Logo UAB
2021/2022

Pràctiques externes

Codi: 100621 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sònia Boadas
Correu electrònic:
Sonia.Boadas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

L'alumnat ha d'haver superat 120 crèdits en el moment de la matriculació de l'assignatura.

L'alumnat ha d'haver realitzat un procés de preinscripció (maig), ja que això li permetrà matricular-se de l'assignatura. Per tant, el/la estudiant que no hagi realitzat aquest procés previ no pot realitzar les pràctiques. L'alumnat s'ha haver matriculat de l'assignatura abans d'iniciar el seu treball amb l'entitat col·laboradora.

Els horaris de realització de les pràctiques han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'alumnat a la Universitat. Els horaris s'establiran d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora, amb acord previ amb el tutor o tutora. Aquest horari haurà de ser respectat durant tot el desenvolupament de les pràctiques.

Atès que el/la alumne matriculat/da en l'assignatura de Pràctiques externes ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries de segon i tercer curs, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

La normativa sobre les PE es troba al següent enllaç: http://www.uab.cat/doc/Protocol-Practiques

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Objectius

L'assignatura de Pràctiques externes té l'objectiu de completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l'alumnat per tal de proporcionar-li una formació completa i integral, i està subjecta a la normativa sobre drets i deures dels i de les estudiants i als compromisos de l’entitat col·laboradora. 

La realització de les pràctiques externes i la seva superació garanteixen:

 • El contacte de l'alumnat, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès; 
 • El coneixement de les tasques d'aquest àmbit; 
 • L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Conèixer i utilitzar adequadament els recursos tradicionals i electrònics propis de la llengua i la literatura espanyoles i ser capaç d'elaborar un treball acadèmic amb aquests recursos.
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Identificar les tècniques i les disciplines auxiliars de la filologia.
 2. Interpretar i il·lustrar els principals conceptes lingüístics i literaris, i ser capaç d’'utilitzar-los.
 3. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 4. Resoldre problemes de manera autònoma.
 5. Utilitzar amb eficàcia les principals bases de dades i corpus textuals, així com els llocs d'interès d'Internet, fons de biblioteca i recursos electrònics específics de la filologia.

Continguts

Per a la realització de les pràctiques externes és requisit indispensable que la UAB hagi subscrit un Conveni de Cooperació Educativa amb la pròpia universitat o amb les entitats col·laboradores.

A més, se subscriuran convenis específics de cooperació educativa per establir el marc regulador de les relacions cadascun dels estudiants matriculats, l'entitat col·laboradora i la UAB.

El marc de les pràctiques externes curriculars contempla dues modalitats:

A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB.

En aquests casos la UAB signa un conveni marc de cooperació educativa amb l'entitat col·labora externa i tants convenis específics de cooperació educativa com a estudiants matriculats en aquesta modalitat. És requisit indispensable que en la data de signatura del conveni específic, l'alumnat ha d'acreditar la subscripció d'una pòlissa d'assegurança d'accidents. L'assegurança escolar no és suficient. És vàlida la pòlissa complementària contractada per la UAB i que l'alumne podrà escollir en el moment de la matrícula. És obligada també la contractació d'una pòlissa de responsabilitat civil.

B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB, en el si de Projectes d'Investigació vinculats al Departament de Filologia Espanyola establert mitjançant la signatura d'una Resolució entre la coordinació de pràctiques externes i la UAB.

Les pràctiques externes al Departament de Filologia Espanyola es poden realitzar durant el primer semestre (setembre-gener) o al segon (febrer-maig). No s'ofereixen pràctiques durant els mesos de l'estiu. 

La relació de llocs de pràctiques que s'ofereix a continuació és a títol orientatiu i respon a l'oferta de cursos anteriors.

 

 Modalitat A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB.

 

Nom del projecte: DELECTATECH

Tutor: Xavier Mallol

Descripció del projecte: Delectatech (Delecta Technologies S.L.) és una empresa que ofereix eines al servei de la restauració que fan possible el processament de gran quantitat de dades sobre FoodService que són humanament impossibles d’analitzar en segons i en temps real.

Contingut detallat de les pràctiques:

 • Assistència en l’aprenentatge d’un sistema de Processament de Llenguatge Natural que utilitza reconeixement semàntic per extreure coneixement de text relacionat amb restauració i gastronomia.
 • Creació d’un lexicó per a poder realitzar anàlisis de sentiment sobre comentaris de comensals.
 • Totes les tasques es realitzaran sobre un idioma (castellà). Es valorarà molt coneixements de francès i italià.

Semestre: Primer i Segon semestre

N. màx. places: 4 places 

 

Nom del projecte: Sounds & Words

TutorVerònica López Garcia

Descripció del projecte: Sounds & Words ofereix la possibilitat de conèixer el procés de producció d’un audiollibre i de participar activament en la vessant lingüística de la seva producció. 

Contingut detallat de les pràctiques:

 • Revisió lingüística dels audiollibres (en castellà) produïts a l’estudi. L’estudiant haurà d’escoltar les peces gravades cercant errors, fer-ne un llistat i indicant com s'hauria de millorar la següent gravació. 

Semestre: Primer i Segon semestre

N. màx. places: 4 places 

 

Nom del projecte: Letras Raras Ediciones

Tutor: Bárbara Silvia Guirao Carreño

Descripció del projecte: Letras Raras Ediciones és una editorial independent i de petites dimensions. Les pràctiques realitzades permetran a l'alumne desenvolupar-se en un entorn laboral editorial, amb materials i fluxos de treball reals, i amb una formació eminentment pràctica. L'alumne podrà conèixer de primera mà tot el procés d'edició d'un llibre. 

Contingut detallat de les pràctiques:

 • Correcció
 • Revisió de les correccions introduïdes a la maqueta
 • Redacció de textos publicitaris pel blog o les xarxes socials
 • Creació de fitxes DILVE
 • Elaboració de newsletters 

Semestre: Primer i Segon semestre

N. màx. places: 2 places 

 

Nom del projecte: Nova Casa Editorial

Tutora: Sílvia Vallespín

Descripció del projecte: L’editorial Nova Casa Editorial es centra en la literatura juvenil, viatges i societat. També publiquen novel·la romàntica, novel·la històrica, i de suspens i relats.

Contingut detallat de les pràctiques:

L’estudiant  realitzarà tasques editorials com revisió de textos, l’elaboració de documents i campanyes, la gestió de fitxers, la relació amb autors i elaboració de blocs.

Semestre: Primer i Segon semestre

N. màx. places: 4 places

 

Nom del projecte: Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Tutora: Pura Fernández

Descripció del projecte: Col·laboració al portal acadèmic Editors i Editorials Iberoamericans (segles XIX-XXI) (EDI-RED) liderat des del CSIC i ofert a la plataforma digital de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Els / les estudiants podran conèixer el treballa a partir de les Humanitats Digitals.

Contingut detallat de les pràctiques:       

 • Recerca, revisió i correcció per a la secció de bibliografia i de webgrafia;
 • Rastreig d'informació documental i iconogràfica en fonts primàries i secundàries referides als àmbits temàtics abordats al portal acadèmic;
 • Elaboració i actualització de bases de dades;
 • Edició i la revisió del material audiovisual idocumental que integrarà el portal;
 • Revisió ortotipogràfica i bibliogràfica de semblances acadèmiques;
 • Adequació formal i recerca de material complementari (imatges, documents sonors i cinematogràfics) dels documents digitals que integraran el portal i el repositori virtual.

Semestre: Primer i Segon semestre

Núm. màxim places: 2 places 

 

Nom del projecte: Reial Acadèmia de Bones Lletres

Tutor: Albert Corbeto

Descripció del projecte: La Reial Acadèmia de Bones Lletres es dedica a diferents activitats relacionades amb la llengua i la literatura, en particular, i amb la cultura, en general.

Contingut detallat de les pràctiques:       

 • Suport a la biblioteca i a l’arxiu de l’Acadèmia;
 • Participació a les tasques editorials de l’Acadèmia

Semestre: Primer i Segon semestre

Núm.màxim places: 4 places 

 

  

Modalitat B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB

Literatura i Teoria de la Literatura

Nom del projecte: CER PROLOPE

Tutor: Ramón Valdés.

Descripció del projecte: El grup PROLOPE es dedica principalment a l’edició de l'obra dramàtica completa  de Lope de Vega. Juntament amb l'edició, el grup s'ha convertit també en un centre d'estudi sobre el teatre de Lope i del Segle d'Or.

Contingut detallat de les pràctiques:

1) Tasques editorials. El CER Prolope realitza la producció editorial de les seves publicacions (principalment, l'Anuario Lope de Vega i els seus Anejos, i les Comèdies de Lope de Vega). Els alumnes interessats a realitzar tasques d'aquest tipus podrien col·laborar en el procés real d'una editorial, sobre tot en aquests estadis: 

   • Informes de lectura i redacció d’abstracts en castellà i anglès;
   • preparació d'originals, tenint encompte la redacció i l'adequació dels textos als criteris d'edició del grup i als de presentació de la revista;
   • correcció tipogràfica de proves.

 2) Tasques de redacció. El CER Prolope té una pàgina web molt rica en continguts. Els alumnes podrien realitzar tasques de:

   • Redacció de notícies;
   • adaptació de textos complexos al nivell de divulgació que exigeix aquest mitjà;
   • correcció tipogràfica;
   • ergonomia web adaptada al món de les Humanitats.

3) Tasques de catalogació. El CER Prolope està duent a terme una base de dades de les Notes a les Partes de les Comèdies. Per fer això s'han de:

   • Llegir;
   • unificar;
   • classificar;
   • i redactar ítems.

4) Tasques de suport bibliogràfic. ElCER Prolope  ha de conèixer l’existència de qualsevol fons bibliogràfic relacionat amb les comèdies de Lope de Vega a biblioteques europees i americanes. Els alumnes podrien fer tasques de:

   • recerca a catàlegs;
   • control de sol·licituds a biblioteques;
   • descripció bibliogràfica elemental dels materials rebuts;
   • classificació.

5) Tasques d’arxiu del grup de recerca. Aquestes activitats poden ser realitzades per l'alumne.

Semestre: Primer i segon semestre 

Núm. màxim places: 6 places 

 

Nom del projecte: COS I TEXTUALITAT

Tutora: Meri Torras

Descripció del projecte: El grup “Cos i textualitat” se situa en una perspectiva interdisciplinària (estudis culturals, literatura comparada etc.) i es basa en la idea que entendre el cos és una manera d'incorporar la cultura i la societat contemporànies.

Contingut detallat de les pràctiques:

MODALITAT 1

Tasques relacionades amb l’organització de seminaris, tallers, cursos i conferències que el grup Cos i Textualitat desenvolupa anualment. Destaca sobretot la producció del Seminari Corpografies, que es realitza a una entitat cultural de Barcelona (Centre cívic, Museus, Fundació...), així com possibles cursos (o bé workshops o bé MOOCs).Igualment, s’ocuparà de tasques de difusió del grup (com per exemple l’actualització del web).

Tasques generals:

 • Gestió cultural.
 • Coordinació amb les entitats amb qui Cos i Textualitat ha firmat un conveni i creació de noves activitats.
 • Difusió del grup.
 • Actualització del web del grup
 • Sol·licitud i justificacions de subvencions per a poder dur a terme les activitats.

Tasques concretes:

 • Producció del Seminari anual Corpografies:Contactes amb Hangar i el Centre Cívic Pati Llimona, contactes amb els/les investigadors/es convidats/des, reserves d’allotjament i desplaçament, disseny del programa i correccions, difusió, coordinació durant el seminari, gestió dels certificats, etc.

MODALITAT 2

Tasques editorials relacionades amb les col·leccions i publicacions del grup Cos i Textualitat. Principalment, la col·lecció d’assajos breus Textos del Cuerpo (en català i castellà), així com publicacions en anglès o francès que el grup tingui en curs.

 • Contactes i coordinació amb les editorials (Edicions UOC, L’Harmatan i Cambridge University Press). 
 • Coordinació amb els autors i les autores dels textos.
 • Gestió editorial: de la redacció dels contractes a les tasques de difusió dels resultats, passant per les tasques de traducció, revisió i edició de textos. 
 • Difusió i promoció de les publicacions del grup en general (contactes amb entitats interessades i grups de recerca afins, enviaments a revistes especialitzades, difusió al web del grup, publicació a Dialnet, redacció de resums/crítiques, etc.)
 • Sol·licitud de subvencions relacionades amb la publicació de textos.  

Semestre: Primer semestre

Núm. màxim places: 1 places 

 

Nom del projecte: Revista Mitologías Hoy

Tutora: Beatriz Ferrús

Descripció del projecte: La revista Mitologías hoy és una publicació bianual, que vol donar a conèixer les línies de debat actuals de l’experiència llatinoamericana, a partir de la reflexió i l’anàlisi al voltant de les diferents produccions d’aquesta zona (literàries, teòriques i culturals) des d’un enfocament interdisciplinar.

Contingut detallat de les pràctiques:

L’estudiant realitzarà les següents tasques:

 • Correcció ortotipogràfica dels articles
 • Maquetació d'articles
 • Col·laboració en xarxes i difusió
 • Gestió de bases de dades i indexacions
 • Gestió de metadades a la plataforma OJS (Open Journal Sistem)
 • Elaboració d’una ressenya per publicar a la revista

Semestre: Primer i Segon semestre

N. màx. places: 2 places

 

Nom del projecte: Grupo de estudios sobre lo fantástico

Tutor: David Roas

Descripció del projecte: El grup es dedica a l'estudi del fantàstic en totes les seves manifestacions (narrativa, teatre, cinema, TV, còmic, ràdio i videojocs) des d'una perspectiva multidisciplinària (teoria literària, literatura comparada, crítica, història literària, els estudis audiovisuals, història i teoria de la representació teatral, teoria de videojocs, cibercultura, filosofia o estètica).

Contingut detallat de les pràctiques:

1) Tasques de catalogació. Un dels objectius principals del GEF i del Projecte d’Investigació Lo fantástico en la cultura española contemporánea es la construcció d’una base de dades de la producció fantàstica espanyola en narrativa, teatre, cinema, TV, còmic i ràdio. La col·laboració dels estudiants es realitzarà a partir de les tasques de rastreig d'obres fantàstiques (en biblioteques, hemeroteques, filmoteques i arxius televisius i radiofònics) i, sobretot, de la seva posterior catalogació a la base de dades.

2) Tasques editorials. Col·laboració en l’edició de Brumal, Revista de Investigación sobre lo Fantástico mitjançant la preparació d'originals seguint els criteris d’edició de la revista, la correcció tipogràfica de proves, la revisió de les bibliografies, etc.

3) Tasques relacionades amb l’organització de congressos, workshops i seminaris. Aquestes tasques estaran fonamentalment vinculades a l'organització de la II Jornada Internacional “Lo fantástico en la cultura española contemporánea (UAB, juny de 2020) i el III Simposio Internacional Feminismos Actuales:aproximaciones críticas y docentes (Universidad de Alcalá, juliol de 2020).

4) Tasques de difusió: actualització del web del GEF i de la seva pàgina de  Facebook.

Semestre: Primer semestre

N. màx. places: 2 places

 

Nom del projecte: Negociaciones identitarias trasatlánticas: España-Francia-México (1843-1863)

Tutores: Beatriz Ferrús i Montserrat Amores

Descripció del projecte: Negociacions Identitàries Transatlàntiques: Espanya-França-Mèxic (1843-1863) (NIT 1843-1863) és un projecte d'investigació que es proposa estudiar l'elaboració, la difusió i l'ús de les imatges nacionals recíproques d'Espanya i Mèxic entre 1843 i 1863, des de l'inici de l'aliança diplomàtica entre França i Espanya fins a la presa de Ciutat de Mèxic per tropes de l'II Imperi francès.

Contingut detallat de les pràctiques:

Els estudiants assistiran a una sessió d'introducció a l'context històric i d'adquisició de les destreses essencials en l'ús d'eines relacionades amb revistes digitals i realitzaran pràctiques en relació amb algunes de les següents tasques:

• Buidatge i recerca de textos essencials de la premsa periòdica de l'època per a l'estudi de les imatges des de Mèxic i des d'Espanya.

• Edició de textos seleccionats: fixació de el text (si cal) i la seva anotació.

• Recerques bibliogràfiques.

• Col·laboració en l'organització d'una Jornada de recerca de l'equip. • Redacció de ressenyes bibliogràfiques

Semestre: Primer i Segon semestre

N. màx. places: 2 places

 

Llengua

Nom del projecte: GRUP DE LEXICOGRAFIA I DIACRONIA

Tutora: Glòria Claveria

Descripció del projecte: L’objectiu fonamental del grup és l'estudi històric del lèxic, la lexicografia i l'aplicació de les noves tecnologies al estudis filològics. 

Contingut detallat de les pràctiques:

Els estudiants portaran a terme tasques relacionadesamb la recerca del «Grup de lexicografia i diacronia» i en el desenvolupament d’eines informàtiques aplicades a l’estudi històric de la llengua, en especial de la documentació del lèxici del estudi de les edicions del DRAE esmentades. El programa de treball que es proposa és el següent:

BLOC 1: Període d'iniciació

Els estudiants es formaran en l’àmbit de l’aplicació de les eines informàtiques a la història de la llengua espanyola. Realitzaran una sessió de formació en la qual se’ls presentaran les bases de dades en les que hauran de treballar (Portal de léxico hispánico: www.portaldelexico.es). A més, hauran de fer unes lectures bàsiques sobre els projectesde recerca i contribuir a l’aplegament i recerca bibliogràfica relacionada amb les línies de recerca esmentades.

BLOC 2: Període de pràctiques

  • Projecte  “Historia interna del Diccionario de la llengua castellana de la Real Academia Española (1817-1852)”: es desenvoluparan diverses tasques d’extracció de dades dels diccionaris esmentats i d’introducció d’aquestes dades al Portal de léxico hispánico.
  • Projecte d’estudi del castellà a Catalunya(segles XVIII i XIX) dintre del marc de la red internacional CHARTA: s’editaran diversos textos notarials (testaments) seguint els estàndards i protocolsde la xarxa CHARTA (http://www.redcharta.es), és a dir, edició facsímil, paleogràfica i crítica.
BLOC 3: Període d’explotació de dades i d’avaluació

L’avaluació de les pràctiques realitzades consistirà en la redacció d’una memòria (5 pàgines) que lliuraran a la tutora o bé la realització d’una petita recerca resultat de les tasques desenvolupades en les pràctiques.

Semestre: Primer i segon semestre

Núm. màxim places: 4 places

 

Nom del projecte: GRUP NEOLCYT

Tutor: Cecili Garriga

Descripció del projecte: El grup NEOLOCYT es dedica a l’estudi del lèxic científic i tècnic dels segles XVIII i XIX, objecte d’estudi que interrelaciona la filologia i la història de la ciència i de la tècnica. L'objectiu últim de NEOLCYT és l'elaboració d'un diccionari històric de veus de la ciència i de la tècnica d'aquest període (DHEMCYT).

Contingut detallat de les pràctiques:

 • Lectura i comentari d’alguns textos fonamentals per a l’estudi de la llengua de la ciència i de la tècnica, per tal d’adquirir la formació inicial i col·laborar en les tasques del grup Neolcyt.
 • Cerca d’informació bibliogràfica d’un corpus de textos de ciència i tècnica del segle XIX.
 • Buidatge de textos iselecció determes estudiats enel corpus d’estudis del grup Neolcyt.
 • Redacció de fitxes lexicogràfiques del DHEMCYT a partir de la planta del diccionari.
 • Participació activa en les reunions de tutoria quinzenals que elresponsable del grup farà amb els estudiants en pràctiques, per tal d’impartir alguns coneixements teòrics sobre el tema i per canviar impressions sobre les dificultats d’aprenentatge que puguin sorgir.
 • Integració en les activitats del Grup Neolcyt i participació en les sessions de treball i seminaris de discussió.
 • Elaboració d’una memòria de les activitats formatives realitzades durant el període de les Pràctiques.

Semestre: Segon semestre

N. màx. places: 2 places

 

Nom del projecte: CENTRE DE LINGÜÍSTICATEÒRICA (CLT)

Tutor: Ángel Gallego

Descripció del projecte: El grup es dedica a la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme (fonologia, morfologia, lexicologia, sintaxi i semàntica). La seva orientació és fonamentalment l'estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Contingut detallat de les pràctiques

1. Tasques de suport

L’alumne col·laborarà amb el/la Tècnic/a de Suport a la Recerca del CLT amb tasques com:

   • Actualització de la pàgina web
   • Preparació de documentació pera sol·licituds de projectes, estades, beques, memòries, etc.
   • Difusió del grup,els seus projectes i les seves publicacions.
   • Organització d’activitats de recerca (workshops, trobades, etc.)

 2. Tasques de catalogació

El CLT té una base de dades amb articles, tesis doctorals, tesines, etc. Per fer això s’han de llegir, unificar, classificar i arxivar els documents que ens arriben.

 3. Activitats periòdiques

L’alumne podrà participar en l’organització de seminaris, cursos i grups de lectura que s’organitzen de manera periòdica.

 4. Tasques d’edició

L’alumne podrà desenvolupar tasques d’edició per a la revista Isogloss. A journal on variation of Romanceand Iberian languages (http://revistes.uab.cat/isogloss).

5. Tasques d’innovació docent

L’alumne tindrà la possibilitatde donar suport docent / metodològic amb assignatures de llengua catalana / espanyola d’algun dels centres de batxillerat / secundària que hagin manifestat el seu interès per col·laborar amb el CLT i el grup Gramàtica Orientada a les Competències (http://www.edugroc.com).

6. Tasques de suport, introducció de dades i actualització de l’Atles Sintàctic de l’Espanyol (ASinEs). L’alumne podrà treballar en l’Atles Sintàctic de l’Espanyol (www.asines.org), un projecte de recerca, amb conveni de col·laboració vigentamb la Real AcademiaEspañola,desenvolupat pel CLT. L’objectiu de l’ASinEs és estudiar la variació sintàctica dels dialectesde l’espanyol, incorporant una base de dades i un sistema de geolocalització en línia.

Semestre: Primer semestre i Segon semestre

N. màx. places: 6 places

 

Metodologia

La docència es distribuirà de la següent manera:

 • Hores presencials a l'empresa, institució o ens acollidor,
  • Les hores de dedicació a l’empresa s’haurien de situar aproximadament en 135. Això equival a apxoximadament 45 jornades de 3h (matí o tarda) o a 27 jornades de 5h (fòrmula intensiva).
 • hores per a l'elaboració de la memòria final,
 • hores per a tutories intermèdies amb el/la coordinador de l'assignatura i 
 • eventualment, sessions teòriques (podrien contemplar classes presencials, cursos especialitzats (ex. curs en riscos laborals) o la formació per a la inserció laboral organitzada per la Facultat amb la col·laboració del Servei d'Ocupabillitat.

L'alumnat tindrà un/a tutor/a acadèmic/a de la Universitat (el/la coordinador/a de les pràctiques del Departament de Filologia Espanyola) i un/a tutor/a de l'entitat col·laboradora, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per poder exercir com a tutor/a.

El/la coordinador/a de les pràctiques del Departament de Filologia Espanyola assignarà les places oferides a l'alumnat matriculat a partir de la mitjana de l'expedient acadèmic en el cas que la demanda superi el nombre de places oferit. Així mateix, el tutor o tutora de l'entitat col·laboradora pot no acceptar la tutorització de les pràctiques d'un/a estudiant i posar-lo en coneixement de la coordinació de les pràctiques. Aquest/a professor/a s'ocuparà de la negociació, formalització i gestió dels convenis que regulin les pràctiques externes amb institucions, organismes i empreses. També orientarà a l'alumat tant en el procés d'assignació de la plaça com durant la realització de les pràctiques.El/la professor/a responsable de presentar a l'estudiantat al seu tutor dins de la institució en la que realitzarà les pràctiques professionals, i, un cop realitzada l'estada de pràctiques, avaluarà el seu rendiment d'acord amb la memòria final lliurada per el/la estudiant i l'informe del tutor o de la tutora.

En cas que les pràctiques no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format sempre que l'empresa on es realitzin les pràctiques ho permeti i les tasques que s'han de desenvolupar no exigeixin presencialitat.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i/o cursos complementaris 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Treball personal (resenyes, treballs i comentaris analítics, presentacions orals) 132 5,28 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

En finalitzar les pràctiques es lliuraran a la coordinació de les PE del Departament de Filologia Espanyola els següents informes:

 • El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora realitzarà un informe final, amb el nombre d'hores realitzades i les valoracions dels aspectes referits a les competències genèriques i específiques que estableix el Projecte formatiu (en el termini màxim de 15 dies i segons el model establert). Aquest informe tindrà un pes del 70% de la nota final.
 • El/la estudiant elaborarà una memòria final amb la valoració de les tasques i els coneixements i competències adquirits, en relació amb els estudis universitaris. L'entrega d'aquesta memòria per part de l'alumnat és requisit imprescindible per a l'avaluació final. Aquest informe tindrà un pes del 20% de la nota final.
 • El/la coordinadora de les PE del Departament de Filologia Espanyola realitzarà dues tutories obligatòries (presencials i/o virtuals) amb el/la estudiant durant el desenvolupament de les pràctiques. Aquestes tutories tindran un pes del 10% de la nota final de l'alumnat.

Les pràctiques externes no tenen recuperació. Es qualificarà amb un "No avaluable" el o la estudiant que manifesti a la coordinació de les PE la seva intenció de deixar l'assignatura o bé quan el/la alumne no hagi arribat a realitzar un 10% de les hores presencials previstes al conveni. En el cas que no sigui així, tindrà la qualificació que considerin tant el/la tutor/a com el/la coordinador/a.

No s'ajudicaran matrícules d'honor. La qualificació més alta es de 10 (excel·lent).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració de la memòria 100 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

La bibliografia serà proporcionada pels tutors i tutores de les pràctiques en funció del grup de recerca i de la institució, i de la tasca a desenvolupar per l'estudiant.

Programari

No es requereix cap programari en particular.