Logo UAB
2021/2022

Textos de la poesia espanyola contemporània

Codi: 100601 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Ramon Lopez Garcia
Correu electrònic:
JoseRamon.Lopez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.
En el cas d'expressió escrita, s'entén que l'estudiant redacta paràgrafs amb contingut ple. Es tindran en compte, òbviament, les faltes d'ortografia, la puntuació i l'estructura del discurs. Les faltes descomptaran 0,25 punts cadascuna. Quedarà directament suspesa una prova amb més de 10 faltes.
Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'estudiant ha d'explicitar convenientment, segons els usos de la documentació bibliogràfica, l'autoria de totes les cites i l'ús de materials aliens. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen, ocasionarà automàticament la qualificació de suspens (0).
Així mateix es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari.

Objectius

L'assignatura Textos de la poesía española contemporánea forma part de la Mención de lengua y literatura española e hispanoamericana. El seu principal objectiu és analitzar amb profunditat les principals tendències de la poesia espanyola contemporània des de l'any 1939 i fins l'actualitat. A les classes s'analitzaran críticament una selecció de poetes, de manera que l'alumnat s'exerciti en l'anàlisi i comentari del gènere estudiat i es familiaritzi amb l'ús de les tècniques i mètodes de la crítica textual aplicada als textos del període.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Aplicar les tècniques i els mètodes de l'edició anotada de text.
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament un text poètic contemporani i ser capaç de redactar-ne un comentari de text.
 2. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 3. Descriure i analitzar críticament l'evolució de les idees literàries aplicades a la poesia espanyola contemporània.
 4. Editar i anotar textos contemporanis.
 5. Establir relacions entre les obres poètiques de la literatura contemporània i el context sociohistòric i estètic en el qual es gesten.
 6. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 7. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 8. Reconèixer, descriure i analitzar els grans subgèneres de la poesia contemporània.
 9. Resoldre problemes de manera autònoma.
 10. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Panorámica de la poesía española durante la Segunda República y la Guerra Civil.

2. La poesía del exilio (1939-1959): rupturas y continuidades.

3. La poesía del interior (1939-1959): líneas de posguerra y poesía social.

4. Transición y democracia: poesía novísima, poesía de la experiencia y otras tendencias.

5. Tendencias poéticas actuales.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides. Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en seminaris i pràctiques dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió dels textos.

· Activitats supervisades. Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi literària.

· Activitats autònomes. Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals.

. Activitats d'avaluació. L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, seminaris i pràctiques 52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Elaboración trabajo monográfico 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi i treball personal 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

 

Per optar a l'aprovat és obligatori haver completat totes les lectures del curs.

L'avaluació de l'assignatura es sustentarà en les següents activitats (s'indica entre claudàtors el pes específic de cadascuna d'elles en la nota final):

1) Dues proves escrites sobre la matèria impartida durant el curs [35% + 35%]. La primera prova es farpa durant la primera meitat del semestre i s'avaluaran les dues primeres lectures; la segona, al finalitzar el curs i avaluarà la resta del programa.

2) El lliurament d'un treball, prèviament acordat amb la professora [30%]

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

La revisió de les proves es realitzarà en una entrevista prèviament convinguda amb el professor.

L'estudiant podrà fer la recuperació del curs en el cas de suspendre una sola de les tres activitats d'avaluació indicades (treball i exàmens) i tenir una nota de conjunt mínima de 3,5.

Es considerarà "No avaluable" quan l'estudiant no realitzi cap de les activitats o proves. L'elaboració d'una activitat suposa la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament treball 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5
Primera prova escrita 35 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Segona prova escrita 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

LECTURAS

1- Memoria del olvido. Poetas del exilio republicano español de 1939. Edició de José-Ramón López García. Madrid, Visor/ Instituto Cervantes, 2021.

2- Poesia de postguerra, dossier facilitat pel professor.

3- Poesia social, dossier facilitat pel profesor.

4- Hacia la democracia. La nueva poesía (1968-2000). Edició d'Araceli Iravedra. Madrid, Visor, 2016.

5- Tendències poétiques actuals, dossier facilitat pel professor.

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA (La bibliografia específica d'autors i d'obres es proporcionarà al llarg del semestre)

Bagué Quílez, Luis, Poesía en pie de paz. Modos del compromiso hacia el tercer milenio, Valencia: Pre-Textos, 2006.

García de la Concha, Víctor, La poesía española de 1935 a 1975. I. De la preguerra a los años oscuros. 1935-1944; II. De la poesía existencial a la poesía social 1944-1950. Madrid: Cátedra, 1987, 2 vols.

García, Miguel Ángel, La literatura y sus demonios. Leer la poesía social, Madrid, Castalia, 2012.

García-Teresa, Alberto, Poesía de la conciencia crítica (1987-2011), Ciempozuelos (Madrid), Tierradenadie Ediciones, 2013.

Iravedra, Araceli, El compromiso después del compromiso. Poesía, democracia y globalización (poéticas 1980-2005), Madrid, UNED, 2010.

López García, José-Ramón (ed.), La poesía del exilio republicano de 1939. Vol. 1. Historiografías, resistencias, figuraciones. Sevilla: Renacimiento, 2018.

Labrador Méndez, Germán, Letras arrebatadas. Poesía y química en la transición española. Madrid, Devenir, 2009.

Lanz, Juan José, La poesía durante la Transición y la generación de la democracia, Madrid, Devenir, 2007.

Lanz, Juan José, Nuevos y novísimos poetas. En la estela del 68, Sevilla, Renacimiento, 2011.

Naharro-Calderón, José María, Entre el exilio y el interior. El «entresiglo» y Juan Ramón Jiménez. Barcelona: Anthropos, 1994.

Prieto de Paula, Ángel Luis, La poesía española de la II República a la transición, Alicante, Universidad de Alicante, 2021.

Rodríguez-Gaona, Martín, La lira de las masas. Internet y la crisis de la ciudad letrada: una aproximación a la poesía de los nativos digitales, Madrid, Páginas de Espuma, 2019.

Sánchez García, Remedios, Así que pasen treinta años… Historia interna de la poesía española contemporánea (1950-2017), Madrid, Akal. 2018.

Sánchez García, Remedios (coord.), Palabra heredada en el tiempo. Tendencias y estéticas en la poesía española contemporánea (1980-2015), Madrid, Akal, 2015.

 

 

 

Programari

Cap.