Logo UAB
2021/2022

Pràctiques professionals de gestió del patrimoni artístic

Codi: 100552 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Sanchez Marquez
Correu electrònic:
Carlos.Sanchez.Marquez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana haver cursat i superat les assignatures de conceptes fonamentals, museografia i totes aquelles relacionades amb la museologia que ofereix el grau. Es donarà prioritat a aquells alumnes que cursin l’itinerari d’art i gestió. 

Aquesta assignatura està pensada per ser realitzada durant el darrer semestre del 4t curs d'historia de l'art, quan l'alumne acaba i té el màxim de crèdits superats. Es realitza en centres i institucions culturals amb els quals la UAB té convenis de pràctiques. L'adjudicació al centres es realitza en funció dels requisists propis dels alumnes, dels criteris del tutor i la localització fisica dels centres respecte el lloc de residencia de l’alumne.

Les pràctiques s'efectuen en general durant els matins de dilluns a divendres, esporàdicament en tardes i caps de setmana. Cal verificar amb el centre els horaris per no tenir incompatibilitats posteriorment.

L’alumne haurà d’abonar una assegurança específica. 

Objectius

Conèixer la realitat professional en l’àmbit de la museologia i la gestió del patrimoni cultural: museus, galeries d'art, empreses culturals i grups de recerca. 

Aplicar els coneixements i procediments apresos en els curricula del grau.

Desenvolupar un treball de camp concret, d’acord amb les necessaris del centre.

Analitzar des d’una perspectiva crítica les pràctiques realitzades per tal de millorar la inserció i el desenvolupament de futurs professionals.

Competències

  Història de l'Art
 • Demostrar que es tenen coneixements bàsics de museologia i museografia, així com de la problemàtica actual sobre la conservació i la restauració del patrimoni artístic
 • Dissenyar, produir i difondre projectes de gestió del patrimoni artístic.
 • Organitzar el comissariat d'exposicions de caràcter permanent i de caràcter temporal.
 • Organitzar projectes educatius en diferents nivells de l'ensenyament de la història de l'art, aplicant els coneixements instrumentals relatius a la disciplina.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptes bàsics de museologia i museografia
 2. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar els debats actuals o passats sobre gestió, conservació, restauració i sistemes de documentació del patrimoni artístic.
 4. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 5. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 6. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 7. Aplicar les disposicions i els principis jurídics internacionals, estatals i autonòmics relatius a la gestió del patrimoni artístic.
 8. Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables a un cas pràctic de gestió, documentació i conservació del patrimoni artístic.
 9. Dissenyar i aplicar programes d'educació en els diferents àmbits de la història de l'art.
 10. Dissenyar programes d'exposicions temporals i permanents incloent-hi la programació d'activitats de caràcter pedagògic per a públic escolar i familiar
 11. Dissenyar un programa museogràfic.
 12. Elaborar fitxes de catàleg i inventari del patrimoni arquitectònic o artístic.
 13. Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 14. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 15. Planificar i aplicar projectes i programes museogràfics, utilitzant els coneixements adquirits sobre museologia.
 16. Produir un projecte de gestió i conservació del patrimoni artístic
 17. Redactar informes d 'expertització artística.
 18. Redactar memòries de restauració del patrimoni arquitectònic i artístic.
 19. Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera continuada
 20. Tenir capacitat d'adaptar-se al mercat professional
 21. Utilitzar els coneixements adquirits en l'elaboració de fitxes, memòries i dictàmens relacionats amb la conservació, la documentació i la difusió del patrimoni artístic (catalogació i inventari, memòries de restauració, expertització artística).

Continguts

Les pràctiques es podran realitzar en 4 tipus d'institucions: museus, galeries d'art, empreses culturals i grups de recerca.

L’alumne haurà de fer un reconeixement del medi on s’ubica el centre per arribar a l’avaluació i diagnòstic del tipus d’institució.

Descripció i anàlisi dels elements organitzatius.

 

 

 

Metodologia

A més a més de les pràctiques al centre, es realitzaran 3 tutoríes de seguiment:

Primera

Entrega el calendari acordat amb centre i per tenir un primer intercanvi d’impressions de l’experiencia.

Segona

Realitzades 70 hores de practiques a la institució. Seguiment.

Tercera
 
Memòria i reflexió de l’experiencia.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques al centre 135 5,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Tutories presencials obligatòries i memòria 15 0,6 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18

Avaluació

Els alumnes que no es presentin a les pràctiques o no superin l’informe emès pel tutor de centre seran suspesos i no es podran reavaluar ni tronar a matricular.

 

 

 

 

 

 

 

 

No es contempla el no presentat ni la reavaluació en aquesta assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe emès pel tutor del centre sobre les pràctiques realitzades 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
Memòria de les pràctiques 20% 0 0 1, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Bibliografia

Tota aquella utilitzada al llarg del grau i la recomanada pel tutor del centre. 

Programari

No es requereix programari específic.