Logo UAB
2021/2022

Lèxic i tècniques de l'art i de l'arquitectura

Codi: 100539 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Sanchez Marquez
Correu electrònic:
Carlos.Sanchez.Marquez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Joan Duran Porta

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

L'assignatura té caràcter auxiliar en relació als estudis artístics i pretén proporcionar una base de coneixements terminològics i procedimentals sobre les diverses tècniques, a la vegada que constatar-ne l'evolució històrica. Es posarà particular èmfasi en l'aprenentatge del vocabulari necessari per a entendre la pràctica artística de cada època, i per acostar-s'hi des d'un punt de vista acadèmic i historiogràfic.

El seu estudi en el primer curs de la titulació suposarà una primera presa de contacte amb el vocabulari artístic específic, imprescindible per al domini de la matèria. L’alumne adquirirà els coneixements teòrics i pràctics necessaris de les diferents tècniques artístiques utilitzades al llarg de la història per tal de comprendre millor com aquestes condicionen i actuen en el resultat final de l’obra d’art. 

Competències

 • Aplicar el domini de l'instrumental crític i metodològic fonamental per comprendre i narrar la història de l'art i per reflexionar sobre la professió de l'historiador de l'art.
 • Aplicar metodologies científiques pròpies de la disciplina de la història de l'art
 • Demostrar que es coneix la història de les idees artístiques i els principals corrents teòrics que han impulsat la reflexió sobre l'art, el cinema, els seus creadors i el seu públic al llarg de la història.
 • Expressar coneixements específics sobre l'origen, l'evolució i els diversos camps d'estudi de la història de l'art, així com sobre els temes, el vocabulari i els debats clàssics i actuals de la disciplina.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l'art i del cinema.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament conceptes bàsics de teoria artística i cinematogràfica i la seva evolució al llarg de la història.
 2. Analitzar els debats clàssics i actuals de la disciplina.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art en l'anàlisi de la imatge artística
 5. Demostrar el coneixement de metodologies científiques, fonts i teoria de l'art en la lectura, la crítica i la interpretació formal, iconogràfica i simbòlica de qualsevol imatge artística o cinematogràfica
 6. Interpretar conceptes fonamentals de teoria artística amb esperit crític.
 7. Interpretar i comunicar els continguts d'un text de teoria artística i cinematogràfica.
 8. Sintetitzar els coneixements sobre l'origen i les transformacions experimentades per la teoria general de l'art i pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
 9. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.
 10. Utilitzar els coneixements de teoria general de l'art en la crítica de la imatge artística.

Continguts

1. Introducció a la història de l'arquitectura: materials, elements i sistemes constructius.

2. Les arts pictòriques i altres tècniques bidimensionals. 

3. L'escultura. Tècniques, tipologies i materials.

4.Arts sumptuàries i de l'objecte

5. Les tècniques de l'art contemporani

 

 

Metodologia

L’assignatura es fonamenta en la classe magistral, que anirà acompanyada de les següents activitats formatives. Es duran a terme també sortides de camp a museus, exposicions i tallers per tal d'aprofundir en els coneixements tècnics sobre la història de l’art. 

 

Classes teòriques 

Exposició dels continguts teòrics fonamentals de la matèria per part del professor mitjançant materials audiovisuals (power point i visualització de vídeos), i amb referències a la bibliografia.

Pràctiques de camp (PCAM)

Es duran a terme 5 sortides de camp obligatòries a museus i institucions vinculades amb la producció artística i la conservació del patrimoni durant el mesos de novembre i desembre. L'horari de les sortides de camp serà dimecres de 10 a 14 h. 

Tutories de seguiment del treball individual

Té per objecte veure l’evolució de l’alumne, orientar possibles interessos, i també respondre qualsevol dubte o necessitat respecte el treball individual. 

Activitats complementàries

Recomanem l’assistència, sempre que sigui possible, a altres exposicions i conferències relacionades amb l’assignatura i recomanades pel professorat. 

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6 2, 3, 4, 5, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Sortides de camp 14 0,56 4, 5, 6, 8, 9
Treball de curs 20 0,8 4, 6, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 60 2,4
Lectures específiques 16 0,64 2, 7, 8

Avaluació

L’avaluació continuada consisteix en tres apartats:

 • Prova parcial 1:  30% de la qualificació final.
 • Prova parcial 2:  30% de la qualificació final.
 • Una memòria de les sortides de camp que equival al 25%.
 • Dues lectures obligatòries que s’avaluaran en un examen 15% 

Qui no hagi fet els examens, ni entregat la memòria no pot aprovar l'assignatura. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Només tenen dret a la recuperació - a la data fixada per la Gestió Acadèmica de la Facultat - els estudiants suspesos que s'hagin presentat a totes quatre evidències: dos examens parcials, treball i lectures del curs. Perquè els dos exàmens facin mitjana amb la resta de notes, cal aprovar una de les dues proves amb una nota igual o superior a 5 i obtenir com a mínim un 4 a l’altra. A la recuperació, l’alumne només s’haurà d’examinar de la part suspesa. Per participar al procés de recuperació el professor/a pot exigir a l'estudiant haver obtingut una qualificació mínima final, que no pot superar en cap cas el 3,5. 

 

 • Definició del no avaluable

L'estudiant rebrà la qualificació 'No avaluable' sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació. 

 

Plagi

Encas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de les lectures de curs 15% 0 0 1, 2, 3, 8
Examen parcial 1 30% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Examen parcial 2 30% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Recuperació Variable 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Treball de curs 25% 0 0 2, 9

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA 

ALEGRE CARVAJAL, Esther, TUSELL GARCÍA, Genoveva y LÓPEZ DÍAZ, Jesús, Técnicas y medios artísticos, Madrid, 2011.

ANGOSO, Diana et al.,  Las técnicas artísticas, Akal y Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2005, 4 vols.

BORRAS, Gonzalo y FATAS, Guillermo, Diccionario de términos de arte y elementos de arqueologia, heráldica y numismàtica,  Zaragoza, 1980.

CALVO MANUEL, Ana Maria., Conservación y restauración: Materiales, técnicas y procedimientos: De la A a la Z., Barcelona, 1997.

FERNANDEZ ARENAS, José, Barcelona, 1996.

FUGA, Antonella., Técnicas y materiales del arte,Madrid, 2004.

FULLANA, Miquel, Diccionari de l’Art i dels Oficis de la Construcció, Mallorca, 1974.

KROUSTALLIS, Stephanos, Diccionario de materias y técnicas (Vol. I. Materias). Tesauro para la descripción y catalogación de bienes culturales, Madrid, Ministerio de Cultura. 2008.

MALTESE, Corado. (coor.), Las técnicas artísticas, Madrid, 1985.

MAYER, Ralph, Materiales y técnicas del arte, Madrid, 1993 (2ª ed.).

PLAZA ESCUDERO, Lorenzo., et al., Diccionario visual de términos arquitectónicos, Madrid, 2008.

RIVERA BLANCO, José Javier et al., Manual de técnicas artísticas. Madrid, 1997.

 

Programari

Si calgués un programari específic s'indicaria oportunament.