Logo UAB
2021/2022

Bioarqueologia

Codi: 100714 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500241 Arqueologia OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Raquel Piqué Huerta
Correu electrònic:
Raquel.Pique@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Maria Saña Seguí
Raquel Piqué Huerta
Laura Obea Gomez
Marta Alcolea Gracia
Carlos Tornero Dacasa
J. Oriol Lopez Bulto
Cristina Rihuete Herrada

Prerequisits

Haver cursat prèviament l’assignatura "Introducció a l’Arqueologia".

Objectius

L'assignatura forma part de la matèria “Mètodes i tècniques de camp i de laboratori” del grau d’Arqueologia. Els 36 ECTS d’assignatures obligatòries vinculades a la matèria (Mètodes i tècniques de camp en arqueologia prehistòrica, Mètodes i tècniques en arqueologia històrica, Anàlisi dels artefactes, Anàlisi i estudi dels materials arqueològics, Bioarqueologia i Arqueologia quantitativa) tenen per objectiu la introducció als coneixements bàsics de la metodologia i les tècniques de camp i laboratori en arqueologia.

L’assignatura Bioarqueologia dona un èmfasi especial als mètodes i tècniques d'anàlisi de restes arqueozoològiques, arqueobotàniques i antropològiques. Es presenten els mètodes de descripció i anàlisi de la variabilitat de les dades, s'introdueixen aspectes com la contrastació d'hipòtesis estadístiques, l'anàlisi de relacions qualitatives i quantitatives. Els continguts d'aquesta matèria s'orienten a donar als alumnes els instruments bàsics necessaris per poder treballar els materials arqueològics com a categoria de documents històrics.

L'assignatura té un caràcter marcadament pràctic, es prima la docència a partir de la resolució de problemes i les classes pràctiques en els laboratoris docents.

Competències

 • Fer i dirigir treballs propis de l'arqueologia de camp: excavació i prospecció.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les tècniques i els instruments d'anàlisi adequats per als casos d'estudi.
 2. Aplicar protocols d'execució dels treballs de camp i recollida de mostres.
 3. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp d'estudi propi.
 4. Combinar recursos tècnics procedents de disciplines afins.
 5. Dominar les tècniques i els recursos instrumentals propis de l'anàlisi de laboratori arqueològic.
 6. Establir protocols de recerca per a projectes de recerca originals.
 7. Interpretar els resultats procedents de l'arqueologia de camp inserint-los en el context històric.
 8. Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 9. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 10. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l’'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 11. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
 12. Transmetre els resultats de la recerca arqueològica i comunicar conclusions, de manera clara, tant oralment com per escrit, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació de la disciplina.
 14. Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades) com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional de l'arqueologia.

Continguts

Bloc 1.- Arqueobotànica

 

-          Natura i especificitat de les restes arqueobotàniques

-          La formació dels conjunts arqueobotànics.

-          Mètodes i tècniques de recuperació de les restes botàniques

-          La determinació de les restes arqueobotàniques

-          Carpologia: els recursos alimentaris. productes, processos de treball i consum

-          Antracologia i dendrologia: la gestió dels recursos forestals

-          Palinologia: el paisatge vegetal

 

Bloc 2.- Arqueozoologia

 

-       Les anàlisis de fauna en el marc dels projectes d'investigació arqueològica. Objectius, tendències i conceptes claus en arqueozoologia. La integració de la problemàtica arqueozoològica  a la investigació arqueològica.

-       La naturalesa del registre paleofaunistic. Les restes de micromamífers. Les restes de peixos. Les restes de mol·luscs. Les restes d'aus. Altres categories de restes: amfibis, rèptils, insectes i àcars.

-       La formació dels conjunts de restes de fauna: l’arqueotafonomia. La incorporació de les restes als jaciments arqueològics: agents i condicions. Avaluació dels processos arqueotafonòmics. 

-       La recuperació de les restes de fauna: unitats i condicions. Representativitat dels conjunts faunístics: la problemàtica del mostreig.

-       La classificació anatòmica i taxonòmica de les restes de fauna. La col·lecció de referència. Els manuals. Problemàtica entorn a la determinació d'espècies morfològicament properes. La biometria. L'ADN. Categories i unitats de classificació utilitzades en arqueozoologia. Les bases de dades i mètodes de registre.

-       Determinació de l'estructura de les poblacions animals sacrificades. L'estimació de l'edat. Les tècniques proposades: desgast dentari i l'avaluació de l'estat de fusió de les epífisis. La radiografia. La determinació del sexe. Criteris morfològics i criteris osteomètrics. 

-       Les modificacions antròpiques. Les traces vinculades al processament, distribució i consum dels recursos animals. Identificació dels processos de treball a partir de l’anàlisi de les modificacions experimentades sobre les superfícies òssies. Tècniques implicades en la preparació de l'aliment pel consum:  identificació i caracterització a partir del anàlisis de les termoalteracions. Anàlisis del patró de fracturació i la seva relació amb el processat i consum dels animals i productes animals.

-       L'anàlisi espacial de les restes de fauna. La fracturació, els remuntatges i les connexions anatòmiques.

-       La quantificació i tractament estadístic. Representativitat de les mostres. El número de restes i el número mínim d'individus. La freqüència de les parts de l'esquelet. L'estimació de la quantitat de biomassa potencialment subministrada.

-       La interpretació: el mode de gestió dels recursos animals. Tendències en Arqueozoologia.

 

 Bloc 3.- Osteo-arqueologia humana (antropologia)

 

- Teixits ossis, normes anatòmiques, variabilitat i determinació osteològica.

- Ossos humans de l’esquelet axial

- Ossos humans de l’esquelet apendicular

- Les bases de l'anàlisi demogràfica (1): l'estimació de l'edat de mort.

- Les bases de l'anàlisi demogràfica (2): l'estimació del sexe.

- Excavació i registre de tombes: orientació, posició, seqüenciació i tafonomia funerària.

- Els ossos humans en la recerca de les pràctiques funeràries.

 

 

Metodologia

L’assignatura és de caràcter pràctic, s’impartirà en els laboratoris docents del departament de Prehistòria.

S’articula al voltant de la realització d’exercicis pràctics a través dels quals s’aprendran els procediments de l’anàlisi de les restes arqueobiològiques.

Distribució d'hores per mòdul:

-Arqueozoologia: 21 hores

- Arqueobotànica: 21 hores

- Antropologia: 12 hores

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 50 2 1, 2, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Realització d'exercicis pautats d'aprenentantge a partir de les TIC 15 0,6 1, 3
Tipus: Autònomes      
Redacció de treballs 80 3,2 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Avaluació

L’assistència  a les classes pràctiques és obligatòria, s’han de presentar els treballs pràctics dels tres blocs temàtics de l’assignatura.

Es faran proves escrites sobre els continguts de l’assignatura.

Ponderació diferents activitats d'avaluació:

Arqueobotànica: entrega exercicis pràctics 24% (4 entregues, cadascuna representa 6%), prova final escrita 16%

Arqueozoologia: entrega exercicis pràctics  20%,  prova final escrita 20% 

Antropologia: entrega exercici pràctic 20%

 

Reavaluació:

L'alumant pot presentar-se a la reavaluació de l'assignatura sempre que compleixin els següents requisits:

-Han d’haver-se presentat a totes les proves que consten en la guia docent de l’assignatura de l’any en curs 
-Han de haver realitzat les pràctiques.

 

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluable, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen leseines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega exercicis pràctics 64% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Exàmens 36% 2 0,08 6, 9, 10, 12, 13

Bibliografia

Bloc 1.- Arqueobotànica

ALONSO, Natàlia. 1999 De la llavor a la farina. Els processos agrícoles protohistòrics a la Catalunya OccidentalMonographies d’Archéologie Meditérranéenne, 4, CNRS.

ALONSO, Natàlia. 2000 “Cultivos y producción agrícola en época ibérica”, a III Reunión d’Economía Ibérica, Saguntum, Saguntum, extra 3, Valencia, 2000, pp. 25-46.

ANDERSON P. (dir.), 1992 Préhistoire de l'Agriculture. Nouvelles Approches expérimentales et ethnographiques, Monographie du CRA, nº6, p.321-339

BEKKER, R.M., CAPPERS, R. T.J AND NEEF, R. 2011. Digital Atlas of Economic Plants in Archaeology. The Digital Atlas series (including Cappers, R. T.J., Bekker, R. M. and Jans, J.E.A. 2009. Digital Atlas of Economic Plants) is well illustrated and provides detailed information. supported by online databases. This series is a joint project of the Groningen Institute of Archaeology (GIA), the Community and Conservation Ecology Group (COCON), both of the University of Groningen (the Netherlands), and the Deutsches Archäologisches Institut (DAI, Berlin, Germany).

BEHRE, K.-E. i S. JACOMET 1991 “The Ecological Interpretation of Archaeobotanical Data” a: VAN ZEIST, W.; K. WASYLIKOWA; K.-E. BEHRE Progress in Old World Palaeoethnobotany, Rotterdam, A.A. Balkema, 1991:81-108

BILLAMBOZ, A. 1996. “Tree-rings and pile dwellings in southwestern Germany: Following in the footsteps of Bruno Huber”. In Dean, J. S., Meko, D. M., and Swetnam, T. S. (eds.), Tree-Rings, Environment, and Humanity: Proceedings of the International Conference, Tucson, 1994, Radiocarbon, Tucson, AZ, pp. 471–483.

BUXO, Ramon. 1998 Arqueología de las plantas Crítica, Barcelona.

BUXÓ, Ramon.; PIQUÉ, Raquel. 2008.Arqueobotànica. Los usos de las plantas en la Península Ibèrica. Barcelona: Ariel

CHABAL, Lucie. 1988 “Pourquoi et comment prélever les charbons de bois pour la période antique: les méthodes utilisées sur le site de Lattes (Hérault)” Lattara 1:187-222

CHABAL, Lucie. 1992 “La représentativité paléo-écologique des charbons de bois archéologiques issus du bois de feu” Les Charbons de Bois, les Anciens Écosystèmes et le rôle de l’Homme. Bulletin de la Société Botanique de France, 139, Actualités Botaniques, 1992-2/3/4:213-236

COLLEDGE, Sue., CONOLLY, J.W., SHENNAN, S.J. 2004. Archaeobotanical evidence for the spread of farming in the East Mediterranean. Current Anthropology, 45 (4), 35-58. doi:10.1086/42208

DAMBLON Frederic. (ed.). 2013. Proceedings of the Fourth International Meeting of Anthracology. British Archaeological Records International Series 2486: 1-251.DIMBLEDY, G.W. 1985 The palinology of archaeological sites. Academic Press, London.

HARDY, Karen. AND KUBIAK-MARTENS, L (Eds) 2016. Wild Harvest: Plants inthe Hominin and Pre-Agrarian Human Worlds. Oxbow Books

HARRIS, D.R. i THOMAS, K.D. ed. 1991 Modelling Ecological Change. Paper from the tenth Aniversary Conference of the Association for Environmental Archaeology Held at the Institute of Archaeology, UCL :91-102

HILLMAN, Gordon. 1981 “Reconstructing Crop Husbandry Practices from Charred Remains of Crops”, a R. Mercer (ed.), Farming Practice in British Prehistory, p.123-162.

HILLMAN, Gordon.C. 1984a “Interpretation of archaeological plant remains: the aplication of ethnographic models from Turkey” a W. van Zeist - W.A. Casparie (ed.), Plants and Ancient Man. Studies in Palaeoethnobotany, Rotterdam, p.1-41

JACOMET, Stéphanie. 2006. Identification of cereal remains from archaeological sites. (2nd edition, 2006) IPNA, Universität Basel / Published by the IPAS, Basel University. Download from http://pages.unibas.ch/arch/archbot/pdf/index.html

JACQUIOT, C. 1955 Atlas d'anatomie des bois de Conifères Centre Technique du bois, Paris, 2 vol.

JACQUIOT, C.; TRENARD, Y.; DIROL, D. 1973 Atlas d'anatomie des bois des Angiospermes Centre Technique du bois, Paris, 2 vol.

JENSEN, H ARNE. 1998. Bibliography on seed morphology. Balkema, Rotterdam. INST ARCH BB 5 JEN

JONES, G. 1992 “Weed phytosociology and crop husbandry: identifyins a contrast between ancient and modern practice”, Review of Palaeobotany and Palynology, 73:133-143.

JONES, G.E.M. 1984 “Interpretation of archaeological plant remains: Ethnographic models from Greece”, aW.van Zeist i W.A. Casparie (ed.), Plants and Ancient Man.Studies in Palaeoethnobotany, Rotterdam, p.43-61.

JONES, G.E.M. 1991 “Numerical Analysis in archaeobotany” a: VAN ZEIST, WASYLIKOWA i BEHRE (eds.) Progress in Old World Palaeoethnobotany: 63-80, Balkema, Rotterdam

JONES, M.K. 1991 “Sampling in Paleoethnobotany” a: VAN ZEIST, WASYLIKOWA i BEHRE (eds.) Progress in Old World Palaeoethnobotany 53-62 Balkema, Rotterdam

KING, F.B. i GRAHAM, R.W. 1981 “Effets of Ecological and Paleoecological Patterns on Subsistence and Paleoenvironmental Reccontructions” American Antiquity, vol. 46, nº 1:128-142

LUDEMANN, T. 2002. Anthracology and forest sites: the contribution of charcoal analysis to our knowledge of natural forest vegetation in south-west Germany. In: Thièbault, S. (ed.). Charcoal analysis: methodological approaches, palaeoecological results and wood uses. British Archaeological Reports International Series 1063: 209-217.

MARGUERIE, Dominic; HUNOT, J.-Y. 2007. Charcoal analysis and dendrology: data from archaeological sites in north-western France. Journal of Archaeological Science 34: 1417–1433.

MILLER, Naomi. F. 1988 “Ratios in paleoethnobotanical analysis” a C. A. HASTORF & V. S. POPPER (Eds) Current paleoethnobotany: analytical methods and cultural interpretations of achaeological plant remains. Chicago, University Press: 72-85

NASH S. E. "Archaeological Tree-Ring Dating at the Millennium” Journal of Archaeological Research, Vol. 10, No. 3, September 2002. Pp:243-275

PEARSALL, D. M. 2000 Paleoethnobotany, second edition. New York: Academic Press.

PEÑA CHOCARRO, Leonor. 1992 “Los modelos etnográficos en Arqueobotànica: los cereales vestidos”, a IJornadas Internacionales sobre Tecnologia Agraria Tradicional, p.21-29

PIPERNO,Dolores. 1988 Phytolith analysis. An archaeological and geological perspective. Academic Press. San Diego.

PIQUÉ, Raquel. 1999 Producción y uso del combustible vegetal: una evaluación arqueològica. Treballs d’Etnoarqueologia 3, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid (1999)

SCHWEINGRUBER, Fritz. H. 1978 Mikroskopische holzanatomie Zürcher A.G. Zug

SCHWEINGRUBER, Fritz. H. 1990 Anatomie europäischer Hölzer. Bern und Stuttgart

SCHWEINGRUBER, Fritz. H. 1996 Tree rings and environment dendroecology. Birmensdorf: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research- Berne: Haupt.

SHACKLETON, C.M. and PRINS, F. 1992 “Charcoal analysis and the "Principle of least effort"- A Conceptual Model” Journal of Archaeological Science, pp: 631-637

SMART, T.L.; E.S. HOFFMAN 1988 “Environmental Interpretation of Archaeological Charcoal” a: HASTORF, C.A.; V.S. POPPER Current Paleoethnobotany: Analytical Methods and Cultural Interpretations of Archaeological Plant Remains The University of Chicago Press:167-205

THÉRY-PARISOT, Isabel; CHABAL, Lucie. & CHRZAVZEZ, J. 2010. Anthracology and taphonomy, from wood gathering to charcoal analysis: a review of the taphonomic processes modifying charcoal assemblages, in archaeological contexts. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 291: 142-153.

THIÉBAULT, Stéphanie. (Ed.). 2002. Charcoal analysis: methodological approaches, palaeoecological results and wood uses. British Archaeological Reports International Series, 1063: 1-284.

VAN ZEIST, W.; WASYLIKOWA, K. i BERHE, K.E. 1991 Progres in Old World Palaeoetnobotany. Rotterdam: Balkema.

WILCOX, George 2005.The distribution, natural habitats and availability of wild cereals in relation to their domestication in the Near East: multiple events, multiplecentres. Vegetation History and Archaeobotany 14, 534-541.

ZOHARY, D., HOPF, M. AND WEISS, E. 2012. Domestication of Plants in the Old World, 4th edition. Oxford: Oxford University Press. [earlier editions are found under INST ARCH HA ZOH; Issue Desk IOA ZOH] This focuses on crops domesticated in the Near East and which spread to Europe. It also provides useful illustrations for the identification of many of these taxa.

RECURSOS DIGITALS

http://www.wsl.ch/land/products/dendro/

http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/

http://http//www.plantatlas.eu

https://ipna.unibas.ch/archbot/pdf/index.html

http://http//insidewood.lib.ncsu.edu

http://http//www.wodancharcoal.ie

 

 

Bloc 2. Arqueozoologia

 

BIBLIOGRAFIA

 

TEMA 1. Les anàlisis de fauna en el marc dels projectes d'investigació arqueològica:

 

  DAVIS, S.J.M. (1989). La arqueología de los animales, Barcelona, Ediciones Bellaterra S.A.

  CHAIX, L., MÉNIEL, P.(2005). Manual de arqueozoología. Editorial Ariel, Barcelona.

  ESTÉVEZ, J. (1991). "Cuestiones de fauna en arqueologia". Arqueologia, nuevas tendencias: 57-81, Madrid, CSIC.

  HESSE, B., WAPNISH, P. (1985). Animal bone Archaeology. From objectives to analysis. Manuals on Archaeology, 5. Washington, Taraxacum.

  PERES,TANYA M. (2010). Methodological Issues in Zooarchaeology, in: A.M. VanDerwarker and T.M. Peres (eds.), Integrating Zooarchaeology and Paleoethnobotany:A Consideration of Issues, Methods, and Cases, Springer Science,

 REITZ, ELIZABETH J., I ELIZABETH S. WING. (2008). Zooarchaeology, 2nd edition. Cambridge University Press, Cambridge, U.K.

 TEMA 2. La naturalesa del registre paleofaunístic:

 BAKER, ANNE S. (2009). Acari in archaeology. Exp Appl Acarol.,49:147–160.

 BOUCHET, F. (1997). "La parasitologie: une discipline biologique au service de l'archéozoologie". Anthropozoologica, nº 25-26: 61-64.

 BRINKHUIZEN, D.C. & CLASON, A.T. (eds.) (1986). Fish & Archaeology. Oxford: BAR International Series 294.

 GILBERT, B. M., L. D. MARTIN, H. G. SAVAGE (1985). Avian Osteology. Flagstaff: B. Miles Gilbert.

 KENWARD, H., CARROTT, J. (2006). Insect species associations characterize past occupation sites. Journal of Archaeological Science 33: 1452-1473.

  SHAHACK-GROSS, R. (2010). Herbivorous livestock dung: Formation, taphonomy, methods for identification, and archaeological implications, Journal of Archaeological Science, doi: 10.1016/j.jas.2010.09.019

 STAHL, P.W. (1996). The recovery and interpretation of microvertebrate bone assemblages from archaeological contexts. Journal of Archaeological Method and Theory 3:31-75.

 WHEELER, A., JONES, A.K. (1989). Fishes. Cambridge University Press, Cambridge.

TEMA 3. La formació dels conjunts de restes de fauna: l’arqueotafonomia:

BLASCO, M.F. (1992). Tafonomia y Prehistoria. Métodos y procedimientos de investigación, Zaragoza, Universidad de Zaragoza.

GISELA GRUPE (2007). Taphonomic and Diagenetic Processes,in: HENKE i TATTERSALL (Edt.): Handbook of Paleoanthropology, Pages: 241-259, Springer, Berlin.

LYMAN, R. L. (1994). Vertebrate taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge, U.K.

O'CONNOR, T. (Edt.) (2004). Biosphere to Lithosphere: New Studies in Vertebrate Taphonomy, Oxbow Books.

TEMA 4. La recuperació de les restes de fauna: unitats i condicions:

 CLASON, ANTJE TRIENTJE, AND WIETSKE PRUMMEL. 1977. Collecting, Sieving, and Archaeozoological Research. Journal of Archaeological Science 4:171–175.

 GORDON, ELIZABETH A. 1993. Screen Size and Differential Faunal Recovery: A Hawaiian Example. Journal of Field Archaeology 20(4):453–460.

 JAMES, S.R. (1997). Methodological issues concerning screen size recovery rates and their effects on archaeofaunal interpretations. Journal of Archaeological Science 24:385-398.

 

TEMA 5. La determinació de les restes de fauna:

CANNON, D.Y. (1987). Marine Fish Osteology: a manual for archaeologists. Burnaby, BC: Simon Fraser University

COHEN, A. & SERJEANTSON, D. (1996). A manual for the identification of bird bones from archaeological sites. London:Birkbeck College.

HELMER, D.  (1995). "Biometria i arqueozoologia a partir d'alguns exemples del Pròxim Orient", Cota Zero, 11: 51-60.

HILLSON, S. W. (1992). Mammal bones and teeth: an introductory guide to methods of identification. Institute of Archaeology, University College London, London, U.K.

HILLSON, S. W.(2005). Teeth. Cambridge University Press, Cambridge.

 

TEMA 6. Determinació de l'estructura de les poblacions animals sacrificades:

GREENFIELD, HASKEL J.(2010) 'The Secondary Products Revolution:the past, the present and the future', World Archaeology, 42: 1, 29 – 54.

HALSTEAD, P. 1998. Mortality models and milking: problems ofuniformitarism, optimality and equifinality reconsidered. Anthropozoologica, 27: 3–20.

MULVILLE, J. i OUTRAM, A. (eds) 2005. The Zooarchaeology of Fats, Oils, Milk and Dairying (9th ICAZ conference proceedings). Oxford: Oxbow.

ROWLEY-CONWY, PETER (2004). Age at Death: A Zooarchaeological Technique with Implications for Anthropology, Agricultural economics and History. Journal of Interdisciplinary Studies in History and Archaeology Vol. 1, No.1 (Summer 2004), pp. 51–59.

RUSCILLO, D. (Edt.) (2005). Recent advances in ageing and sexing animal bones, Oxbow Books, Oxford.

 

TEMA 7. Traces vinculades al processament, distribució i consum dels recursos animals:

SANDRINE COSTAMAGNO, FRANCINE DAVID (2009). Comparison of butchering and culinary practices of different siberian reindeer herding groups. Archaeofauna 18: 9-25.

GIFFORD-GONZÁLEZ, D. 1993: Gaps in zooarchaeology analysis of butchery: Is gender an issue? In: Hudson, J. (ed.): From Bones to Behavior: Ethnoarchaeological and Experimental Contributions to the Interpretation of Faunal Remains: 181-199. Center for Archaeological Investigations, Southern Illinois University at Carbondale, Carbondale.

GREENFIELD, H.J. (1999). The origins of metallurgy: distinguishing stone from metal cut-marks on bones from archaeological sites. Journal of Archaeological Science 26, 797-808.

OUTRAM, A.K. 2001: “A new approach to identifying Bone Marrow and Grease exploitation: why the “indeterminate” fragments should not be ignored”. Journal of Archaeological Science 28: 401-410.

 

TEMA 8. La quantificació i tractamentestadístic:

DONALD K. GRAYSON & CAROL J. FREY (2004). Measuring Skeletal Part Representation in Archaeological Faunas. Journal ofTaphonomy 2 (1): 27-42.

GRAYSON, DONALD K. (1979). On the Quantification of Vertebrate Archaeofaunas. In Advances in Archaeological Method and Theory, vol. 2, edited by Michael B. Schiffer, pp. 199–237. Academic Press: New York.

 LYMAN, R.L. (2008). Quantitative paleozoology, Cambridge University Press, Cambridge

 

TEMA 9. La interpretació: el mode de gestió dels recursos animals:

 MALTBY, M. (Edt.) (2005). Integrating Zooarchaeology, Oxbow Books, Oxford.

O'DAY,J., VAN NEER, W. (Edts.) (2003). Behaviour Behind Bones: The Zooarchaeology of Ritual, Religion, Status and Identity, David Brown Book Company.

ROWLEY-CONWY, P. (Edt.) (2000). Animal Bones, Human Societies, Oxbow Books, Oxford.

 

USEFUL WEBSITES

Virtual comparative specimens:

http://vzap.iri.isu.edu/ViewPage.aspx?id=230

http://hbs.bishopmuseum.org/frc/types.html

Zooarch e-mail list:

http://www.jiscmail.ac.uk/lists/ZOOARCH.html

Zooarchaeological organizations:

Archeozoo –  http://www.archeozoo.org/en

International Council for ArchaeoZoology http://www.alexandriaarchive.org/icaz/

Bone Commons (ICAZ) - http://www.alexandriaarchive.org/bonecommons/

Sites to buy skeletons and casts:

http://www.animalskeletons.net/

http://www.skullsite.co.uk/lists.htm

http://theevolutionstore.com/

ArchNet: Faunal Resources (Links related to identification of animal remains):

http://archnet.asu.edu/topical/Selected_Topics/Faunal%20&%20Zooarchaeology.php

Bioarchaeological References:

http://www.utep.edu/leb/baref/biblio.htm

Computerised Bone Templates (presents an approach to the computerized recording of graphical zooarchaeological data using digital image templates and graphic software packages):

http://www.archaeographica.com

ICAZ Animal Palaeopathology Working Group:

http://www.apwg.supanet.com/

Zooarchaeology Information and Resources:

http://www.zooarch.com

 

 

Boc 3.- Antropologia física

1. Osteologia humana, antropologia biològica, tafonomia i paleopatologia

BOTELLA, M.C., ALEMÁN, I. y JIMÉNEZ, S.A. (1999), Los huesos humanos. Manipulación y alteraciones. Ed. Bellaterra, Barcelona.

BUIKSTRA, J. i UBELAKER, D.H.(eds) (1994), Standards for data collection from human skeletal remains. Proceedings of a Seminar at the Field Museum of Natural History organized by Jonathan Haas, Arkansas Archaeological Survey Research Serie nº 44, Indianapolis.

CAMPILLO, D. i SUBIRÁ, M. E. (2004), Antropologíafísica para arqueólogos. Ariel, Barcelona.

HILLSON, S (1996), Dental Anthropology, Cambridge University Press, Cambridge.

KIMMERLE, E. H. i BARAYBAR, J.P. (2008), Skeletal trauma. Identification of injuries resulting from human rights abuse and armed conflict.  CRC Press, Londres.

ORTNER, D.J. (2003), Identification of paleopathological conditions in human skeletal remains, Smithsonian Institution, Washington.

ROBERTS, Ch. i MANCHESTER, K. (1995), The archaeology of disease. 2ª ed., Cornell University Press, Ithaca, Nova York.

SCHAEFER, M., BLACK, S. i SCHEUER, L. (2009), Juvenile osteology. A laboratory and field manual. Academic Press, Londres.

TERMCAT (1993), Diccionari d’anatomia, Colecció Diccionaris terminològics, Fundació Barcelona, Barcelona.

UBELAKER, D. H.  (1984), Human skeletal remains. Excavation, analysis, interpretation, ediciónrevisada, Smithsonian Institution, Washington. (trad. castellà: Enterramientos humanos. Excavación, análisis, interpretación. Munibe, supl. 24, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Donostia, 2003).

WALDRON, T. (2009), Palaeopathology. Cambridge University Press, Cambridge.

WHITE, T. D.  (1991, 2011 -3ª ed.-), Human Osteology,  Academic Press, Nova York.

 

2. Aplicacions bioarqueològiques

AMBROSE, S.H. i KATZENBERG, M. A. (eds.), (2000), Biogeochemical Approaches to Paleodietary Analysis. Advances in Archaeological and Museum Science 5, Kluwer Academic Publishers, Londres.

BOCQUET-APPEL, J.P. (2008), Recent Advances in Paleodemography. Springer, Dordrecht.

BROWN, T. i BROWN, K. (2011), Biomolecular Archaeology. An introduction. Wiley-Blackwell. Oxford.

COHEN, M. N. i CRANE-KRAMER, G. M.M. (eds.) (2007),Ancient Health. Skeletal indicators of agricultural and economic intensification. University of Florida, Tampa.

RIHUETE, C. (2000), Dimensiones bioarqueológicas de los contextos funerarios. Estudio de los restos humanos de la necrópolis de la Cova des Càrritx (Ciutadella, Menorca), Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. [http://tdx.cat/handle/10803/5500?show=full]

DELGADO DARIAS, T. (2009), La historia en los dientes. Una aproximación a la Prehistoria de Gran Canaria desde la Antropología Dental. Cabildo de Gran Canaria, Col. Cuadernos de Patrimonio Histórico nº 8, Las Palmas.

DUDAY, H. (2009), The Archaeology of the Dead: Lectures in Archaeothanatology. Oxbow Books, Londres.

GELLER, P.L. (2017) The bioarchaeology of socio-sexual lives. Springer, Cham.

GOWLAND, R. i KNÜSEL, Ch. (eds.) (2006), Social Archaeology of Funerary Remains. Oxbow Books, Londres.

JURMAIN, R. (1999), Stories from the skeleton. Behavioral Reconstruction in Human Osteology.  Gordon & Breach, Londres.

KATZENBERG, M. A. i SAUNDERS, S. R. (eds.) (2008), Biological Anthropology of the Human Skeleton.  2ª ed.,Wiley-Liss, Hoboken.

LARSEN, C.E., HILLSON, S.W., BOZ, B., PILLOUD, M.A., SADVARI, J.W., AGARWAL, S.C., GLENCROSS, B., BEAUCHESNE, P.,  PEARSON, J., RUFF, Ch.B., GAROFALO, P., HAGER, L.D., HADDOW, S.D. y KNÜSEL, Ch.J. (2015), “ Bioarchaeology of Neolithic Çatalhöyük: lives and lifestyles of an early farming society in transition”, Journal of World Prehistory, DOI 10.1007/s10963-015-9084-6.

LEWIS, M.E. (2007), The Bioarchaeology of Children. Perspectives from biological and forensic anthropology. Cambrdige University Press, Cambridge.

MÁRQUEZ GRANT, N., RISSECH, C., LÓPEZ-COSTAS, O., ALEMÁN, I. i CARO, L. (2011), “Spain”, en MÁRQUEZ GRANT, N. y FIBIGER, L. (eds.), The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation. Routledge, Nova York: 423-440.

MARTIN, D.L. i HARROD, R.P. (2015), “Bioarchaeological contributions to the study of violence”, Yearbook of Physical Anthropology, 156: 116-145.

MARTIN, D.L., HARROD, R.P. i PÉREZ, V.R. (2013), Bioarchaeoogy. An integrated approach to working with human remains. Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique, Springer, Nova York.

RIHUETE, C. (2000), Dimensiones bioarqueológicas de los contextos funerarios. Estudio de los restos humanos de la necrópolis de la Cova des Càrritx (Ciutadella, Menorca), Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. [http://tdx.cat/handle/10803/5500?show=full]

ROBERTS, Ch. A. (2009), Human remains in archaeology: a handbook. Council for British Archaeology, col. Practical Handbooks in Archaeology, nº 19, York.

STODDER, A.L.W., i PALKOVICH, A.M. (eds.) (2012), The bioarchaeology of individuals. University Press of Florida, Gainesville.

WEISS, E. (2009), Bioarchaeological Science. What we have learned from human skeletal remains. Nova Science, Nova York.

 

3. Recursos electrònics

Kimmerle, E.H., TISE, M.L. y HUMPHRIES, A.L.( 2012), Data Collection Protocol for Human Identification

http://forensics.usf.edu/data/dcp.pdf

 

Explorador d’anatomia humana Inner Body amb secció específica sobre el sistema esquelètic

http://www.innerbody.com/image/skelfov.html

 

The University of Texas: osteologia i anatomía primatològica comparada; inclou vistes 3D i moviment

http://www.eskeletons.org/taxon/human/boneviewer/skull/cranium.html#Anterior

 

Exercicis d’osteologia humana

http://www.free-anatomy-quiz.com/skeletalsystem.html

 

Jocs d’osteologia humana Whack-a-Bone

http://www.anatomyarcade.com/games/WAB/WAB.html

 

Osteoware, Smithsonian Institution (2011): software lliure per el registre informatitzat de restes humanes en bases de dades (basat en els Standards de Buikstra i Ubelaker – inclou manual)

http://osteoware.si.edu/

 

Exhumació de fosses de la guerra civil espanyola. Conferència de Francisco Etxeberria (Porreres, Mallorca, 19 de novembre de 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=c4TEaGDLeA8

Programari

-