Logo UAB
2021/2022

Ambients geològics actuals

Codi: 101071 Crèdits: 4
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OT 3 0
2500254 Geologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Oriol Oms Llobet
Correu electrònic:
JosepOriol.Oms@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana tindre assolits els coneixements bàsics d’Estratigrafia, Sedimentologia i bon nivell de comprensió d’escrits en anglès.

Objectius

L’assignatura Ambients Geològics Actuals proporciona la formació fonamental en un camp de la geologia sedimentaria que avui s’està expandint amb força i que ha aconseguit assolir una parcel·la ja ben delimitada per les necessitats de la societat actual, com és la sedimentologia ambiental. Aquesta branca de l’Estratigrafia i Sedimentologia, que també es pot entendre com una branca de la Sedimentologia aplicada, tracta la funció i dinàmica dels sistemes sedimentaris dels nostres dies, enfocant l’estudi a com aquests sistemes responen en front els canvis ja siguin deguts a esdeveniments per processos naturals com per les pertorbacions provocades per l’acció antròpica.

L’assignatura vol aconseguir que l’alumne vagi més enllà dels coneixements que ja ha adquirit en les assignatures que afecten a la geologia sedimentaria i que s’han orientat a un coneixement fonamental de la història de la Terra. L'assignatura, atén a les relacions entre Geologia i Medi Ambient i busca assolir que l’alumne sigui capaç d’identificar els factors d’especificitat que intervenen en els medis sedimentaris actuals envers els fòssils i, tenint en compte les principals fonts i la dinàmica de producció i d'acumulació de sediments, sigui capaç d’explorar l'impacte d'una àmplia gamma de pertorbacions d’un medi determinat, ja siguin naturals com artificials.

Competències

    Geologia
  • Demostrar que es comprenen les dimensions espacials i temporals dels processos terrestres, i en escales diferents.

Resultats d'aprenentatge

  1. Avaluar els canvis i el nivell de la degradació dels medis geològics per l'acció antropogènica directa o l'associada al canvi climàtic.
  2. Emmarcar l'evolució dels medis geològics i les propostes de mitigació i/o remediació dins d'escales espaciotemporals.

Continguts

Introducció. Concepte i àmbit de la sedimentologia ambiental. Factors de singularitat dels medis actuals respecte dels medis fòssils. Resposta sedimentària als canvis ambientals. Processos i gestió de medis sedimentaris.

Ambient costaner. Processos sedimentaris, factors de control i interacció amb l’activitat antròpica.

Ambient lacustre. Tipus de llacs i sediments lacustres. Contaminació de llacs. Processos i impactes de pertorbacions naturals i antropogèniques.

Ambient de muntanya. Tipus d’ambients de muntanya. Característiques sedimentològiques ambientals. Interacció amb l’activitat antròpica

Ambient desèrtic. Processos sedimentaris i els seus impactes. Aridificació i impactes antropogènics.

Ambient fluvial. Processos sedimentaris i impacte de l’activitat antropogènica.

Ambient urbà. Interacció geologia-ciutat: el cas d'una gran ciutat.

 

Metodologia

Es desglossa en tres tipus d’activitats: (a) presencials,  (b) supervisades i (c) autònomes

 

Activitats dirigides

Teoria. Classes magistrals dels temes per part dels professors

Pràctiques. Anàlisi de sediments d'algun ambient actual. Casos d’estudi sobre l'evolució d'un ambient actual

 

Activitats supervisades:

Es pot plantejar un cas real sobre el qual l'alumne realitza un treball basant-se en la bibliografia que ell mateix ha de ser capaç de cercar. Aquest treball s'ha de presentar a classe.

 

Activitats autònomes

A més de l’estudi dels temes conceptuals, l’alumne ha de dur a terme la finalització dels exercicis de pràctiques i preparació dels informes dels treballs que es proposin així com, si s'escau, les presentacions de treballs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teoria 18 0,72 1, 2
Pràctiques 16 0,64 1, 2
Tipus: Supervisades      
Treball sobre un cas d'estudi 9 0,36 1, 2
Tipus: Autònomes      
Estudi teoria, Elaboració treballs 45 1,8 1, 2

Avaluació

Avaluació

Avaluació del contingut teòric segons la puntuació obtinguda en proves parcials. S'assoleix el 40% de la nota final.

Avaluació de les pràctiques. Es pot tenir en compte la presencialitat, l'aprofitament de les sessions i la correcció d'un dossier amb el conjunt de les pràctiques acabades. Es poden incloure preguntes sobre els treballs presentats a classe. S'assoleix el 20% de la nota final. Aquesta part es considera l'avaluació continuada

Avaluació del treball sobre un cas paradigmàtic. S'assoleix el 40% de la nota final. Les preguntes, consultes i creixement del treball es considerarà en aquesta avaluació i en la d'avaluació continuada

 

 

Prova de recuperació al final

Les proves teòriques parcials suspeses (nota inferior a 5) podran ser recuperades en una prova final en la data indicada en la programació general del curs.

 

No es faran proves (parcials, de recuperació o de síntesi) fora dels dies establerts.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de pràctiques 20% 0 0 1, 2
D'avaluació del contingut teòric 40% 4 0,16 1, 2
Treball sobre un medi sedimentari 40% 8 0,32 1, 2

Bibliografia

Arche, A. (2010). Sedimentología: del proceso físico a la cuenca sedimentaria. Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Colección Textos universitarios, Ref. CSIC 11761, 1287p

Lovejoy, T.E. & hannah, L. (2005). Climate Change and Biodiversity. Yale University Press.

Perry, C.T. and Taylor. K.G. (2007). Environmental Sedimentology, (C. Perry and K.G. Taylor, eds.) Blackwell Scientific Publications.

Walker, R. (1984). Facies models. Geosciences Canada, Reprint Series 1 (2nd. Ed. Revised). Geol. Assoc. Canada, 317 pp.

Solomon, S., Quin, D., Manning, M., Marquis, M., Averyt, k., Tichnor, M. Lery-Miller, H. Eds.  (2008). Climate Change . CAmbridge University Press.The Physical Science Basis. Working Group I to the 4th assesment report of the Intergornmental Pannel on Climate Change.

Al Campus Virtual s'aniran afegint les referències dels articles que els alumnes han de cercar i sobre els quals han de fer un treball  

Programari

_