Logo UAB
2021/2022

Llengua espanyola oral i escrita

Codi: 100603 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles FB 1 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol FB 1 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Natalia Terron Vinagre
Correu electrònic:
Natalia.Terron@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Antinea Ravarotto

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix el domini de l'expressió oral i escrita de l'espanyol. Es considera, per tant, imprescindible una correcta expressió oral i escrita en espanyol, i per això els errors d'ortografia i redacció comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Objectius

“Llengua espanyola oral i escrita” forma per a part dels 30 crèdits de formació bàsica del primer curs del Grau de Llengua i Literatura espanyoles i dels Graus combinats d'espanyol i català i espanyol i anglès.

Entre els objectius formatius, aquest curs pretén desenvolupar les competències d'expressió oral i escrita en espanyol que permetin un ús professional de la llengua. L'objectiu d'aquesta assignatura és millorar i consolidar la capacitat d'utilitzar la llengua tant en la seva manifestació oral com per escrit. En finalitzar el curs s'haurien de dominar els recursos lingüístics tractats durant el curs i s'hauria de poder elaborar i produir textos acadèmics –orals i escrits– correctes, coherents i adequats a la funció comunicativa a la qual estan destinats. Així mateix, es demostrarà la capacitat d'analitzar textos i d'identificar-ne les seves característiques tipològiques bàsiques.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Construir textos atenent les diferents tipologies discursives.
 2. Construir textos normativament correctes.
 3. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 4. Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica.
 5. Descriure l'estructura de la llengua espanyola.
 6. Distingir els aspectes sistemàtics i normatius.
 7. Explicar les normes ortogràfiques.
 8. Interpretar i il·lustrar els principals conceptes lingüístics i literaris, i ser capaç d’utilitzar-los.
 9. Reconèixer les varietats lingüístiques de l'espanyol.
 10. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
 11. Utilitzar correctament els diferents registres de l'espanyol.

Continguts

1. Relacions i diferències entre la llengua oral i la llengua escrita acadèmica.

2. Eines lingüístiques per a l'elaboració de textos.

3. Norma i ús. Alguns problemes normatius de l'espanyol. El lèxic espanyol: condicions d'ús. Precisió en el llenguatge. Creació de neologismes.

4. Planificació, redacció i revisió del discurs escrit. Unitats textuals: enunciats i paràgrafs. Propietats fonamentals dels textos: adequació, coherència i cohesió.

5. Producció de textos acadèmics. L'argumentació i l'exposició en llengua oral i escrita. Propietats de l’argumentació i l’exposició.

6. Principals problemes en l'articulació i la prosòdia d'una intervenció oral formal. Recursos lingüístics per a presentacions orals.

7. La intervenció oral formal: aspectes fònics, adequació pragmàtica, comunicació no verbal i ús de material de suport.En el contingut de l'assignatura es tenen en compte els aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'estudiant es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professorat, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tota mena de textos. 

· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professorat, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.

· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals. 

· Activitats d'Avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòric-práctiques 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories programades i avaluació 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Preparació de classes, proves i treballs 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà de manera continuada per tal que el professorat pugui observar l'evolució dels i les estudiants pel que fa a l'assimilació i aplicació dels continguts.

Les activitats que es duran a terme són les següents:

• Prova teòrica-pràctica sobre el grau de domini de normativa i corresponent als primers temes de l'assignatura (20%)

• Prova pràctica de producció de textos escrits (argumentació o exposició) (35%)

• Prova pràctica de producció d'un discurs oral formal (argumentació o exposició) (35%)

• Activitats i exercicis realitzats a classe (10%)


En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

En la correcció de les activitats i proves d'avaluació es verificarà que l'alumnat hagi adquirit un domini suficient de les competències proporcionades per l'assignatura segons els resultats d'aprenentatge esperats que queden establerts en la Guia Docent.

Per a superar l'assignatura, serà imprescindible dominar la normativa i, per tant, en el procés d'avaluació de cada activitat es penalitzaran els errors ortogràfics, l'ús incorrecte dels signes de puntuació, els errors lèxics i els morfosintàctics. Per tant,la realització d'errors ortogràfics, d'expressió, lèxic i sintaxi tindrà una penalització de 0,25 cadascun, sense límit, sobre la nota final en les activitats i en els exàmens.REQUISITS PER A APROVAR L'ASSIGNATURA:

Per a aprovar l'assignatura és imprescindible obtenir una nota mitjana igual o superior a 5.

No s'acceptarà en cap cas el lliurament de totes les activitats d'avaluació al final del quadrimestre. Les proves han de presentar-se en les dates acordades.

El professorat determinarà el procediment de revisió de qualificacions més apropiat pera cada prova.

RECUPERACIÓ:

Podrà optar-se a la recuperació si s'han realitzat totes les activitats programades al llarg del curs i se n'han suspès com a màxim dos. En tal cas, serà possible refer-les en el període de recuperació. L'estudiant perdrà el dret a la recuperació si la mitjana de les proves realitzades amb el seu percentatge corresponent és inferior a 3,5 punts. No es recuperen les presentacions orals.

S'obtindrà un "No avaluable" si no s'ha realitzat cap activitat o bé si s'ha avaluat únicament una prova. En cas d'haver-se presentat a dues proves o més, en el càlcul de la nota final es considerarà que les activitats no realitzades (en les condicions i dates fixades al Campus Virtual) tenen la qualificació de 0.

OSERVACIONS:

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació activa. Activitats i exercicis realitzats a classe 10% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Producció d'un discurs oral formal 35% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Producció de textos escrits expositius i argumentatius 35% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11
Prova sobre el grau de domini de la normativa 20% 0 0 5, 6, 7, 9, 11

Bibliografia

AIJÓN OLIVA, Miguel Ángel; ECINAS MANTEROLA, María Teresa; GARRIDO VÍLCHEZ, Gema Belén y HERNÁNDEZ MUÑOZ, Natividad (2010): Yo eso no lo digo. Actividades y reflexiones sobre el español correcto. Alicante: Club Universitario.

ALCOBA, Santiago (coord.) (1999): La oralización, Barcelona: Ariel.

ALCOBA, Santiago (coord.) (2000): La expresión oral, Barcelona: Ariel.

BASSOLS I PUIG, M. Margarida y Anna M. TORRENT (2003): Modelos textuales: teoría y práctica, Vic-Barcelona: Eumo-Octaedro.

BRIZ, Antonio (coord.) (2008): Saber hablar, Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar.

CARBÓ, Carme; Joaquim LLISTERRI; María J. MACHUCA; Carme DE LA MOTA; Montse RIERA; Antonio RÍOS. (2004) "Estándar oral y enseñanza de la pronunciación del español como primera lengua y como lengua extranjera", ELUA, Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante, 17: 161-180.

CASSANY, Daniel (1995): La cocina de la escritura, Barcelona: Anagrama. 

BUSTOS SÁNCHEZ, Inés (2003): La voz: la técnica y la expresión, Barcelona: Paidotribo.

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2006): Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español actual, Madrid: Arco/Libros.

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2011): Ortografía y gramática. Las normas académicas: últimos cambios, Madrid: SM.

GÓNZÁLEZ FERRÁN, Judith (coord.) (2015): El español más vivo: 300 recomendaciones para hablar y escribir bien, Barcelona: Fundéu-BBVA, Espasa Libros.

HERNÁNDEZ GUERRERO, José Antonio y María del Carmen GARCÍA TEJERA (2004): El Arte de hablar: manual de retórica práctica y de oratoria moderna, Barcelona: Ariel.

MERAYO, Arturo (2001): Curso práctico de técnicas para hablar en público, Madrid: Tecnos.

MONTOLÍO, Estrella (coord.) (2000): Manual práctico de escritura académica, Barcelona: Ariel. 3 vols.

MONTOLÍO, Estrella (2014): Manual de escritura académica y profesional, Barcelona: Ariel. 

PUCHOL, Luis (1997): Hablar en público. Nuevas técnicas y recursos para incluir a una audiencia en cualquier circunstancia. Madrid: Editorial Díaz De Santos.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014): Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., Madrid: Espasa Libros [Actualizado en el 2019, en línea 23.3].

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2009-2011): Nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa, 3 vols. y DVD.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2010): Ortografía de la lengua española, Madrid: Espasa.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2013): El buen uso del español, Madrid: Espasa.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2018): Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, Madrid: Espasa.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2019): Glosario de términos gramaticales. Madrid: Ediciones Universidad de Salamanca.

REGUEIRO RODRÍGUEZ M.ª Luisa y Daniel M. SÁEZ RIVERA (2013): El español académico. Guía práctica para la elaboraciónde textos académicos. Madrid: Arco/Libros.

REYZÁBAL, M.ª Victoria (1993): La comunicación oral y su didáctica, Madrid: La Muralla.

SÁNCHEZLOBATO, Jesús (coord.) (2006): Saber escribir, Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar.

SERAFINI, M.ª Teresa (1994): Cómo se escribe, Barcelona: Paidós. 

STUDER, Jurg (1998): Oratoria: el arte de hablar, disertar, convencer. Madrid: Editorial El Drac.

Programari

Durant el curs es proporcionaran altres recursos en línia.