Logo UAB
2021/2022

Textos de Literatura Hispanoamericana

Codi: 100613 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Beatriz Ferrus Anton
Correu electrònic:
Beatriz.Ferrus@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències necessàries, haurà de ser capaç d'expressar-se de forma adequada oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant això, podrà aplicar les normes estilístiques específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari.

Es recomana, per a una major comprensió (encara que no és determinant) haver cursat alguna de les assignatures de “Literatura hispanoamericana”.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen implicarà, automàticament, la qualificació de suspens (0).
 

Objectius

 

“Textos de literatura hispanoamericana” és una assignatura que a nivell cronològic funciona com a continuació de “Literatura hispanoamericana: del modernisme a l'època contemporània”. El corpus d'estudis se centra en produccions culturals de la segona meitat del segle XX idel segle XXI (específicament des del final del boom fins avui), de diferents països d'Amèrica Llatina, acompanyats de lectures teòriques-crítiques.

L'enfocament de l'assignatura està donat pel vincle literatura, societat i identitat, per la qual cosa el curs busca presentar a les i els estudiants lectures bàsiques hispanoamericanes contemporànies que els permetin problematizar al voltant de la representació i la identitat a partir de diferents fenòmens: d'una banda, i a nivell temàtic, la globalització,poscolonialitat i noves subjectivitats/sexualitats; i per una altra, i a nivell discursiu, metaliteratura, autoficció, paròdia/pastiche, ironia. Per a això es consideraran diferents gèneres (ficcional, testimonial/documental, crònica).

OBJECTIUS:

- Ampliar i aprofundir el coneixement de produccions culturals hispanoamericanes recents a través de la lectura d'assajos, textos narratius (ficció, autoficción, testimoni, cròniques).

- Desenvolupar capacitats d'anàlisis i interpretació a partir de la lectura de les obres, que permetin reflexionar sobre els vincles entre literatura, societat i identitat.

- Desenvolupar competències d'escriptura i anàlisi crítica, per mitjà de l'elaboració d'informes/assajos, ressenyes literàries...

 

 

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Aplicar les tècniques i els mètodes de l'edició anotada de text.
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar les tècniques i els mètodes de la crítica textual i de les disciplines afins.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Aplicar els coneixements sobre literatura espanyola i hispanoamericana a la identificació dels gèneres, moviments, corrents, tendències i estils.
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament un text colonial i hispanoamericà i ser capaç de redactar-ne un comentari de text.
 2. Analitzar obres completes de la producció literària colonial i hispanoamericana, des del Modernisme a l'època contemporània.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la terminologia ecdòtica per als textos de la literatura hispanoamericana.
 5. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 6. Comentar els textos de la literatura hispanoamericana des del Modernisme a l'època contemporània des de la perspectiva de la retòrica.
 7. Comentar els textos prehispànics i colonials des de la perspectiva de la retòrica.
 8. Contextualitzar socialment i ideològicament la producció literària colonial i hispanoamericana.
 9. Contextualitzar socialment i ideològicament la producció literària hispanoamericana des del Modernisme fins a l'època contemporània.
 10. Definir els principals recursos de la historiografia i èpica indiana, escrita per professionals, frares o soldats.
 11. Descriure i analitzar críticament l'evolució de les idees literàries aplicades a la literatura hispanoamericana.
 12. Descriure i explicar conceptes genèrics aplicats a les principals obres de la literatura colonial i hispanoamericana.
 13. Discriminar i analitzar les principals característiques dels gèneres de la literatura hispanoamericana des del Modernisme fins a l'actualitat.
 14. Discriminar i reunir la bibliografia crítica bàsica que ha conformat el camp d'estudi de les principals obres i autors de la matèria.
 15. Editar i anotar textos hispanoamericans.
 16. Establir relacions entre les obres de la literatura hispanoamericana i el context sociohistòric i estètic en el qual es gesten.
 17. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 18. Fer servir les eines digitals per recollir, classificar, interpretar i analitzar dades rellevants relacionades amb l'estudi de la llengua.
 19. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 20. Interpretar la cultura prehispànica: nocions de mitologia, religió, antropologia, etnologia i arts.
 21. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 22. Relacionar aspectes literaris de diferents obres de la literatura colonial fins al segle XIX.
 23. Relacionar aspectes literaris de diferents obres de la literatura hispanoamericana des del Modernisme fins a l'època contemporània.
 24. Resoldre problemes de manera autònoma.
 25. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

Tema I: ¿Qué fem amb el boom? Simptomes de la posmodernitat

 • McOndo(prólogo), Alberto Fuguet y Sergio Gómez.
 • Estrella distante y la alargada sombra de Roberto Bolaño

*Manifiesto del Crack, Miguel Ángel Palou, Eloy Urroz, Ignacio Padilla, Ricardo Chávez Castañeda y Jorge Volpi.

Tema II: Història, memoria, posmemoria i testimoni llatinoamericà

 • “Cambio de armas” y “Escribir con el cuerpo”,  Luisa Valenzuela.
 • Formas de volver a casa de Alejandro Zambra

*Beatriz Sarlo: “Posmemoria, reconstrucciones”

Tema III. Violència i crime organizat: sicariat, narcotràfic i feminicidi

 • La Virgen de los sicarios, Fernando Vallejo.
 • Balas de plata Élmer Mendoza

*Sayak Valencia: “Capitalismo gore”

Tema IV: ¿Per què continuem parlant de literatura de dones ?

 • Nadie me verá llorar, "El hombre que siempre soñó" y "Auto-etnografía con el otro" de Cristina Rivera Garza
 • Fruta podrida de Lina Meruane

Tema V: Formes de l'oblic

 • Distancia de rescate de Samanta Schewblin
 • Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides. Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en seminaris i pràctiques dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió dels textos.

· Activitats supervisades. Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi literària.

· Activitats autònomes. Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de treballs i comentaris analítics.

· Activitats d'avaluació. L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant proves escrites.

Es dedicarán 15m d'una classe a repondre a les enquestes de l'assignatura

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases teórico-prácticas 50 2 1, 4, 5, 11, 15, 16, 21, 24, 25
Tutorías programadas 5 0,2 1, 4, 5, 11, 15, 16, 21, 24, 25
Tipus: Autònomes      
Preparació, estudi, elaboració de treballs 75 3 1, 4, 5, 11, 15, 16, 21, 24, 25

Avaluació

L'avaluació consistirà en l'elaboració de dos exàmens amb material que es realitzaran a l'aula en les dates indicades i en la redacció d'un assaig crític que haurà de lliurar-se en el termini i en la forma establerts. Es valorarà la lectura dels textos proposats, el seguiment de les classes, la capacitat crítica, la lectura de bibliografia, així com l'ús adequat dels codis acadèmics bàsics (orals i escrits).

Els exàmens consistiran en el comentari crític d'un text literari o teòric vinculat als dos blocs de l'assigantura. L'estudiant podrà portar a l'examen el material que desitgi (lectures, bibliografia, anotacions etc)

Examen I: vinculat als temes I-III. 33%

Examen II: vinculat a les unitats III a V. 33%

El treball consistirà en la redacció d'un breu assaig sobre un tema vinculat a les classes que complementi el contingut d'aquestes. Aquest s'haurà de pactar prèviament amb el professor.

Per a aprovar l'assignatura és necessari haver-se presentat als dos exàmens i haver entregat el treball. S'ha d'obtenir entre totes les activitats una mitjana de 5 i la nota mínima de cada activitat ha de ser 3.5 per poder recuperar les proves suspeses. Totes les proves amb una calificació inferior a 5 s´han de recuperar, només es farà la mitjana una vegada s´ha optat a la recuperació.Per a poder optar a fer mitjana final de l'assignatura en cada prova ha d'haver-se aconseguit un mínim de 3.5. Es considerarà "No avaluable" aquell estudiant que no s'hagi presentat a una de les tres proves. El plagi total o parcial suposarà el suspens total del l'assignatura. Les faltes d'ortografia descomptaran0,25 cadascuna. Una prova amb més de 10 faltes estarà suspesa. Es prodrá optar a reevalución sempre que l'estudiant s'hagi presentat abans als exàmens i haja entregat el treball i obtingut la nota mínima.
 
 
En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 

 

 

 
 
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen I 33% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Examen II 33% 2 0,08 1, 4, 5, 11, 15, 16, 21, 24, 25
Treball critic 33% 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bibliografia

Lectures obligatòries

 

Bolaño, Roberto, Estrella distante, Barcelona: Anagrama.

Enríquez, Mariana: Los peligros de fumar en la cama, Barcelona. Anagrama.

_Las cosas que perdimos en el fuego: Bareclona, Anagrama.

Méndoza, Élmer: Balas de plata, Barcelona: Tusquets.

Meruane, Lina:Fruta podrida, México: FCE.

Rivera Garza, Cristina: Nadie me verá llorar, Barcelona: Tusquets

Schewblin, Samanta:Distancia de rescate.

Vallejo, Fernando, La virgen de los sicarios, Debolsillo.

Zambra, Alejandro: Formas de volver a casa, Barcelona: Anagrama.

 

 

Bibliografia bàsica

*Cada tema comptarà amb bibliografia especifica

Ana María Amar y Sánchez, Luis F. Avilés (eds.) (2015), Representaciones de la violencia en América Latina: genealogías culturales, formas literarias y dinámicas del presente, Madrid: Iberoamericana/Vervuert.

Falconí Trávez Diego (2016). "Hansel/Hedwig, la Casa Playo, la Tunda: Transculturaciones y decolonialidades literarias queer, cuir, cuy(r) en América Latina”, en María Amelia Viteri y Manuela Lavinas Picq (eds.), Queering Paradigms V. Queering Narratives of Modernity,

García Canclini, Néstor  (2003). Noticias recientes sobre la hibridación Trans. Revista Transcultural de Música, núm. 7, diciembre, 2003, 295-317.

Fuguet, Alberto y Gómez, Sergio (1996), "Prólogo. Presentación del País McOndo", McOndo. Una antología de la nueva literatura hispanoamericana. Barcelona, Gijalbo-Mondadori. Disponible en <http://www.marcosymarcos.com/macondo.htm>.

Sarlo, Beatriz (2005), “Posmemoria, reconstrucciones”, en Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires, S. XXI, pp. 125-157.

Valencia triana, Sayak (2010), Capitalismo gore: narcomáquina y performance de género. Disponible en <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-82/triana>

Programari

Microsoft Teams