Logo UAB
2021/2022

Art del segle XX

Codi: 100550 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sol Enjuanes Puyol
Correu electrònic:
Sol.Enjuanes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Sandra Alvaro Sanchez
Ricard Bru Turull

Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

L'objectiu principal és dotar l'alumnat de coneixements que li permetin entendre la cultura artística del segle XX.

A més, aquesta assignatura:

1- facilita instruments teòrics per a l'anàlisi dels fenòmens artístics com a part d'un context cultural, històric, social i ideològic ampli

2- potencia la reflexió sobre els llenguatges artístics i les idees estètiques

3- fomenta la capacitat crítica i expositiva de l'alumnat

Competències

 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 7. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 8. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
 9. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 10. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 11. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 12. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 13. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 14. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 15. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

- El mite de la modernitat: desenvolupament industrial i cànons estètics

- Les avantguardes històriques i l'exploració de nous llenguatges plàstics

- Crear després de la Segona Guerra Mundial: art i geopolítica

- La postmodernitat i la crisi de l'objecte artístic

- Una mirada transformadora: l'influx del feminisme en la cultura visual

- Noves poètiques i noves pràctiques artístiques

* El contingut i l'enfocament de l'assignatura són sensibles als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere, en conseqüència, al llarg del curs es propiciarà el coneixement del treball de les dones artistes

Metodologia

Classes teòriques amb suport visual.

Anàlisis crítiques d'imatges i textos.

Presentacions orals.

Tutories de seguiment del treball autònom.

*La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

  

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 51 2,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories 9 0,36 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Lectures i síntesis de textos, anàlisis d'imatges i preparació de treballs 90 3,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15

Avaluació

La nota final de l'assignatura serà el resultat de la suma dels percentatges de les tasques avaluatives. Aquests tasques han de tenir una qualificació igual o superior a 4, si la nota és inferior a 4 no suma. Excepcionalment, la participació sumarà sempre, encara que la qualificació sigui inferior a 4.

Per aprovar l'assignatura cal que l'alumnat presenti totes les tasques.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, l’alumnat rebrà informació sobre del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

La recuperació final permetrà recuperar les proves suspeses, tret del treball en grup. Per participar a la recuperació l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Participació activa i constructiva a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Tasca avaluativa individual 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Treball en grup 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Burger, Peter. Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península, 1987.

Chipp, Hersel B. Teorías del arte contemporáneo: Fuentes artísticas y opiniones críticas. Madrid: Akal, 1996.

De Micheli, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

Fer, Briony; Wood, Paul; Batchelor, David. Realismo, racionalismo, surrealismo: el arte de entreguerras (1914-1945). Akal, 1999.

Foster, Hal; Krauss, Rosalind;  Bois, Yve-Alain; Buchloh, Benjamin H. D. Arte desde 1900. Madrid: Akal, 2006.

Greenberg, Clement. La pintura moderna y otros ensayos. Madrid: Siruela, 2006.

Krauss, Rosalind. La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza, 1996.

Pollock, Griselda. Encuentros en el museo feminista virtual. Madrid: Cátedra, 2010.

Ramírez, Juan Antonio. El mundo contemporáneo. Vol. IV. Historia del Arte. Madrid: Alianza Editorial, 1997.

Wood, Paul, Frascina, Francis; Harrison, Charles. La Modernidad a debate: el arte desde los cuarenta. Madrid: Akal, 1999.

 

*La bibliografia s'ampliarà al llarg del curs amb referències relacionades amb els continguts del temari

 

Recursos en línia

www.macba.cat

www.museoreinasofia.es

www.tate.org.uk

www.moma.org

www.centrepompidou.fr

www.nga.gov

www.metmuseum.org

Programari

No es necessita un programari específic