Logo UAB
2021/2022

Literatura Espanyola Contemporània

Codi: 100595 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 2 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OB 2 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Ramon Lopez Garcia
Correu electrònic:
JoseRamon.Lopez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències necessàries, haurà de ser capaç d'expressar-se de forma adequada oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.


Es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant això, podrà aplicar les normes estilístiques específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen implicarà, automàticament, la qualificació de suspens (0). 

Objectius

- Proporcionar a l'alumnat un coneixement bàsic del procés de la literatura espanyola des dels anys vint del segle XX fins a les primeres dècades del present segle XXI, obtingut mitjançant la lectura d'algunes de les seves obres fonamentals i de la seva relació amb el seu moment històric, així com una sèrie d'eines bàsiques en l'estudi i anàlisi dels textos de la literatura espanyola contemporània.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Aplicar els coneixements sobre literatura espanyola i hispanoamericana a la identificació dels gèneres, moviments, corrents, tendències i estils.
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Comentar un text contemporani amb les figures de pensament i d'expressió.
 3. Contextualitzar socialment i ideològicament la producció literària contemporània.
 4. Discriminar i analitzar les principals característiques dels gèneres de la literatura contemporània.
 5. Discriminar i reunir la bibliografia crítica bàsica que ha conformat el camp d'estudi de les principals obres i autors de la matèria.
 6. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 7. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 8. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 9. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 10. Relacionar aspectes literaris de diferents obres de la literatura espanyola contemporània.

Continguts

TEMES

1.- Les avantguardes teatrals dels anys vint: teoria i pràctica de l'esperpento en Valle-Inclán.

2.- La literatura espanyola durant la Segona República (1931-1939). La narrativa de Ramón J. Sender. La poesia de Federico García Lorca i Miguel Hernández.

3.- Exili republicà i literatura espanyola a Europa i Amèrica (1939-1975). L'obra literària de Max Aub: narrativa, poesia, teatre i assaig. La poesia de Rafael Alberti i Luis Cernuda.

4.- La literatura espanyola durant la dictadura franquista (1939-1975). La narrativa de Juan Marsé. La poesia de Jaime Gil de Biedma.

5.- Literatura espanyola i societat democràtica (1975-2010). La narrativa d'Alberto Méndez. La poesia de Luis García Montero. L'obra dramàtica de José Sanchis Sinisterra i Juan Mayorga.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura pel que fa a l'alumnat es distribueix de la següent manera:
· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris  dirigits pel professor, en els quals es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tota mena de textos.
· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d’anàlisi literari.
· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals.
· Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es farà mitjançant presentacions orals i proves  escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases magistrales y prácticas 60 2,4 2, 3, 4, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutorías 12 0,48 2, 3, 4, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudio personal y realización de trabajos, comentarios analíticos y presentaciones 75 3 2, 3, 4, 9, 10

Avaluació

Per optar a l'aprovat és obligatori haver completat totes les lectures del curs.

La qualificació final de l'assignatura s’obtindrà mitjançant les següents tres notes parcials (s'indica, entre parèntesi, el seu valor a la nota final):

1) El lliurament d'un comentari de text o treball relacionat amb la matèria que la professora facilitarà el primer dia de classe [20%]. 

2) Una prova escrita sobre les tres primeres lectures [40%].

3) Una prova escrita sobre les tres últimes lectures [40%].

NOTA: Seran obligatòries un màxim de sis lectures entre les proposades, que s’aniran comentant a classe segons l’ordre establert després de  la discussió que es realitzi el primer dia del curs. Aquestes lectures obligatòries determinaran els temes fonamentals, que se aniran explicant com a  introducció de les mateixes.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

La revisió de les proves es realitzarà en una entrevista prèviament convinguda amb el professor.

L'estudiant podrà fer la recuperació del curs en el cas de suspendre una sola de les dues proves escrites de la matèria impartida [40%] i tenir una nota de conjunt mínima de 3,5. Si de conjunt mínima es troba entre 3,5 i 4,9, però ha suspès les dues proves [40% + 40%], no podrà presentar-se a la recuperació.

El resultat de la prova de recuperació substituirà la nota de la prova suspesa per calcular la nota final de l'assignatura.

Es considerarà "No avaluable" quan l'estudiant no realitzi cap de les activitats o proves. L'elaboració d'una activitat suposa la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura.
 
Si les proves no es poden fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de comentaris de text i treballs. 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Primera prova escrita 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Segona prova escrita 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

1) Valle-Inclán, Luces de bohemia, edición de Alonso Zamora Vicente. Madrid, Espasa-Calpe, colección Austral. Manuel Aznar Soler, Iluminaciones sobre Luces de bohemia de Valle-Inclán. Sevilla, Renacimiento, 2017.

2) Ramón J. Sender, Imán, edición de Nil Santiáñez. Barcelona, Crítica, colección Clásicos y Modernos-13, 2006.

3) Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, edición de Piero Menarini, Madrid, Espasa Calpe, Colección austral. Poesía, 146, 2009; Edición de Andrew A. Anderson. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013.

4) Miguel Hernández, El hombre y su poesía, edición de Juan Cano Ballesta. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas-2, 1977.

5) Max Aub, San Juan, edición de Manuel Aznar Soler. Sevilla, Renacimiento, Biblioteca del Exilio-24, 2006.

6) Max Aub, Escritos sobre el exilio, edición de Manuel Aznar Soler. Sevilla, Renacimiento, Biblioteca del Exilio-36, 2008.

7) Luis Cernuda, Las nubes. Desolación de la quimera, edición de Luis Antonio de Villena. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas-209, 1984.

8) Rafael Alberti, Retornos de lo vivo lejano. Ora marítima, edición de Gregorio Torres Negrera. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas-463, 1999.

9) Jaime Gil de Biedma, Las personas del verbo. Barcelona, Seix-Barral, Biblioteca Breve, 1982. / Volver, edición de Dionisio Cañas. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas-310, 1989. / Obras: poesía y prosa, edición de Nicanor Vélez, introducción de James Valender. Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 2010.

10) Juan Marsé, Si te dicen que caí, edición de William M. Scherzer. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas-167, 1982; Si te dicen que caí, edición de Ana Rodríguez Fischer y Marcelino Jiménez León. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas-665, 2010. Nueva edición corregida y definitiva.

11) José Sanchis Sinisterra, Ñaque. ¡Ay, Carmela!, edición de Manuel Aznar Soler. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas-341, 1992.

12) Alberto Méndez, Los girasoles ciegos. Barcelona, Anagrama, 2004.

13) Luis García Montero, Poesía urbana. Antología (1980-2006), estudio y selección de Laura Scarano. Sevilla, Renacimiento, 2008 / Poesía (1980-2005), prólogo de José-Carlos Mainer. Barcelona, Tusquets, colección Fábula-275, 2008.

14) Juan Mayorga, Himmelweg, edición de Manuel Aznar Soler. Ciudad Real, Ñaque, colección Escena y Literatura Dramática-1, 2010.

Programari

Cap.