdiccionals: l'arbitratge i la solució judicial (especial referència al TIJ). La solució de controvèrsies a les OI.

 

Lliçó 10. La responsabilitat internacional

 

Concepte de responsabilitat internacional. L'element objectiu i l'element subjectiu. Les circumstàncies excloents. Conseqüències del fet internacionalment il·lícit: la reparació. L'obligació de reparar per actes lícits. La responsabilitat internacional del individu.

 

Lliçó 11. Mecanismes d’exigència del compliment del DIP

 

La protecció diplomàtica. Les mesures d'autotutela. Els procediments institucionalitzats: la sanció social, el poder disciplinari i el poder de coerció dels capítols VII i VIII de la Carta. La pràctica de les Nacions Unides i altres mecanismes internacionals.

 

 

VI.      COMPETÈNCIES ESPACIALS I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

 

Lliçó 12. Competències espacials i espais d’interès col·lectiu

 

L'espai terrestre. L'espai aeri. El dret del mar. Altres espais d’interès col·lectiu. La protecció del medi ambient.

 

Lliçó 13. Arquitectura econòmica internacional i cooperació per al desenvolupament

 

Les relacions financeres internacionals. Les relacions comercials internacionals. La cooperació per al desenvolupament.

 

Lliçó 14. Dret internacional dels conflictes armats.

 

Origen i evolució del dret internacional humanitari (DIH). Els principis rectors del DIH. El marc normatiu internacional. El paper de la Creu Roja.

 

Metodologia

 

 

 La docència de l’assignatura serà mixta formada per classes virtuals i classes  presencials.

 

SISTEMA AVALUACIO CONTINUADA
L'estudiant a l'inici de curs pot optar per un sistema d'avaluació continuada que de superar-se no haurà de fer examen

Activitats dirigides


Classes Teoriques: impartides pel professor

Els estudiants poden optar per seguir una sistema d'avaluació continuada que consistirà en realitzar casos pràctics, comentaris de resolucions d'organitzacions internacionals, sentències del Tribunal Internacional de Justicia entre altres i que es resoldran a classe. Per tant, els estudiants que optin per aquest sistema, l'assistència a classe durant tot el temps que duren les sessions és imprrescindible i obligatòri en un 90%. En cas que l'estudiant no pugui venir en un 90% de les sessions del curs passarà al sistema per examen 

 Les activitats realitzades al llarg del curs poden consistir:

A) Informe-relatoria individual sobre un tema del programa

B) Presentació a classe durant el curs dels resultats del treball 

C) (prèvia preparació autònoma) Realitzar i comentar a classe casos pràctics, sentències, resolucions de comitès, entre d'altres  

 

El professor a l'inici de curs explicarà el procediment a seguir amb més detall

 

Activitats Autònomes

El professor a l'aula o en el campus virtual explicarà la forma de preparar autònomament els
continguts de l'assignatura

És molt important consultar el campus virtual especialment si no es pot venir a classe o l'assistència és ocasional

SISTEMA PER EXAMEN 

L'estudiant pot optar per fer un examen al final del curs  consistent en 7 preguntes sobre el temari de l'assignatura i un cas pràctic 

Si l'estudiant no pot assistir en un 90% a classe, haurà d'optar pel sistema d'examen

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
ACTIVITATS PRACTIQUES 22,5 0,9 1, 4, 8, 11, 13, 19
CLASSES TEORIQUES 30 1,2 1, 4, 20
Tipus: Supervisades      
TUTORIES 5 0,2 9
Tipus: Autònomes      
ESTUDI 17 0,68 1
LECTURA MANUAL 19 0,76 1, 4
LECTURA TEXTOS 11 0,44
PREPARACIO I REDACCIO TREBALLS 13 0,52 9, 12, 18, 19
RECERCA I DOCUMENTACIÓ 8 0,32 11

Avaluació

 

Model d'avaluació és continuada  té l'objectiu de que el professor pugui establir el grau d'assoliment de les competències

Les activitats pràctiques realitzades al llarg del curs en superar-se podran suposar com a màxim el 100% de la nota final i no hi ha avaluació compensatòria. Si l'estudiant té un seguiment discontinuo i no supera els exercicis durant el curs passarà al model per examen
 Model per examen 

Hi haura un examen de 7 preguntes que equival al 70% de la nota final sobre temes relacionats amb el programa de l'assignatura i un cas pràctic que equival al 30% de la nota final. Hi ha la possibilitat d'Avaluació Compensatòria de l'examen (7 preguntes +cas pràctic)  en cas que aquest no s'aprovi, com a mínim, amb una nota de 5

Un alumno que copie o intente copiaren un examen final tendrá un 0 en el examen. Un alumno que presente una práctica en la que haya plagio obtenrá un 0 y recibirá una advertència. En caso de reiteración de la conducta, el alumno suspenderá la asignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
CAS PRACTIC 30 % de la nota final 22,5 0,9 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20
EXAMEN CONTINGUTS FINAL 40% de la nota final 1 0,04 1, 2, 4, 5, 7, 14, 17, 20
EXMAMEN PARCIAL DE CONTINGUTS 30 % de la nota Final 1 0,04 3, 20

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

I.          OBRA GENERAL RECOMANADA

 CASANOVAS, O. RODRIGO, A. Compendio de Derecho Internacional Público

 

Sistema de derecho internacional público / Paz Andrés Sáenz de Santa María (recurs electrónic)

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1705931

 

Dret internacional públic [Recurs electrònic] / Joan Piñol i Rull (coordinador) ; [Josep B. Acosta i Estévez... et al.] UOC 2000

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1705931

 

 

II.        ALTRES OBRES GENERALS D'ESPECIAL INTERÈS

 

            DIEZ DE VELASCO, M. Instituciones de derecho internacional público, Tecnos 2013

 

            PASTOR, J.A. Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales, Tecnos, 2012

 

 

Programari

Utilitzem unicament el propi del programa moodle