Logo UAB
2021/2022

Història i Gènere als Segles Contemporanis

Codi: 100371 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Ángel Ordás García
Correu electrònic:
CarlosAngel.Ordas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Els propis de les assignatures obligatòries del Grau en Història.

Objectius

Els objectius de l’assignatura són:

- Exposar les problemàtiques històriques de la història de gènere en l’època contemporània

- Proporcionar a l’alumnat els principals eixos analítics que els permetin situar en el temps la situació de les dones i el seu paper en la vida social

- Exposar i analitzar les diferents etapes del procés cap a la modernitat a les societats occidentals i les característiques de la lluita per l’afirmació dels drets individuals i col·lectius de les dones com a ciutadanes

- Dotar a l’estudiant dels recursos instrumentals per desenvolupar les seves capacites cognitives en torn l’articulació dels gèneres en la història

Competències

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les qüestions clau que permetin abordar l'estudi dels fenòmens històrics des d'una perspectiva de gènere.
 2. Aprendre de manera autònoma.
 3. Avaluar i resoldre críticament problemàtiques històriques pròpies de la història del gènere
 4. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 5. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 6. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 7. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 8. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 9. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 10. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 11. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 12. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

 1. Historiografia: tendències, metodologies i fonts
 2. Economia i societat en l’edat contemporània
 3. Liberalisme, catolicisme i condició femenina
 4. El feminisme: el naixement d’un nou moviment social
 5. El feminisme a Catalunya i Espanya
 6. L’anitifeminisme a la primera meitat del segle XX
 7. La segona onada: canvi social i emancipació femenina
 8. Els nous feminismes: la tercera onada

 

Metodologia

La metodologia docent i les activitats formatives poden ser diverses i avaluades en la part i proporció que consideri adequada el professorat. Per exemple:

 • Assistència a les classes teòriques
 • Assistència als seminaris i sessions de pèctiques
 • Lectura comprensiva de textos
 • Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics
 • Preparació i realització de presentacions orals
 • Estudi personal

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 49,7 1,99 1, 3, 10
Seminaris 1,3 0,05 4, 7, 9, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 5, 8, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 75 3 2

Avaluació

*La matèria s'avaluarà aplicant els següents procediments:

-        Proves escrites (2 parcials: espaiats al llarg del curs): 70 % (35%+35%)

-        Realització d'un treball (obligatori per poder optar a la recuperació): 30%

 

*S'avaluarà tota la matèria del curs continguda en les explicacions a classe i, en el seu cas, lectures obligatòries que es poden indicar durant el curs. 

*Les dates de realització de les proves a l'aula i de lliurament del treball seran comunicades a l’alumnat a l’inici del curs.

*En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

  

Recuperació

 • Es considerarà com a "no avaluable" l'alumne/a que no es presenti a activitats d'avaluació per un valor mínim al 65% de la nota d'avaluació continuada. Això  equival a un parcial i el treball.
 • No es podran presentar a recuperació l’alumnat que no hagi fet el treball obligatori. 
 • Només es podran recuperar les activitats d’avaluació realitzades.
 • La recuperació consistirà en un examen global de la matèria de l'assignatura i se celebrarà en les dates oficials establertes per la Facultat.
 • En cap cas, es podrà plantejar la recuperació com un mitjà de millorar la qualificació de l'alumnat que ja hagués aprovat l'assignatura en el procés normal d'avaluació continuada.
 • La nota màxima que es podrà obtenir en la recuperació és de 5,0 (Aprovat).

  

Revisió

 • L'alumnat tindrà dret a revisarels resultats de les proves realitzades. la professora establirà un horari específic de tutories per procedir al comentari de les activitats d'avaluació realitzades

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves teòriques escrites 2 parcials (70%) 3 0,12 3, 4, 5, 11
Práctiques 1 treball/seminari (30%) 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA 

 

AGUADO, Ana, ORTEGA, Teresa (Eds.), Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX, PUV, Valencia, 2011. 

 

AMELANG, James S; NASH, Mary (coords.). Historia y género. Las mujeres en la Europa moderna. València: Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1990. 

 

ANDERSON, Bonnie S. I ZINSSER, Judith P., Historia de las Mujeres: una historia pròpia, Crítica, Barcelona, 1992. 2 vols. 

 

BALLARIN, Pilar, La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX-XX), Síntesis, 2001. 

 

BARD, Christine (Ed.), Un siglo de antifeminismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000. 

 

BOCK, Gisela, La mujer en la Historia de Europa, Crítica, Barcelona, 2001. 

 

BORDERIAS, Cristina (ed.), La Historia de las mujeres: perspectivas actuales, Barcelona, Editorial Icaria, 2009. 

 

CAPEL, Rosa Mª (Comp.), Mujer y sociedad en España (1700-1975), Instituto de la Mujer, Madrid, 1986 

 

Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa, (C.N.I.E.), La presencia de las mujeres en el Sistema Educativo. Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer, 1988. 

 

CUESTA, Josefina (dir.) Historia de las mujeres en España. Siglo XX, Instituto de laMujer, Madrid, 2004, 4 vols. 

 

DUBY, Georges i PERROT, Michelle, (Dir.), Historia de las mujeres. El siglo XX, Taurus, Madrid, 1993, vols. 4 i 5. 

 

GARRIDO, Elisa (Ed.), Historia de las mujeres en España, Síntesis, Madrid, 1997. 

 

GARRIDO, Luis J., Las Dos biografías de la mujer en España. Madrid: Instituto de la Mujer, 1993. 

 

MORANT (Isabel) (Dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales del siglo XXI, Cátedra, Madrid, 2005-2006 

 

NASH, Mary, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Alianza, Madrid, 2004 (reed. 2012) 

 

NIELFA, Gloria, Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política, cultura. Universidad Complutense, 2003. 

 

NÚÑEZ, Clara Eugenia, La Fuente de la riqueza: educación y desarrollo económico en la España contemporànea. Madrid: Alianza, 1992. 

 

PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, Historia del feminismo, La Catarata, Madrid, 2011. 

 

TAVERA, Susanna, et al. (dirs.): Mujeres en la historia de España: enciclopedia biográfica. Barcelona, Planeta, 2000. 

 

THÉBAUD, Françoise: Escribir la historia de las mujeres y del género, Oviedo, KRK, 2014.

Programari

Cap