Logo UAB
2021/2022

Notació musical I

Codi: 100654 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Incoronata Colantuono
Correu electrònic:
MariaIncoronata.Colantuono@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

La professora responsable de l'assignatura serà Maria Incoronata Colantuono

Equip docent extern a la UAB

Maria Incoronata Colantuono

Prerequisits

Es recomana un bon nivell de llenguatge musical

Objectius

Dotar l'alumnat d'aquells coneixements teòrics i pràctics que li permetin llegir, transcriure i interpretar la música de l'Edat Mitjana escrita a través de les seves principals notacions

Competències

 • Conèixer i comprendre l'evolució històrica de la música i les seves característiques tècniques, estilístiques, estètiques i interpretatives des d'una perspectiva diacrònica.
 • Demostrar un nivell suficient de coneixement del llenguatge i la teoria musicals històrics i actuals, incloent-hi els rudiments de l'harmonia i el contrapunt, per abordar amb propietat l'estudi de les composicions.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Vincular els coneixements adquirits amb la praxi musical, col·laborant amb els intèrprets a través de l'anàlisi i la contextualització dels diferents repertoris, tant els relacionats amb la música històrica com amb les diverses manifestacions de la música contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir facilitat en la lectura a vista, amb finalitats musicals pràctiques.
 2. Aplicar en la praxi musical els diferents models de notació musical.
 3. Comunicar per escrit, amb correcció, precisió i claredat argumentals i terminològiques, els coneixements adquirits, tant en l'àmbit de l'especialització com de la divulgació musicals.
 4. Dialogar amb els intèrprets musicals sobre la teoria i la praxi musical.
 5. Distingir històricament els diferents sistemes de notació musical.
 6. Familiaritzar-se amb les edicions de música antiga.
 7. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 8. Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
 9. Identificar els principals sistemes d'escriptura de la música occidental, vocals i instrumentals (segles X-XVII).
 10. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 11. Implementar l'elaboració de projectes de contingut musicològic, amb la realització d'un pla de treball i una metodologia adequats a l'objecte i el temps d'estudi.
 12. Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit comunicatiu acadèmic i d'especialització.
 13. Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
 14. Transcriure els principals sistemes d'escriptura de la música occidental segons les convencions de la notació i l’edició modernes.
 15. Utilitzar amb propietat el vocabulari relatiu a la paleografia musical.

Continguts

 1. Principis de semiologia gregoriana
 2. Notacions neumàtiques
 3. Notacions polifòniques primitives
 4. Notació modal
 5. Fonaments de notació mensural
 6. Notació de lArs nova francesa
 7. Notació italiana del ‘300

Metodologia

 

Desenvolupament del temari mitjançant classes pràctiques basades en els fragments musicals manuscrits proposats, prèvia explicació dels principis teòrics i pràctics en què es basen.
Resolució, amb la participació activa de l'alumnat, de tots els exercicis de transcripció que s'encarreguin.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions presencials de caire teòric-pràctic 45 1,8 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Consulta i lectura de bibliografia especialitzada (llibres i articles) 7 0,28 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Estudi personal de la matèria de l'assignatura 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Realització d'exercicis de transcripció 62 2,48 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15

Avaluació

Avaluació 

 1. Realització de dos exàmens parcials (30% cadascun) i un examen final (40%). Els exàmens consistiran en la transcripció d'un o de més fragments musicals. 
 2. Cada prova, en el cas fos necessari, s'ha de poder justificar oralment en sessions de tutoria grupal o individual.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Data de l'examen final: consultar al llistat d'informació del Grau

Revisió de l'examen final: 12 de gener, 2022

Reavaluació

La reavaluació dels exàmens consistirà en la transcripció de fragments musicals, amb el mateix nivell de dificultat que l'examen final que inclou també parts dels exàmens parcials de l'avaluació continuada. Per a poder optar a la reavaluació serà necessari haver fet els exàmens parcials. Un estudiant serà considerat "no avaluable" si no ha assistit als exàmens parcials de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Prova escrita 1 30% 2 0,08 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15
Prova escrita 2 30% 2 0,08 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15

Bibliografia

 

Apel, W., The Notation of Polyphonic Music 900-1600 (Cambridge, 1953/5ª edic., etc.)

Hiley D. - Szendrei J., Notation, § III.1, Plainchant, in Groveonline

Colette M. N. - Popin M.– Vendrix PH., Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, Minerve, 2003

Kelly TH. F., Capturing Music. The Story of Notation, New York, W.W. Norton, 2014

Schimd M.E., La notazione musicale. Scrittura e composizione tra il 900 e il 1900, a cura di A. Cecchi, Roma, Astrolabio, 2017

 

Paléographie musicale: les principaux manuscrits de chant grégorien, ambrosien, mozarabe, gallican, Solesmes, 1889-.

Les Clausulae a deux voix du Manuscrit de Florence, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Pluteus 29.1, pub. par R. A. Baltzer, Paris, L’Oiseau-Lyre, 1995 (“Le Magnus Liber Organi de Notre-Dame de Paris”, 5).

The music treatise of Anonymous IV. A new translation,  J. Yudkin ed. (MSD 41, 1985)

Franconis de Colonia, Ars cantus mensurabilis, G. Reaney & A. Gilles eds. (CSM 18, 1974)

Philippi de Vitriaco, Ars nova, G. Reaney, A. Gilles & J. Maillard eds. (CSM 8, 1964)

Fuller, S., “A Phantom Treatise of the Fourteenth Century? The Ars nova”, The Journal of Musicology IV/1 (1985/6), pp. 23-50

Tractatus figurarum, Ph. E. Schreur ed. (Lincoln-London, 1989)

Programari

No hi ha