Logo UAB
2021/2022

Art gòtic

Codi: 100561 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Eduardo Carrero Santamaria
Correu electrònic:
Eduardo.Carrero@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

En classe, durant explicacions, debats i material docent, es podran utilitzar qualsevol de les llengües catalana, castellana o anglesa.

Prerequisits

No existeixen prerequisits específics, encara que es recomana haver cursat abans les assignatures d'Art bizantí i Art romànic, ja que els seus continguts seran al·ludits en diferents ocasions durant l'exposició del temari.

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics sobre l'origen, naixement i desenvolupament de l'Art Gòtic en totes les seves manifestacions artístiques i en el marc geogràfic de l'Europa occidental. El marc cronològic de l'assignatura recorre més de tres segles, des de les primeres experimentacions arquitectòniques del segle XII fins al Gòtic Tardà del segle XVI.

Competències

 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
 8. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
 9. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 10. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 11. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 12. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 13. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
 14. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

 

1. El món del Gòtic. Introducció

2. Desenvolumpament cronològic del Art Gòtic i la teoria dels estils

3. Arquitectura i construcció

4. Teoria de la iimatge al segle XIII

5. Crisi arquitectònica al segle XIV?

6. La pintura del gòtic internacional i la renovació escultòrica del segle XIV

7. L'eclosió de la noblesa: L'arquitectura del Gòtic tardà

8. Entre Flandes i Florencia. La pintura del Gòtic final i l'escultura de l'edat mitjana tardana

 

 

 

Metodologia

Tota la matèria del curs està integrada pels classes impartides pel professor, i els continguts recollits en les lectures obligatòries, que es discutiran en els seminaris que es realitzaran a classe i activitats via Moodle.

Durant els seminaris, el professor presentarà el problema històric-artístic que es reflecteix en les lectures obligatòries.


Els continguts del seminari formaran part de la matèria general del curs.

Durant els seminaris es valorarà la capacitat de raonament i de plantejar debat entre les diferents opinions expressades per l'alumnat i el professor.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 1, 2, 3
Seminari 21 0,84 3, 8, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Lectures i altres 4 0,16 3
Tutories i proves d'evaluació 5 0,2 3, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 90 3,6 4, 6, 11, 12

Avaluació

L'avaluació es realitzarà mitjançant tres evidències principals:

1. La participació en el fòrum o una activitat paral·lela via Moodle

2. La memòria sobre una lectura obligatòria.

3. La prova que es realitzarà a final de curs (amb la possibilitat de fer un parcial al mig del quadrimestre).

Els percentatges de les activitats seran del 40% per a la prova, 30% per al fòrum i 30% per a la memòria. 

Les dates concretes tant de les proves escrites com de les memòries de lectura obligatòria, seran concretades el primer dia de classe.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació. 

Per a poder fer mitjana amb la resta, la mitjana de les dues proves escrites mai es realitzarà amb notes per sota de 4.

En el cas d'haver suspès alguna de les dos proves parcials, l'alumne es podrà presentar a la recuperació del bloc corresponent.

Per participar a la recuperació l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

Per participar al procés de recuperació es pot exigir haver obtingut una qualificació mínima final, que no pot superar en cap cas el 3,5. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació en seminaris i lectures obligatòries 30% 0 0 2, 4, 14
Presentació d'un o més treballs, elaborats individualment o en grup, i exposició oral d'una sinopsi del mateix en hores de tutoria o seminari 30% 0 0 4, 8, 11, 12, 13, 14
Una o més proves escrites 40% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Bibliografia

BIALOSTOCKI, Jan, El arte del siglo XV. De Parler a Durero, Madrid, 1989.


BANGO, Isidro G., MUÑOZ, María del Carmen, ABAD, Concepción y LÓPEZ DE GUEREÑO, María Teresa, Diccionario de términos artísticos, Madrid, Sílex, 2018.

CAMILLE, Michael, Arte gótico. Visiones gloriosas, Madrid, 2005.

ESPAÑOL, Francesca, El gòtic català, Manresa, 2002.

FRANKL, Paul, Arquitectura gótica, Madrid, 2002.


HUIZINGA, Johan, El otoño de la Edad Media, Madrid, 1979.


MIRA, Ernest y ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo, Una arquitectura del gótico mediterráneo, 2 vols., Valencia, 2003.

WILLIAMSON, Paul, Escultura gótica 1140-1300, Madrid, 1997.


YARZA, Joaquín, Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía, Madrid, 1993.

Programari

Si calgués un programari específic s'indicaria oportunament.