Logo UAB
2021/2022

Epigrafia i NumismÓtica

Codi: 100382 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500501 Hist˛ria OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquim Pera Isern
Correu electr˛nic:
Joaquim.Pera@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengŘes

Els alumnes poden usar per a intervenir a classe la llengua en la que millor s'expressin, amb especial atenciˇ als alumnes del programa Erasmus

Equip docent

Alessandro Ravotto

Prerequisits

Nocions bàsiques de morfologia i gramàtica llatina.

Per la part de numismàtica no hi ha necessitat de tenir coneixements previs de numismàtica

Objectius

L’epigrafia llatina com a font històrica i la seva relació amb l’arqueologia. Capacitació de l’alumne perquè sigui capaç d’aprofitar la recíproca utilitat entre aquestes dues disciplines.

La numismàtica antiga i medieval com a disciplina històrica aplicada a l’arqueologia serà el perfil bàsic de la segona part de l’assignatura. L’alumne obtindrà les eines necessàries per treballar amb monedes, els principis bàsics de la seva classificació i seriació, finalment tractarem la seva lectura com a documents arqueològics per a la interpretació històrica d’un jaciment.

CompetŔncies

  Arqueologia
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
  Hist˛ria
 • Aplicar els principals mŔtodes, tŔcniques i instruments de l'anÓlisi hist˛rica.
 • Dominar la metodologia del treball paleogrÓfic per a les diverses etapes hist˛riques.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les tŔcniques que permeten una comprensiˇ rÓpida i global del text llatÝ.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informaciˇ de manera aut˛noma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informaciˇ distribu´da a la xarxa.
 3. Buscar, seleccionar i gestionar informaciˇ de manera aut˛noma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informaciˇ distribu´da a la xarxa. Saber utilitzar de manera experta les possibilitats d'Internet.
 4. Dominar les principals tŔcniques de la recerca hist˛rica.
 5. Establir protocols de recerca per a projectes de recerca originals.
 6. Llegir i interpretar adequadament manuscrits, inscripcions i diplomes de l'antiguitat, de l'Edat Mitjana, Moderna i ContemporÓnia.
 7. Organitzar i planificar la cerca d'informaciˇ hist˛rica.
 8. Resoldre exercicis d'aplicaciˇ de coneixements gramaticals.
 9. Saber llegir textos hist˛rics escrits en suports diversos.
 10. Transcriure i interpretar textos epigrÓfics.
 11. Utilitzar els recursos informÓtics propis de l'Ómbit d'estudi de la hist˛ria.
 12. Utilitzar textos epigrÓfics com a font hist˛rica.

Continguts

 1. L’Epigrafia. Conceptes, aplicacions, metodologia. Epigrafia i arqueologia.
 2. Tipologia de les inscripcions segons la seva finalitat.
 3. El suport epigràfic i el seu context.
 4. El text epigràfic. Lletra, fòrmules, abreviatures.
 5. Inscripcions religioses.
 6. Inscripcions funeràries.
 7. Inscripcions honorífiques; inscripcions monumentals.
 8. Inscripcions jurídiques.
 9. Altres tipus d’inscripcions.
 10. Inscripcions cristianes.
 11. L’evolució de l’epigrafia. Inscripcions medievals.
 12. Corpus i repertoris epigràfics.
 13. La moneda. Definició i principis bàsics
 14. Emissions, seques i fabricació
 15. Documentació i classificació de la moneda
 16. Moneda grega
 17. Emissions d’Emporion i Rhode
 18. Moneda fenícia i cartaginesa
 19. La moneda romano-republicana
 20. La moneda ibèrica
 21. La moneda romano-provincial a Hispania
 22. La moneda romano-imperial
 23. La interpretació històrica: la moneda en arqueologia
 24. La interpretació històrica: circulació monetària
 25. Les monedes medievals: els contextos socials
 26. Les monedes alt-medievals: sueves, vàndales, bizantines i visigodes (segles V-VIII)
 27. La moneda andalusina (segles VIII-XV)
 28. Les monedes dels comtats catalans i dels regnes hispànics (segles X-XV)

Metodologia

 1. Exposició dels elements necessaris per tal de poder llegir i interpretar una inscripció.
 2. Pràctica continuada de lectura d’inscripcions a classe.
 3. Visita a algun museu/jaciment arqueològic que contingui material epigràfic.
 4. Les classes de la part de numismàtica es farà amb el suport gràfic d’un ampli repertori monetal.
 5. També és faran pràctiques de documentació numismàtica a classe

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PrÓctiques d'aula 25 1 1, 6, 8, 9, 10, 12
Teoria 25 1 4, 5, 6, 9, 10, 12
Tipus: Supervisades      
Tutoria 25 1 5, 6
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi, recerca de recursos i elaboraciˇ de treballs 70,5 2,82 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

Avaluaciˇ

Es farà a partir dels exercicis que es faran a classe al llarg del curs i d’una prova final, tot basat sempre en la lectura i interpretació de diferents inscripcions.

L’avaluació de la part de numismàtica es portarà a terme a partir de diferents proves anunciades prèviament.

La nota de l’assignatura és global, feta a partir de les notes finals de les dues parts que la conformen, és a dir sumant les parts d’epigrafia i numismàtica.

L'alumne que no realitzi tots els exàmens d'avaluació programats a l'aula o no es presenti a activitats d'avaluació obligatòria per un valor igual o superior al 60% de la nota final serà qualificat amb un ‘No Avaluable’, i no podrà presentar-se a la reavaluació.

Tota irregularitat comesa per un alumne durant la realització d'una prova (còpia, plagi) implicarà una nota de zero en l'apartat concret d'avaluació. Diverses irregularitats comeses implicaran una nota global de zero.

La reavaluació se celebrarà en les dates oficials establertes per la Facultat. En cap cas no es podrà plantejar la reavaluació per a millorar la qualificació de l'estudiant que ja hagués aprovat l'assignatura en el procés normal d'avaluació continuada. La nota màxima que es podrà obtenir en la reavaluació és de 5,0 (Aprovat).

L’alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professor establirà oportunament els mecanismes per fer-ho. Es tindran en compte els casos particulars que rebran, com no podria ser d’altra manera, un tractament particular.

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova. Epigrafia 50% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Prova. NumismÓtica antiga 35% 1,5 0,06 3, 5, 6, 9
Prova. NumismÓtica medieval 15% 1,5 0,06 3, 5, 6, 9

Bibliografia

Bibliografia epigrafia

Andreu, Javier, Fundamentos de Epigrafía Latina, Madrid 2009.

Bruun, Christer; Edmondson, Jonathan (eds.) (2014), The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, Oxford-New York.

Calabi, Ida, Epigrafia latina, Milano, 1991.

Corbier, Paul, Epigrafia latina, Universidad de Granada, 2004.

Di Stefano, Ivan, Mestiere di epigrafia, Roma, 1987.

Iglesias, José Manuel / Santos, Juan, Vademecum para la epigrafía y numismática latinas, Santander, 2002.

Lassère, Jean Marie, Manuel d’épigraphie romane, Paris, 2005.

López Barja, Pedro, Epigrafía latina: las inscripciones romanas desde los orígenes al siglo III d.C., Santiago de Compostela, 1993.

Susini, Gian Carlo, Epigrafia romana, Roma, 1982.

 

 Bibliografia numismàtica

Degut a la seva extensió i especialització la bibliografia es donarà a classe.

També la podeu trobar en un arxiu al campus >Virtual

 

Catàlegs i obres de referència fonamentals per classificar moneda romana

CRAWFORD, M. H., Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974.

AMANDRY, M., BURNETT, A. RIPOLLES, P.P., Roman Provincial Coinage, Paris‑Londres, 1992

Roman Imperial Coinage, 9 vols., Londres, 1923‑2007.

 

Alguns catàlegs i obres de referència per a classificar monedes medievals:

Balaguer, A. M. Història de la moneda dels comtats catalans, 1999

Crusafont, M., Acuñaciones de la Corona Catalano-Aragonesa y de los Reinos de Aragón y Navarra. Medioevo y tránsito a la Edad Moderna,  Editorial Vico & Segarra, Madrid, 1992

Vico, J. et al., Corpus nummorum visigothorum, Madrid, 2006

Vives Escudero, A, Monedas de las dinastías arábigo-españolas, 1893 (ed. facsímil, Extramuros, 2008).

Programari

No requerix de programari específic