Logo UAB
2021/2022

Art romànic

Codi: 100560 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Rico Camps
Correu electrònic:
Daniel.Rico@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cap.

Objectius

Introducció general a l'art romànic.

Competències

 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
 8. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
 9. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 10. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 11. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 12. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 13. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
 14. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

1.  Descobriment i invenció de l'art romànic.

2.  El despertar d'Europa: 950-1150.

3.  Un blanc mantell d'esglésies: novetat de l'arquitectura romànica.

4. La recuperació de l'escultura monumental: les grans portades i el capitell historiat.

5 - Els colors del romànic. Temes i formes:  murs, paviments, mobiliari, teixits i llibres. 

6 - El tresor romànic. Sacre i profà: arts sumptuàries.

Metodologia

Lliçons magistrals, discussions i seminaris a classe, lectures obligatòries, ejercicis individuals.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, tutories i estudi 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Seminaris i discussions a classe 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14
Tipus: Autònomes      
Lectures 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Avaluació

Primer examen: temes 1-4

Segon examen: temes 5-6

Control de lectures obligatòries: articles 1-3

 

Per a aprovar l'assignatura cal sumar un mínim del 50% de la puntuació total.

L'alumne que no superi el curs i tingui una nota final mínima de 3,5 pot presentar-se a una prova de recuperació, on s'examinarà de la part suspesa.

L’estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de lectures 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Primer examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Segon examen 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Bibliografia

LECTURES OBLIGATÒRIES

1)  D. Rico, “La arquitectura románica: originalidad y génesis”, a M. Casas (ed.), La catedral de Salamanca. De fortis a magna,Salamanca, 2014, p. 215-232.

2) S. Moralejo, “Sobre la formación del estilo escultórico de Frómista y Jaca”, a Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte (Granada, 1973), Granada, 1976-1978, vol. I, p. 427-434; també recollit a Patrimonio Artístico de Galicia y otros EstudiosHomenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, dir. Á. Franco, Santiago de Compostela, 2004, vol. I, p. 65-70.

3) M. Schapiro,“Sobre la actitud estética en el arte románico” (1947), Estudios sobre el románico, Madrid, 1984, p. 14-36.

4) A. Orriols, “Temes i intencions en la pintura mural de temps romànics”, a Magister Sancta Columba. La pintura romànica del mestre de Santa Coloma i la seva època, Andorra la Vella – Barcelona, 2003, p. 39-70.

Programari

Cap