Logo UAB
2021/2022

L'espanyol com a llengua estrangera

Codi: 100592 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Dolors Poch Olivé
Correu electrònic:
Dolors.Poch@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

L'estudiant haurà de ser capaç d'expressar-se correctament de forma oral i escrita. Per aquesta raó, els possibles errors ortogràfics o d'expressió que els estudiants cometin comportaran un descens de la calificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats a l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcials de materials aliens en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicació del seu origen implicarà, automàticament, la qualificació de SUSPENS (0).

L'estudiant ha de conèixer les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques indicades per el professor de l'assignatura si no considera necessari.

Objectius

 

EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA s'integra en el conjunt de la matèria LINGÜISTICA ESPAÑOLA APLICADA i forma part dels 54 crèdits optatius que l'estudiant ha de cursar durant el quart curs del GRAU DE LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES. És una de les assignatures ofertades a la menció de LENGUA ESPAÑOLA, reconeixement que rep l'estudiant si cursa al menys 30 dels 54 crèdits optatius entre les assignatura assignades especifícament a aquesta menció.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Conèixer i utilitzar adequadament els recursos tradicionals i electrònics propis de la llengua i la literatura espanyoles i ser capaç d'elaborar un treball acadèmic amb aquests recursos.
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la semàntica de marcs a l'anàlisi contrastiva.
 2. Explotar totes les possibilitats dels diccionaris electrònics.
 3. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 4. Interpretar el procés d'adquisició de l'espanyol com a llengua estrangera en contrast amb altres llengües.
 5. Interpretar la informació sobre la variació lingüística que proporcionen els diccionaris.
 6. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 7. Resoldre problemes de manera autònoma.
 8. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
 9. Utilitzar els diccionaris per obtenir informació sobre els aspectes normatius de l'estructura de la llengua espanyola.
 10. Utilitzar les eines d'anàlisi de corpus.

Continguts

 

 1) L'adquisició de l'espanyol com a llengua materna i l'aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangeras (ELE).

 2) Corrents metodològiques en l'ensenyament de l'ELE. Relació entre teories lingüístices i metodologia d'ensenyament.

 3) Conceptes fonamentals: competència comunicativa, error, interllengua, distància lingüística.

 4) L'ensenyament de la gramàtica de l'ELE: problemes lingüístics.

 5) L'ensenyament del lèxic a l'ELE: problemes lingüístics.

 6) L'ensenyament de la pronunciació a l'ELE: problemes lingüístics.

 7) Els aspectes culturals a l'ensenyament de l'ELE.

 8) L'avaluació del coneixement de l'ELE: el MARCO COMÚN DE REFERENCIA.

 9) L'espanyol amb finalitats específiques.

 10) L'espanyol per a inmigrants.

 

 

Metodologia

 . Activitats dirigides (35%): classes magistrals i pràctiques i seminaris dirigits per el professor en els quals es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de textos.

 . Activitats supervisades (10%): tutories programades per el professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells de l'anàlisi lingüística.

 . Activitats autònomes (50%): temps dedicat a l'estudi personal i a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics i preparació de presentacions orals.

 . Activitats d'avaluació (5%): l'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant presentacions orals i proves escrites.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases teórico-prácticas 60 2,4 1, 3, 4, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutorías programas y evaluación 15 0,6 1, 3, 4, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Preparación de clases, pruebas y trabajos 75 3 1, 3, 4, 6, 7, 8

Avaluació

  "En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.
  En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions."En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.
 
Nmés podran anar a reavaluació els estudiants que, un cop calculat el percentatge de la nota segons lNOmés podran anar a reavaluació els estudiants que, un cop calculada la nota ponderada segons les indicacions anteriors, obtinguin una qualificació situada entre 4 i 5. Si la nota és inferior a 4 no podran anar a reavaluació.a ponderació indicada, obtinguin una qualificació situada entre 4 i 5. Si la qualificació és inferior a 4, no podran anar a reavaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 45 % 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 8
Intervencions dels estudiants a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Trabajo experimental o bibliográfico 45 % 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 8

Bibliografia

Títols bàsics (la bibliografia específica s'indicarà durant el curs en funció de cada tema del programa).

 

Larsen-Freeman, D.; Long, M. (1991), Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas, Madrid, Gredos, 1994.

 

Muñoz Liceras, J. (1992), La adquisición de las lenguas extranjeras, Madrid, Visor.

 

Muñoz Liceras, J. (1996), La adquisición de las lenguas segundas y la gramática universal, Madrid, Síntesis.

 

Sánchez Lobato, J.; Santos, I. (eds.), (2004), Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español, Madrid, SGEL.

 

Sánchez Pérez, A. (1992), Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera, Madrid, SGEL.

Programari

No es requereix programari especific