Logo UAB
2021/2022

Perspectives i Tècniques Editorials

Codi: 100062 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Paz Ortuño Ortin
Correu electrònic:
Paz.Ortuno@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha uns prerrequists concrets. Simplement un domini correcte de la llengua i l'interès per conèixer el món de l'edició .

Objectius

La funció de L'assignatura és que l'alumne tigui un coneixemente de les feines del món editorial. I un coneixement de la revisió i edició de textos escrits de diversos àmbits del món editorial destinats a ser publicats.

Competències

  Humanitats
 • Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
 • Identificar els processos històrics en què s'inscriu la cultura contemporània.
 • Interpretar la diversitat social i cultural.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar críticament experiències, materials i propostes.
 2. Comparar el mercat editorial espanyol amb l'europeu.
 3. Examinar els models de polítiques culturals que s'han produït en la història.
 4. Formular iniciatives de producció cultural en l'àmbit editorial, del patrimoni, etc.
 5. Indicar moviments polítics, artístics, literaris, socials, etc., que han influït en un esdeveniment històric
 6. Resumir característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.

Continguts

 Tasques relacionades amb la revisió i l'edició de textos editorials.

Estratègies especifiques emprades en el món editorial en el procés d'edició.

 

 

 

I. EL MUNDO EDITORIAL

 

1. ¿Qué es una editorial? La edición en España: estructura de una empresa editorial; tipos de editoriales;panorama de la lectura en España.

2. El libro: libro por encargo, libro espontáneo, premios; informes de lectura, contratos; sellos y colecciones: best-sellers; ficción, no ficción;agentes y ferias.

3. Proceso editorial: comité editorial; derechos de autor y propiedad editorial; contratos.

4. Producción del libro: edición; traducción; corrección de estilo; corrección ortotipográfica;grafismo; cubierta, papel, imprenta. 

5. Comercialización: venta, distribución, premios, prensa, precio fijo, descuentos.

6. Nuevas tecnologías.

 

II. TÉCNICAS EDITORIALES

1. Herramientas para la corrección del texto: diccionarios, manuales de lengua, herramientas disponibles en la red.

2. Revisión del texto: ortográfica, morfosintáctica, léxica.

3. Aspectos editoriales de la corrección de un texto

 • El proceso de corrección: originales, pruebas (signos de corrección).
 • Signos tipográficos y ortotipografía.
 • Signos ortográficos auxiliares: guiones, paréntesis, raya, asterisco, etc.
 • Uso de mayúsculas y minúsculas.
 • Uso de comillas, cursivas, versalitas y negritas.
 • Abreviaturas, siglas, símbolos y acrónimos.
 • Nombres propios: antropónimos, topónimos, etc.
 • Expresiones numéricas.

4. Ética de la comunicación escrita: citación, bibliografías.

 

 

 

 

Metodologia

 • Explicacions teòriques: exposició i comentari de problemes lingüístics, estilístics i ortotipogràfics.
 • Treball dirigit: exercicis pràctics destinats a consolidar les explicacions teòriques i a desenvolupar les competències i les habilitats previstes. 
 • Treball supervisat: realizació individual de un treball d' edició a partir de un text.
 • Treball autònom: preparació de les activitats dirigides i supervisades.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
controls i exercicis pràctics a l'aula 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
treball editorial 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
preparació dels exercicis pàctics de classe 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

1. Exercicis pràctics : promoció y marketing: 20%

2. Informe de lectura: 30%

3. Treball individual: 30%

4. Exercicis pràctics : edició textos: 20%

 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per superar l'assignatura, s'hauran de realitzar totes les activitats i lliurar-les en el termini fixat. La nota mínima que es requereix per aprovar cadascuna de les pràctiques i considerar-la en la mitjana haurà de ser igual o superior a 3,5 punts.

 

L'estudiant rebrà la qualificació  "No avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% d'avaluació. 

 

Es podrà optar a la recuperació només en el cas que l'alumne no hagi realitzat o hagi suspès

 

activitats el percentatge no superi el 40% del total de l'avaluació. En cap cas es podrà repetir el

 

treball final a la recuperació.

 

 

 

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diversesirregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis pràctics : promoció y marketing editorial 20% 10 0,4 2, 6
Informe de lectura 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6
Treball individual 30% 20 0,8 3, 4, 5
exercicis pràctics edició textos 20% 10 0,4 1, 6

Bibliografia

Badia, J., N. Brugarolas, R. Torné i X. Fargas, El llibre de la llengua catalana, Castellnou, Barcelona, 20043.

Costa, J., R. Fité, J.M. Mestres i M. Oliva, Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, Vic-Barcelona, Eumo-Univesitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra-Associació de Mestres Rosa Senrsat, 2007 3.

Fundación del Español Urgente, Manual de español urgente, Cátedra, Madrid, 2008.

Gaskell, Philip, Nueva introducción a la bibliografía material, Trea, Gijón, 1998.

Martínez de Sousa, José, Manual de estilo de la lengua española, 3º ed. corregida y ampliada, Trea, Gijón, 2007.

Ortografía y ortotipografía del español actual, Trea, Gijón, 2004.

Pujol i Solà, J. M., Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor y el dissenyador, Barcelona, Columna, 20003.

 

 

Programari

no