Logo UAB
2021/2022

Expressió escrita llengua espanyola

Codi: 100019 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art FB 1 1
2500240 Musicologia FB 1 2
2500241 Arqueologia FB 2 1
2500246 Filosofia FB 1 1
2500256 Antropologia Social i Cultural FB 1 2
2500501 Història FB 1 2
2502758 Humanitats FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Paz Ortuño Ortin
Correu electrònic:
Paz.Ortuno@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Francisca Montiel Rayo
Ramón Valdés Gázquez
Maria Paz Ortuño Ortin
Mallorie Irene Labrousse
Christian Snoey
Germán Cánovas Hernández
Antonio Alejandro Rivas Bonillo
Rebeca Martín López
Sandra España Torres

Equip docent extern a la UAB

Antinea Ravarotto

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix un domini oral i escrit  de l'espanyol equiparable al que s'obté en finalitzar el batxillerat. Es considera, per tant, imprescindible una correcta expressió oral i escrita de l'idioma.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és que els alumnes adquireixin els fonaments metodològics necessaris per a la producció de textos en llengua espanyola. Els alumnes han de poder produir textos clars, corrects i coherents. Així com utilitzar referències bibliogràfiques i cites d'una manera correcta.

 

Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Arqueologia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Història
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
  Humanitats
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Construir textos normatius correctes
 2. Construir textos normativament correctes
 3. Construir textos normativament correctes.
 4. Explicar les normes ortogràfiques
 5. Explicar les normes ortogràfiques.
 6. Expressar-se eficaçment aplicament els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 7. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 8. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 9. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 10. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text
 11. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 12. Identificar les errades normatives, estilístiques o argumentatives d'un text
 13. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet
 14. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 15. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 16. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
 17. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
 18. Resumir característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
 19. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius
 20. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.

Continguts

 

Fonaments metodològics per a la producció de textos escrits

L'ètica de l'escriptura: citació i correcció política

Producció de textos acadèmics, professionals i divulgatius

Coneixements i recursos bàsics per a l'elaboració de textos

Presentació oral de textos

Metodologia

La metodologia docent és principalment pràctica. Així, es combinaran les explicacions teòriques per part del professor i la realització d'exercicis a l'aula, on es tindrà en compte la participació de l'estudiant, amb l'elaboració d'una sèrie d'activitats sobre els continguts concrets de l'assignatura (el professor decidirà el seu nombre i el percentatge concret) i un treball final (que podrà ser en grup a criteri del professor), en què es posaran en pràctica totes les qüestions tractades durant el curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Controles 6 0,24 5, 12
Elaboración de textos siguiendo unas pautas 12 0,48 2, 7, 9, 10, 15
Tipus: Supervisades      
Elaboración de textos siguiendo unas pautas 12 0,48 7, 9, 10, 15
Trabajo final sobre un tema relacionado con la asignatura 10 0,4 2, 7, 9, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Preparación de las actividades dirigidas 25 1 2, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19
Preparación de las actividades supervisadas 25 1 2, 5, 10, 16, 19
Redacción de las actividades supervisadas 25 1 6, 9, 14, 15, 20

Avaluació

La evaluacion de la asignatura se efectuara a partir de la realización de una serie de actividades en que se

valorarán los Siguientes aspectos:

- La asimilación de contenidos teóricos,

- la aplicació práctica de los Contenidos,

- la adecuación a los Requisitos de la actividad en cuestión y

- la asistencia y participación en clase.

En caso de que las Pruebas no se puedan acero presencialmente adaptará sume formato (manteniendo la ponderación) a las POSIBILIDADES que ofrecía las herramientas virtuales de la UAB. Los Deberes, actividades y participación en clase se realiza a través de foros, wikis y / o Discusiones de Ejercicios a través de Teams, etc. El profesor velará para que el estudiante puedo acceder o le ofrecera mitjans alternativos, que extiende a super alcance.

 

Para la Evaluación se realiza:

 

- prácticas de escritura y exámenes de tipo práctico sobre Contenidos (80%) (el profesor decidirá sume número

super Porcentaje concreto),

- y un trabajo final (20%).

 

El profesor de la asignatura establecera Unos Requisitos minimos a partir de los cuales el estudiante estará en

condiciones de superarla.

Para superar la asignatura, se deberia realizar Todas las actividades y entregarlas en el Plaza fijado. La nota mínima que se Requiere para aprobar cada una de las prácticas y considerarla en la media debera ser igual o superior a 3,5 puntos.

Se considerará "No evaluable" cuando el estudiante no Realice ninguna de las actividades. La Elaboración de

una actividad supone, pues, la voluntad del estudiante de ser evaluada en la asignatura y, por tan, super presentación en la Evaluación.

Se podrá optar la recuperacion solos en el caso de que el alumno no Haya Realizado o Haya suspendida

actividades el Porcentaje no supere el 40% del total de la Evaluación. En ningún caso se podrá repetir el

trabajo final la recuperacion.

La realización de faltas de ortografía, léxico y sintaxis tendrá una penalización de 0,25 para cada una de las faltas cometidas sobre la nota final de cada una de las actividades.

Obviamente, los Trabajos Deben ser originales y no está permitida la copia total o parcial de materiales ya

publicados en cualquier soporte. 

En caso de que el estudiante Realice cualquier Irregularidades que puedo conducir a una variación significativa de la calificación de un actora de evaluacion, se calificará con 0 este actora de Evaluación , con independencia del Proceso disciplinario que se puedo instruir. En caso de que se produzcan varias Irregularidades en los Actos de evaluacion una MISMA asignatura, la calificacion final de esta asignatura será 0.

 

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fórums, wikis i/o discussions de’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l’Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves teòriques 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Prácticas de escritura: elaboración de textos expositivos y argumentativos 20% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Prácticas de escritura: elaboración de textos narrativos 20% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Prácticas de escritura: elaboración de textos narrativos 20% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Trabajo final sobre un tema seleccionado por el estudiante 20% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

Aijón Oliva, M. Á.; Encinas Manterola, Mª T.; Garrido Vílchez, G. B. y Hernández Muñoz, N. (2010): Yo eso no lo digo. Actividades y reflexiones sobre el español correcto. Alicante: Club Universitario.

Aleza, Milagros (coord.) (2010): Normas y usos correctos del español actual. Valencia: Tirant lo Blanch.

Álvarez, I. Alfredo (2005): Escribir en español. Oviedo: Ediciones Nobel.

Álvarez, Miriam (1993): Tipos de escrito I: Narración y descripción. Madrid: Arco/Libros.

Álvarez, Miriam (1993): Tipos de escrito II: Exposición y argumentación. Madrid: Arco/Libros.

Amadeo, Imma y Jordi Solé (2015): Curs pràctic de redació (3ª ed.). Barcelona: Educaula62.

Basulto, Hilda (1982): Curso d redacción dinámica (7ª ed.). México D. F.: Trillas.

Bonvín Faura, Marcos A. (2011): Los errores lingüísticos. Pautas de corrección con ejercicios resueltos. Barcelona: Octaedro.

Calsamiglia, Helena y Amparo Tusón (1999): Las cosas del decir. Barcelona: Ariel.

Cassany, Daniel (1991): Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona: Paidós.

Cassany, Daniel (2006): Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona: Paidós. 

Cassany, Daniel (2011): Construir la escritura (7ª ed.). Barcelona: Paidós. 

Cassany, Daniel (2016): La cocina de la escritura (24ª ed.). Barcelona: Anagrama.

Gómez Torrego, Leonardo (2006): Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa del español. 2 vols. Madrid: Arco/Libros.

Instituto Cervantes (2011): Saber escribir. Madrid: Aguilar.

Martín Vivaldi, Gonzalo y Arsenio Sánchez Perez (2018): Curso de redacción Teoría y práctica de la composición y del estilo (34ª ed.). Madrid: Paraninfo.

Montolío, Estrella (Coord.) (2014): Manual de escritura académica y profesional. 2 vols. Barcelona: Ariel.

Ramoneda, Luis (2011): Manual de redacción. Madrid: Rialp.

Real Academia Española (2005): Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana. [<www.rae.es>].

Real Academia Española (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros. [<www.rae.es>]

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.

Regueiro, Mª Luisa y Daniel Sáez (2015): El español académico. Madrid: Arco/Libros.

Reyes, Graciela (1998): Cómo escribir bien español. Barcelona: Arco/Libros.

Sánchez Lobato, Jesús (coord.) (2006): Saber escribir. Madrid: Aguilar.

Serafini, María Teresa (1989): Cómo redactar un tema: didáctica de la escritura. Barcelona: Paidós.

Programari

no