Logo UAB
2021/2022

Gestió cultural II (patrimoni)

Codi: 100666 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Gabrielle Kaufman
Correu electrònic:
GabrielleEmelie.Kaufman@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No són necessaris coneixement específics previs per cursar l'assignatura

Objectius

 • Saber analitzar i comentar sobre característiques d'interpretació musical i sobre música com a fet sonor
 • Saber utilitzar programari pertinent per anàlisi d'interpretació, com Sonic Visualizer
 • Reconèixer i comparar alguns dels estils i tradicions més importants de la història de la interpretació musical
 • Ser capaç de reconèixer i comentar elements tecnològics dels enregistraments sonors i la seva història
 • Elaborar de forma fonamentada diversos escrits, tant crítics com comparatius, sobre temàtiques relatives a la interpretació musical
 • Saber dissenyar i desenvolupar un projecte d’anàlisi d'interpretació comparant diferents enregistraments 

Competències

  Musicologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir habilitats per organitzar grups de treball, amb la planificació, el repartiment de tasques i la flexibilitat metodològica adequats.
 2. Analitzar un fet d'actualitat relacionant-lo amb els seus antecedents històrics.
 3. Aprofundir en la capacitat de treballar en equips de recerca homogenis o interdisciplinaris.
 4. Demostrar habilitats creatives i innovadores en l'àmbit de l'aplicació professional i laboral de la formació musicològica.
 5. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 6. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 7. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 8. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 9. Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
 10. Relacionar conceptes i innovacions metodològiques propis de la música i de les ciències humanes amb el conjunt de les disciplines humanístiques en activitats de gestió musical i cultural.
 11. Resoldre problemes de manera autònoma.
 12. Transferir d'una manera personal i crítica els coneixements adquirits en el camp de la musicologia als àmbits professionals i laborals pertinents.

Continguts

El temari consisteix en donar una introducció a la gestió i anàlisi de la interpretació musical en diferents contexts històrics i culturals.

S’oferirà una mirada transversal sobre els conceptes bàsics de la teoria i història de la interpretació musical i s’analitzaran elements interpretatius de gèneres, estils i èpoques diversos amb software de visualització.

Es tractaran alguns conceptes concrets, entre altres;

 • Estil i Gust
 • Tradició
 • Expressivitat
 • Tècnica
 • Improvisació i Transcripció
 • The Imaginary Museum of Musical Works
 • Recuperació i Autenticitat

Metodologia

Classes dirigides pels professors que podran ser complementades amb xerrades de ponents externs.

Activitats en grup, estudis de casos, tutories, classes de seguiment i treball autònom.

Durant el període lectiu de l'assignatura es realitzaran tasques individuals o en grup relacionades amb el contingut tractat a les classes. Alguns treballs es faran a l'aula i altres es demanaran com feina autònoma. Hauran tasques de compliment obligatori.

El treball final consistirà en un projecte d’anàlisi comparant diferents enregistraments d’interpretació musical que es realitzarà en grups petits i que es desenvoluparà amb seguiment per part del professorat. Després de la finalització del mateix es realitzarà una exposició i una presentació escrita.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició del Projecte final de l'assignatura 6 0,24 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Sessions Presencials 33 1,32 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories i suport de treball en equip 16 0,64 1, 3, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi de la materia de l'assignatura 32 1,28 11
Lectures i preparació dels treballs 40 1,6 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Preparació del Projecte final de assignatura 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

TASQUES DE CONÈIXEMENTS MÍNIMS (35%)

Es realitzaran tasques individuals relacionades amb el temari essencial del curs de compliment obligatori i es necessita una nota mínima de 5 a cada tasca. En cas d’una nota inferior l’alumne podrà presentar-se a les recuperacions de febrer.

TREBALL FINAL (45%)

El treball final sobre anàlisi d’interpretació es realitzarà en grups petits i serà obligatori. La qualificació mínima per fer mitjana amb la resta dels apartats és un 4 sobre 10.

El treball es lliurarà amb varies entregues i inclourà un element de co-avaluació.

PARTICIPACIÓ A L’AULA (20%)

Aquest apartat consistirà en diferents activitats i lectures al llarg del curs relacionades amb el treball i els debats a classe. Aquestes activitats no son obligatòries i en alguns casos la qualificació podrà ser únicament apte o no apte.

Tots els detalls restants de l’avaluació s’exposarà al principi del trimestre al campus virtual de l’assignatura.

Si hi ha algun cas especial en què per algun motiu plenament justificable l'alumne no pugui assistir habitualment a les classes, serà imprescindible una reunió amb el professor per tractar l'assumpte de forma específica.

El fet de presentar les dues tasques o presentar el treball final constarà com un acte 'presencial' en l'assignatura. Per tant, únicament l'alumne que hagi realitzat com màxim una tasca al llarg del curs, podrà acollir-se a la consideració de "no avaluable".

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professors vetllaran perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a l'aula 20% 1,5 0,06 2, 5, 10, 11, 12
Tasques 35% 1,5 0,06 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Treball final de l'assignatura 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Bibliografia

BENSON, Bruce Ellis (2003) The Improvisation of Musical Dialogue: A Phenomenology of Music. Cambridge University Press, Cambridge.

BROWN, Clive "Performing 19th-century chamber music: the yawning chasm between contemporary practice and historical evidence" a Early Music, Agost 2010, pp. 476-480.

COCHRANE, FANTINI i SCHERER (2013) The Emotional Power of Music: Multidisciplinary perspectives on musical arousal, expression, and social control. Oxford University Press, Oxford.

COOK, CLARKE, LEECH-WILKINON i RINK (2009) The Cambridge Companion to Recorded Music. Cambridge University Press, Cambridge.

CUNNINGHAM, Mark (1996) Good Vibrations. A history of record production. Sanctuary Publishing, London.

DAVIES, Stephen (2001) Musical Works and Performances: A Philosophical Exploration. Oxford University Press, Oxford.

EASTMAN, Ralph (1988) "Country Blues Performance and the Oral Tradition” a Black Music Research Journal, Vol. 8, No. 2, pp. 161-176.

FABIAN, TIMMERS, SCHUBERT (2014) Expressiveness in music performance: Empirical approaches across styles and cultures. Oxford University Press, Oxford.

GOEHR, Lidia (1995) “The perfect performance of music and the perfect musical performance”,  a New Formations no.27, pp.1-22.

GOEHR, Lidia (1994) The Imaginary Museum of Musical Works: An Essay in the Philosophy of Music. Oxford University Press, Oxford.

HAYNES, Bruce (2007) The End of Early Music -A Period Performers' History of Music. Oxford University Press, Oxford.

KATZ, Mark (2004) Capturing Sound: How Technology has changed music. University of California Press, Berkely i Los Angeles.

KREGOR, Jonathan (2012) Liszt as Transcriber. Cambridge University Press, Cambridge.

LEECH-WILKINSON, Daniel (2009) The Changing Sound of Music: Approaches to Studying Recorded Musical Performances. King’s College, London.

LOPEZ-CANO, Rubén i SAN CRISTOBAL OPAZO, Ursula (2014) Investigación artística en música Problemas, métodos, experiencias y modelos. ESMUC, Barcelona.

PEREZ SANCHEZ, Alfonso (2013) "Líneas de investigación, fuentes y recursos en relación con la grabación sonora" a Trans: Revista Transcultural de música, vol. 17, pp. 2-41.

PHILIP, Robert (2004) Performing Music in the Age in Recording. Yale University Press, New Haven and London.

PHILIP, Robert (1992) Early Recordings And Musical Style. Cambridge University Press,Cambridge.

PROUTY, Kenneth (2006) “Orality, Literacy, and Mediating Musical Experience: Rethinking Oral Tradition inthe Learning of Jazz Improvisation” a Popular Music and Society Vol. 29, No. 3. pp. 317-344.

RINK, John "The Work of the Performer" a Virtual Works – Actual Things: Essays in Music Ontology, ed: Paulo de Assis. Leuven University Press, pp. 89-114. 

TARUSKIN, Richard (1992) “Authority and Tradition” a Early Music, Vol. 20, No. 2. pp. 311-325.

TARUSKIN, Richard (1995) Text and Act; Essays on Music and Performance. Oxford University Press, Oxford.

Programari

Sonic Visualizer

Audacity