Logo UAB
2021/2022

Crítica textual

Codi: 100589 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ramón Valdés Gázquez
Correu electrònic:
Ramon.Valdes.Gazquez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen implicarà, automàticament, la qualificació de suspens (0).

Així mateix es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant això, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari.

Objectius


Són objectius específics i formatius de l'assignatura:

1. Conèixer les principals fases històriques i tendències de la Crítica Textual.

2. Conèixer i aplicar el mètode de la Critica Textual i de les seves principals orientacions actuals.

3. Diferenciar els tipus d'errors que es produeixen en la transmissió de textos.

4. Analitzar problemes de transmissió textual diversos.

5. Aplicar mètodes i principis de la Crítica textual i de les orientacions actuals en la resolució dels problemes textuals i la fixació de textos literaris.

6. Conèixer les necessitats i estratègies d'anotació i aclariment del text literari.

7. Conèixer l'especificitat i la validesa dels mètodes per a enfrontar-se a textos de diferents èpoques.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Aplicar les tècniques i els mètodes de l'edició anotada de text.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar les tècniques i els mètodes de la crítica textual i de les disciplines afins.

Resultats d'aprenentatge

 1. Acarar els diferents testimonis d'una obra literària i classificar els diversos tipus de variants: textuals, lingüístiques, errates, gràfiques.
 2. Constituir un stemma codicum a partir dels errors comuns, d'acord amb el sistema neolachmanià.
 3. Descriure les eines de la tipografia.
 4. Editar digitalment un text.
 5. Resoldre problemes de manera autònoma.
 6. Utilitzar les eines i els procediments retòrics i poètics per establir l'emendatio.

Continguts

1. Història de la crítica textual fins al segle XX.

2. La filologia d'autor, la Crítica Genètica.

3. L'edició digital de textos.

4. Principals fases de la Crítica textual i l'edició crítica d'un text.

5. Mitjans de transmissió del text i especificitat dels problemes i els mètodes per a afrontar la seva edició.

6. L'anotació de textos. Diversitat de les necessitats d'anotació: gèneres, èpoques, i nivells del públic lector. De l'edició divulgativa a l'especialitzada.


Advertiment. El temari serà abordat a partir d'una profusa presentació de casos seleccionats en funció de l'interès per al tractament dels diferents temes.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides. Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tota mena de casos i problemes textuals.

· Activitats supervisades. Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi literària.

· Activitats autònomes. Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de possibles presentacions orals.

· Activitats d'Avaluació. L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant proves escrites i possiblement presentacions orals.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, sessions de seminaris 40 1,6 1, 2, 3, 6
Tipus: Supervisades      
Exposició oral 9 0,36 1, 2, 3, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Preparació d'un treball escrit sobre prosa del Segle d'Or 39 1,56 1, 2, 5, 6
Preparació i realitazació d'una prova de resolució de problemes textuals 28 1,12 1, 2, 5, 6
Preparació i realització d'una prova escrita de carácter teòric-pràctic 28 1,12 1, 2, 3, 5, 6

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura s'efectuarà a partir de la realització d'una sèrie d'activitats en les quals es valoraran els següents aspectes:

- L'assimilació de continguts teòrics,

- l'aplicació pràctica dels continguts i

- l'assistència i participació en classe.

Per a l'avaluació es realitzaran:

- tres proves parcials que consistiran en:

(1) una exposició oral OPCIONAL que pot versar sobre el mateix tema que el treball final (10%);

(2) un control de l'assimilació de continguts teòrics (25%; 20% en el cas de la realització de l'exposició oral);

(3) un control de l'aplicació pràctica en la resolució de casos i problemes textuals (25%; 20% en el cas de la realització de l'exposició oral).

- i un treball final (50%).

El professor de l'assignatura establirà uns requisits mínims a partir dels quals l'estudiant estarà en condicions de superar-la. Per a superar l'assignatura, s'hauran de realitzar totes les activitats i lliurar-les en el termini fixat. La nota mínima que es requerirà per a aprovar cadascuna de les pràctiques i considerar-la en la mitjana haurà de ser igual o superior a 4 punts. Es considerarà "No presentat" quan l'estudiant no realitzi cap de les activitats. Es considerarà "no avaluable" si l'alumne presenta almenys un 50% d'evidències d'avaluació. L'elaboració d'una activitat suposa, doncs, la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura i, per tant, la seva presentació a l'avaluació i corresponent convocatòria. Es podrà optar a la revaluació només en el cas que l'alumne no hagi realitzat o hagi suspès activitats el percentatge de les quals no superi el 25% del total de l'avaluació. En cap cas es podrà repetir el treball final en la revaluació.

La realització de faltes d'ortografia, lèxic i sintaxi tindrà una penalització de 0,25 sobre la nota final de cadascuna de les activitats.
 
Si l’estudiant realitza qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En el cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 
Si les proves no es poden fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ressenya crítica 25% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6
Ressenya crítica 25% 2 0,08 1, 3, 5, 6
Treball de curs sobre un cas textual o un problema teòric 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Anuario Lope de Vega, 20 (2014): Edición crítica y y edición digital.

Arellano, Ignacio (dir.), Crítica textual y anotación filológica en obras del Siglo de Oro, Castalia, Madrid, 1991.

Blecua, Alberto, Manual de crítica textual, Castalia, Madrid, 1983.

---, Estudios de crítica textual, Gredos, Barcelona, 2012.

Contini, Gianfranco, Breviario di ecdotica, Einaudi, Turín, 1990.

Gaskell, Philip, Nueva introducción a la bibliografía material, Ediciones Trea, Gijón, 1999.

Greetham, David C., Textual Scholarship. An Introduction, Garland, Nueva York, 1994.

Grésillon, Almuth, Élements de critique génétique: lire les manuscrits modernes, Presses Universitaires de France, París, 1994.

Martínez-Gil Víctor, L’edició de textos: història i mètode, Barcelona, EDIUOC / Pòrtic, 2012.

Moll, Jaime, Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro, Arco/libros, Madrid, 2011.

Montaner, Alberto, Prontuario de bibliografía. Pautas para la realización de descripciones, citas y repertorios, TREA Ediciones, Gijón, 1999.

Pérez Priego, Miguel Ángel, La edición de textos, Síntesis, Madrid, 2012. Reedición aumentada con el título Historia del libro y edición de textos, UNED, Madrid, 2018.

Pierazzo, Elena, Digital Scholarly Editing. Theories, Models and Methods, Routledge, Farnham, Surrey, 2015.

Rico, Francisco (dir.), Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro, Fundación Santander Central Hispano-CECE, Valladolid, 2000.

Ruiz, Elisa, Manual de codicología, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 1988. PRINCIPALES REVISTAS: Incipit (1981-), Critica del testo (1998-), Variants (2002-), Ecdotica (2005-). 

 

Programari

Si fos necessari l'ús de cap programari es comunicarà durant el curs.