Logo UAB
2021/2022

Art antic de l'Àsia Menor

Codi: 100576 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Heri Abruña Marti
Correu electrònic:
Heri.Abruna@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Es recomana tenir comprensió lectora en diverses llengües modernes, a part del català i l’espanyol.

 

Objectius

L’assignatura Art Antic de l’ Àsia Anterior té com a objectiu formar els/les estudiants tot subministrant-los els recursos i instruments necessaris per tal que adquireixin un coneixement sòlid de les diverses cultures que conformaven en temps antics, aquesta àmplia zona geogràfica.

 

 

 

Competències

 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
 8. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 9. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 10. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 11. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 12. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.

Continguts

1. Mesopotàmia meridional i central: sumeris i acadis.

2. Mesopotàmia central i septentrional: babilonis i assiris.

3. Península anatòlia: hitites.

4. Altiplà iranià: perses.

5. Costa llevantina: fenicis.

Metodologia


1. Classes teòriques dirigides pel professor. El profesor exposa oralment i amb suport powerpoint als/les estudiants els aspectes essencials de la matèria (classe online pel Teams si s'escau retorn temporal de docència presencial a virtual), sistematitzant els continguts i facilitant aquella bibliografia específica que sigui més adient per a preparar-se l’examen. En determinats casos amb anterioritat a l’exposició de continguts d’alguns temes serà necessària la lectura prèvia de textos.

1.1 Assistència a sessions de seminaris dirigides pel professor i/o conduïdes per especialistes.

2. Lectura comprensiva de textos. Hi haurà un llibre de lectura obligatòria* que serà avaluat en un qüestionari tipus test. 

* es determinarà els primers dies de curs.

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Assistència a classes teòriques dirigides/ seminari. 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Ressenya d'una lectura 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi personal i lectura de textos 90 3,6 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Avaluació

La matèria s’avaluarà aplicant els següents procediments:

-          2 Proves escrites: 40% cadascuna. 

-          Qüestionari tipus test de la lectura obligatòria: 20%

Proves escrites (2). En aquestes proves s'avaluarà tota la matèria del curs continguda en les explicacions a classe.

Es farà mitjana de les dues proves escrites que haurà de ser un 5 mínim. En cas contrari, l'alumne s'haurà de presentar a la reavaluació de l'assignatura del bloc que tingui suspés.

 

Observacions importants:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. Si la situació no procedeix a ser presencial, es determinarà un dia per dur a terme una revisió virtual per Teams, on el professor indicarà que s'esperava de cada resposta. Un cop finalitzada aquesta revisió de caire general, l'alumnat podrà romandre a la sala virtual i exposar dubtes concrets dels seus exàmens.

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no s'hagi presentat a cap de les tres activitats avaluatives.

Els últims dies del curs hi haurà una recuperació exclusivament per a aquells/es alumnes que tinguin suspesa alguna o algunes de les proves escrites parcials anteriors. Per tant, no es podran presentar els/les que no les haguessin fet a la convocatòria prevista ni tampoc els /les que les tinguessin aprovades. La recuperació només possibilita aprovar les proves suspeses amb qualificació màxima de 5. Queden excloses del procés de recuperació el qüestionari tipus test de la lectura obligatòria.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 


 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita 1 40% 1,3 0,05 3, 6, 7, 8, 9
Prova escrita 2 40% 1,3 0,05 1, 2, 5, 9, 10, 11
Qüestionari tipus test de la lectura obligatòria 20% 1,4 0,06 1, 2, 3, 4, 9, 12

Bibliografia

AMIET, Pierre (1995): Historia Ilustrada de las formas artísticas vol I: Oriente Medio. Madrid: Alianza.

BENOIT, Agnès (2003): Art et archéologie: les civilisations du Proche-Orient ancien. Paris: Reunion des musées nationaux.

BENOIT, Agnès (2011): Les civilisations du Proche – Orient  ancien.  Paris: Petits manuels de l’ École du Louvre.

BITTEL, Kurt (1976): Los Hititas. Madrid: Aguilar.

COLLON, Dominique (1995): Ancient Near Eastern Art. Londres: University of California Press.

FRANKFORT, Henri A. (1982): Arte y arquitectura del Oriente Antiguo. Madrid: Cátedra.

GHIRSHMAN, Roman (1974): Persia. Protoiranios, medos, aqueménidas. Madrid: Aguilar. 

GÓMEZ LÓPEZ, Consuelo (2006): El arte en el Próximo Oriente antiguo. Madrid: Ediciones JC.

PARROT, André (1979) [2006]: Sumer. Paris: Gallimard.

PARROT, André (1970): Assur. Paris: Gallimard.

SASSON, Jack M. (2000): Civilizations of the Ancient Near East, Peabody, MA : Hendrickson Publishers.

 

Programari

-