Logo UAB
2021/2022

Crítica musical

Codi: 100644 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Silvia Martínez García
Correu electrònic:
Silvia.Martinez.Garcia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits, tot i que és recomanable tenir coneixement bàsics de vocabulari tècnic de diferents àmbits musicals (clàssica, urbana, contemporània, tradicional, etc.)

Objectius

 • Identificar els principals processos que conformen la comunicació musical i aprendre a descriure'ls adequadament
 • Disposar d'eines actualitzades d'observació i crítica per a aplicar-les a les observacions de situacions musicals
 • Familiaritzar-se amb els nous suports digitals, xarxes socials i apps, pensats com a eina de divulgació i crítica musical
 • Enriquir les possibilitats d'expressió oral en l'anàlisi de situacions musicals
 • Elaborar escrits crítics en petit format adreçats a suports diversos (blogs, posts de IG, petits formats radiofònics, etc.)
 • Desenvolupar un pensament crític sobre la Musicologia i que contribueixi, a llarg termini, a millorar el camp d'estudis

 

 

 

 

Competències

  Musicologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musicals en la societat i en la cultura de cada època.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
 • Relacionar les creacions musicals amb els seus diferents contextos, discriminant les funcions socials de la música, el seu paper i el del músic en la societat i en relació amb les altres manifestacions artístiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar i reconèixer en els treballs de crítica musical els conceptes propis de la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
 2. Avaluar el consum musical en la societat contemporània.
 3. Comunicar per escrit, amb correcció, precisió i claredat argumentals i terminològiques, els coneixements adquirits, tant en l'àmbit de l'especialització com de la divulgació musicals.
 4. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 5. Demostrar habilitats creatives i innovadores en l'àmbit de l'aplicació professional i laboral de la formació musicològica.
 6. Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la divulgació i la informació musicals.
 8. Detectar els camps possibles d'innovació i millora en les propostes de divulgació i informació musicals.
 9. Determinar la complexitat dels processos de recepció de la música.
 10. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 11. Identificar les connexions entre la creació musical actual i les circumstàncies sociopolítiques i culturals en què té lloc.
 12. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 13. Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit comunicatiu acadèmic i d'especialització.
 14. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
 15. Transferir d'una manera personal i crítica els coneixements adquirits en el camp de la musicologia als àmbits professionals i laborals pertinents.

Continguts

 1. Escriure sobre música. Escoltar, descriure, explicar
 2. Estratègies per a la divulgació musical: una visió diacrònica
 3. La crítica com a institució i discurs
 4. Crítica musical i mitjans de comunicació massiva: quins mitjans per a quines músiques?
 5. Escriptura i formats aurals: crítica per a xarxes socials i nous mitjans

 

Metodologia

L'assignatura incentivarà el format obert i la participació pròpia d'un seminari, amb un aprenentatge que impliqui activament l'estudiantat. Els continguts del curs s'adquiriran principalment a partir de la lectura i la discusió crítica de la bibliografia i materials del curs, així com de l'anàlisi i el debat sobre els materials audiovisuals proposats. El treball supervisat a l'aula es podrà fer presencialment a l'aula o pels canals d'impartició online establerts per la UAB. 

Al llarg de les sessions de classe teòrico-pràctiques es posarà en comú el treball col·lectiu sobre diversos materials audiovisuals i escrits. El material de treball serà proposat principalment pel professorat, tot i que s'incentivarà l'aportació per part dels estudiants de materials relacionats amb el programa del curs. També es potenciarà el treball en petits grups a l'aula, organitzats per reflexionar i discutir sobre els materials proposats, dels quals se'n derivaran escrits o audiovisuals que tindran un pes a l'avaluació final de l'assignatura.

Aquesta activitat es complementarà, en la mesura en que les circumstàncies ho permetin, amb l'assitència d'algun concert en viu a partir del qual l’estudiant haurà de preparar diversos treballs crític que es presentaran al llarg del curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Assistència a concerts, els quals serviran com a material per a fer-ne les crítiques i l'anàlisi 10 0,4
Classes teòrico-pràctiques 50 2 4, 6, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Indicacions i seguiment per a la preparació dels exercicis en format escrit i audiovisual 15 0,6 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Indicacions i seguiment per a la redacció individual de la crítica dels concerts en viu 5 0,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13
Tutories personals o de grup (presencials o virtuals) 5 0,2
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'exericis en suport audiovisual relacionats amb la crítica musical 20 0,8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15
Redacció d'exercicis d'escriptura relacionats amb la crítica musical 5 0,2 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15
Treball autònom d'anàlisi i estudi sobre materials bibliogràfics i audiovisuals proposats per al curs 34 1,36 1, 5, 7, 10, 13, 14, 15

Avaluació

Les sessions de classe estan pensades per a la participació activa de l'alumnat, el qual es compromet a realitzar les lectures proposades per al correcte seguiment del curs, així com a aportar materials per al treball a l'aula i la discussió conjunta quan així se sol·liciti.

L'avaluació de l'assignatura es calcularà a partir del resultat de dues proves escrites parcials -o activitats equivalents realitzables en línia- i un seguit de treballs d'escriptura i audiovisual realitzats en grup. Cada un d'aquests apartats tindrà un pes del 30% en el global del curs. El 10% restant es valorarà a partir de la participació en els debats a classe i l'actitud propositiva davant dels casos d'estudi plantejats pel professorat.

L'assignatura ofereix la possibilitat de reavaluació, però  aquesta es considera una mesura excepcional, atès que l'objectiu és superar una avaluació continuada de l'activitat al llarg de tot el semestre. Per presentar-se a la reavaluació caldrà  haver superat, com a mínim, una de les dues proves parcials escrites amb una nota de 5,5.

Per a considerar la qualificació "no avaluable" (anterior "no presentar"), l'estudiant haurà d'haver abandonat el seguiment de l'assignatura sense haver realitzat cap prova d'avaluació escrita o només el primer parcial.

La revisió de les qualificacions finals es realitzarà en dates anunciades amb antelació i pactades amb el grup de classe.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial (I) 30 % 2 0,08 1, 2, 6, 9, 10, 13, 14, 15
Examen parcial (II) 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15
Exercicis pràctics d'escriptura i realització audiovisual vinculades a la crítica musical 30% 2 0,08 1, 2, 6, 7, 8, 9, 15
Participació activa a les sessions de classe 10% 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14

Bibliografia

Ballester, Jordi and Germán Gan Quesada (eds.), Music Criticism, 1900-1950, Turnhout: Brepols, 2018. 

Blum, Stephen y Philip V. Bohlman (eds.). Ethnomusicology and Modern Music History. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1991. 

Cantón García, José Antonio. «Prensa y música, divulgación y crítica». Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, 23 (2004): 43-47 

Carreira, Xoán Manuel. «Variaciones sobre la crítica musical». Ritmo, 51-508 (1981): 29-36 

Cascudo García-Villaraco, Teresa. «Apuntes sobre la crítica musical». Doce notas preliminares: revista de arte, 9 (2002): 113-122

Cascudo Teresa y Palacios, Maria: Los señores de la crítica.Periodismo musical e ideologia del modernismo en Madrid (1900-1950). Madrid: Doble J, Editorial, 2012

Chiantore, Luca; Domínguez, Áurea; Martínez, Sílvia. Escribir sobre música. Barcelona: Musikeon Books, 2016

Citron, Marcia J. Gender and the Musical Canon. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1993 

Graf, Max: Composer and Critic. Two hundret years of Musical Criticism. Norton and Company. New york, 1946

Monelle, Raymond. «La crítica de la interpretación musical». En La interpretación musical, editado por John Rink. Madrid: Alianza Editorial, 2006, 249-262. 

Rink, John (ed.). The practice of performance: studies in musical interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 

Ros Fábregas, Emilio. “Retos de la musicología en la España del siglo XXI: de la reflexión a la aplicación práctica en el aula”. Revista de Musicología, 29-1 (2006), pp. 11-44.

 

Programari

Aquesta assignatura no requereix cap programari específic