Logo UAB
2021/2022

Literatura Victoriana

Codi: 100246 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 2 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 3 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sara Martín Alegre
Correu electrònic:
Sara.Martin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

No s'utilitza en cap cas

Equip docent

David Owen
Noelia Sanchez Campos

Prerequisits

 • Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver aprovat Literatura Anglesa del s. XX de primer del Grau Estudis Anglesos.
 • Cal un nivell inicial C1- del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l’estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.
 • Es recomana tenir presents en tot moment els coneixements adquirits a l’assignatura Història i Cultura de les Illes Britàniques.

Objectius

L’assignatura Literatura Victoriana ofereix una introducció als principals gèneres literaris publicats a la Gran Bretanya en el període 1837-1901 (regnat de la Reina Victòria), mitjançant la seva lectura, l’anàlisi, el debat i la interpretació.
La formació obtinguda és imprescindible per a cursar la resta d’assignatures relacionades amb la Literatura Anglesa al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l’estudiant com a lector.

En completar l’assignatura Literatura Victoriana, l’estudiant podrà:

Demostrar una molt bona comprensió lectora dels gèneres literaris del s. XIX (1837-1901) en anglès
Generar crítica literària bàsica mitjançant assaigs
Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la matèria Literatura Victoriana
Expressar una valoració informada sobre el textos literaris que llegeixi

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell bàsic textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell mitjà els textos sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 3. Comparar a un nivell mitjà les metodologies de la crítica literària en anglès.
 4. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn històric i cultural corresponent.
 5. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn lingüístic corresponent.
 6. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània
 7. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 8. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 9. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i secundaris relacionats amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 10. Emetre judicis de valor en relació amb la crítica literària en anglès relacionada amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 12. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 13. Fer presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 14. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos de contextos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 15. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos literaris principals en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 16. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 17. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 18. Redactar assaigs argumentatius d'extensió mitjana, o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 19. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.

Continguts

UNITAT 1 – Lectura de The Tenant of Wildfell Hall (1847) d’Anne Brontë – Els anys 1840s i 1850s

UNITAT 2 – Lectura de Great Expectations (1860) de Charles Dickens – Els anys 1860s

UNITAT 3 – Lectura de King Solomon’s Mines (1885) de H. Rider Haggard – Els anys 1870s-1880s

UNITAT 4 – Lectura de Dracula (1897) de Bram Stoker – Els anys 1890s

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores > 6 crèdits = 150 hores

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2 1, 2, 3, 7, 8, 15
Lectura i debat dels textos a l'aula 20 0,8 1, 8, 10, 13, 15, 17
Tipus: Supervisades      
Altres activitats d'avaluació (participació a l'aula, examen) 15 0,6 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18
Redacció de comentaris crítics (‘paper') 10 0,4 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 15 0,6 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 19
Lectura de textos individual 35 1,4 1, 7, 8, 9, 15

Avaluació

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

L’avaluació per aquesta assignatura es basa en els següents exercicis:

 • Comentari crític de text ("essay", 1,000 paraules amb 3 cites obligatòries de fonts secundàries acadèmicament válides) (1) sobre la novel·la Great Expectations = 50% [El lliurament de l'essay es farà després de les vacances de Nadal, aprox. en la setmana 16. La data exacte es confirmarà a principis de curs.]  

NOTA: Trobareu una guia sobre com escriure el comentari crític a l’aula Moodle del Campus Virtual. Cal aplicar el que s'ha après en la realització de la Bibliografia per ‘Literatura Anglesa del s. XX’.

 • Examens/Exercicis = 40%
  • 1, sobre The Tenant of Wildfell Hall d’Anne Brontë (pregunta a contestar amb un assaig de 350/500 paraules) 20% [En finalitzar Unitat 1; aprox. Setmana 6.]
  • 2, sobre Haggard i Stoker, una pregunta per cada text a contestar en 350/500 paraules (excepte l’autor del qual es faci l'essay) 20% [En finalitzar Unitats 2, 3 i 4; aprox Setmana 15.]
 • Participació als debats al voltant dels temes de l'assignatura = 10%

CAL LLEGIR LES OBRES OBLIGATÒRIES DEL CURS. Qualsevol indicació que l’estudiant no hagi completat la seva lectura pot afectar l’avaluació negativament.

 • L’avaluació serà continuada i el nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.
 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS i no es pot accedir a la recuperació sense haver-los presentat tots. Si es presenten exercicis per sota del 30% l'assignatura queda com 'No avaluable'.
 • Procediments de revisió d’exercicis: L’estudiant té el dret a revisió en tutoria personal al despatx del docent, dins els terminis anunciats, què mai seran més tard de dues setmanes un cop fet l’exercici i/o la re-avaluació. L’estudiant perd el dret a revisió si no recull l’exercici retornat en el termini anunciat pel docent. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació:

 • La recuperació consisteix en un exàmen de síntesi dels continguts de l’assignatura, de dues hores, en horari programat per la Facultat.
 • És condició imprescindible per recuperar haver completat l’avaluació continuada en el 100% dels exercicis. L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 70% de les activitats d’avaluació.
 • La nota mitjana mínima per accedir a la recuperació és un 3,5.
 • L’exàmen de recuperació (la data del qual es publicarà a principis del curs) es qualifica amb un "Apte/No apte". Si l’estudiant aprova la recuperació, la seva nota final és un 5.
 • No es pot recuperar per millorar nota.
 • En casos justificats per malaltia, un estudiant podrà recuperar mitjançant aquest examen en una data acordada amb el professor.

MOLT IMPORTANT:

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

PLAGIAR és copiar defonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietatintel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts quees puguin fer servir, i és imprescindibleresponsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.e es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari crític ("essay") 50% 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Examens/exercicis 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19
Participació a classe 10% 4 0,16 1, 2, 8, 10, 13, 17

Bibliografia

LECTURES OBLIGATÒRIES

CAL COMPRAR ELS LLIBRES ABANS QUE COMENCI EL CURS

NO ES PODEN FER SERVIR PER LA LECTURA EDICIONS DIGITALS ONLINE (PROJECT GUTENBERG), CAL USAR LLIBRES DEGUDAMENT EDITATS I ANOTATS

 

INTRODUCCIÓ GENERAL A L’ÈPOCA VICTORIANA

Moran, Maureen. Victorian Literature and Culture (Introductions to British Literature and Culture). London: Continuum, 2006 (2009).

On comprar-lo:

http://www.bookdepository.co.uk/book/9780826488848/Victorian-Literature-and-Culture

 

UNITAT 1

Lectura de The Tenant of Wildfell Hall (1847) d’Anne Brontë

Oxford World’s Classics edition (recomanada)

On comprar-la:

https://www.bookdepository.com/The-Tenant-of-Wildfell-Hall/9780199207558

- Altres llibres recomanats:

Emily Brontë, Wuthering Heights

Charlotte Brontë, Jane Eyre

 

UNITAT 2

Lectura de Great Expectations (1860) de Charles Dickens

Oxford World’s Classics edition (recomanada)

On comprar-la:

https://www.bookdepository.com/Great-Expectations-Charles-Dickens-Margaret-Cardwell/9780199219766?ref=grid-view&qid=1493987571355&sr=1-6

- Altres llibres recomanats:

Charles Dickens, Oliver Twist

Elizabeth Gaskell, North and South

 

UNITAT 3

Lectura de King Solomon’s Mines (1885) de Henry Rider Haggard

Penguin Classics (recomanada)

On comprar-la:

https://www.bookdepository.com/King-Solomons-Mines-H-Rider-Haggard-Robert-Hampson-Giles-Foden/9780141439525?ref=grid-view&qid=1493987774943&sr=1-2 

- Altres llibres recomanats:

Robert Louis Stevenson, Treasure Island

George MacDonald, The Princess and the Goblin

Henry Rider Haggard, She, a History of Adventure

 

UNITAT 4

Lectura de Dracula (1898) de Bram Stoker

Oxford World’s Classics edition (recomanada)

On comprar-la:

https://www.bookdepository.com/Dracul-Bram-Stoker-Roger-Luckhurst/9780199564095?ref=grid-view&qid=1493987821508&sr=1-1

- Altres llibres recomanats:

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray

Joseph Conrad, Heart of Darkness

Herbert George Wells, The War of the Worlds

  

Webs

-          The Victorian Web, http://www.victorianweb.org/

-          English Literature on the Web: http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/EngLit.html

-          Voice of the Shuttle: http://vos.ucsb.edu/index.asp

-          BUB Link: English LiteratureGeneral: http://bubl.ac.uk/Link/e/englishliterature-general.htm

 

Programari

Aquesta assignatura no inclou cap programari