Logo UAB
2020/2021

Alteracions del Llenguatge Derivades de Trastorns del Neurodesenvolupament

Codi: 44394 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4315497 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Brun Gasca
Correu electrònic:
Carme.Brun@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent extern a la UAB

Cristina Mumbardó Adam

Prerequisits

En aquesta assignatura es tractaran els patrons de conducta i llenguatge associats a discapacitat intel·lectual i trastorns de l'espectre de l'autisme, és per tant, molt recomanable que l’alumne conegui el desenvolupament evolutiu típic (incloent-hi el llenguatge) així com els trastorns de l’adquisició del llenguatge.   

Donat que molta bibliografia actualitzada dels temes són articles científics en anglès es recomana que l’alumne es familiaritzi en aquesta habilitat.

Objectius

L'objectiu d'aquest modul és proporcionar a l'estudiant coneixements actualitzats del fenotip conductual, especialment en l'àrea de llenguatge i parla de dos trastorns del neurodesenvolupament: la discapacitat intel·lectual i els trastorns de l'espectre de l'autisme. Així mateix s'abordaran aspectes d'intervenció específics per a aquests trastorns. 

Competències

 • Actualitzar, relacionar críticament i aplicar a l'activitat professional els diferents marcs teòrics sobre els processos d'aprenentatge i d'adquisició dels processos comunicatius.
 • Adequar i supervisar plans d'intervenció logopèdica, en funció de l'avaluació i de les variables individuals i socials concurrents, enfront de problemàtiques noves i complexes.
 • Aplicar el mètode científic en la pràctica professional.
 • Recaptar, analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació necessàries per a l'avaluació i la intervenció logopèdica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprofundir en el coneixement dels processos implicats en l'adquisició del llenguatge i la parla en persones amb alteracions del neurodesenvolupament.
 2. Establir els objectius de la intervenció logopèdica des d'una perspectiva interdisciplinària en l'àmbit dels trastorns del neurodesenvolupament.
 3. Formular preguntes rellevants i definir adequadament objectius i hipòtesis de recerca per a la resolució de problemes en el context del pràcticum de recerca.
 4. Identificar els elements rellevants de l'anamnesi i la entrevista inicial per al procés d'avaluació del llenguatge i la parla de les persones que presenten trastorns del neurodesenvolupament.
 5. Identificar, seleccionar i dissenyar les estratègies d'intervenció logopèdica més adequades en cada cas, atenint-se al context personal, familiar i social de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 6. Identificar, seleccionar i dissenyar les estratègies d'intervenció logopèdica més adequades en cada cas, atenint-se al context personal, familiar i social de les persones que presenten trastorns de l'espectre autista.
 7. Interpretar adequadament les informacions de fonts no logopèdiques sobre trastorns del neurodesenvolupament utilitzades per altres professionals i detectar la necessitat d'exploracions addicionals o complementàries.
 8. Utilitzar i interpretar de manera crítica els instruments i tècniques d'avaluació i exploració més rellevants per a la intervenció logopèdica en trastorns de la comunicació en persones amb discapacitat intel·lectual o TEA.

Continguts

Aquesta assignatura abordarà dos trastorns del neurodesenvolupament: la discapacitat intel·lectual i els trastorns de l'espectre de l'autisme.

A cada tema es treballaran els aspectes relacionats amb conceptualització, avaluació i intervenció. 

Metodologia

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària”.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats teorico-pràctiques 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Lectura d'articles i d`informes; Elaboració d'informes i treballs; estudi personal. 100 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

 L'avaluació de l'assignatura té la següent estructura:

- EV1: Entrega d'un treball escrit individual (40% nota).  

- EV2: Entrega d'un treball escrit individual (40% nota).  

- EV3: L'assistencia de almenys el 80% de sessions i participació a les activitats (20% nota)

- Es considerarà NO AVALUABLE l'alumne/a que hagi lliurat menys del 40% del pes de l'assignatura 

L'assignatura està suspesa si havent presentat un 40% o més d'evidències la nota és menor de 5. 

L'assignatura està aprovada quan l'estudiant té una nota mitjana de 5 o més de les evidències. 

Proves de recuperació: Podran optar a realitzar alguna de les proves de recuperació aquell alumnat que no hagi assolit els criteris establerts per superar l’assignatura i que hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Per tenir dret a les proves de recuperació l'estudiant ha de tenir almenys un 3,5 de nota. No es podrà accedir a les proves de recuperació per pujar nota en cas d'estar ja aprovat.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV 1 Entrega i/o defensa oral de treballs. 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
EV 2 Entrega i/o defensa oral de treballs. Individual 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
EV3 Assistència i participació d'activitats programades 20 0 0 1, 2, 3, 5, 6

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA FONAMENTAL (Cap d'aquestes refrències es pot considerar com a  manual de l'assignatura)

 

GARAYZÁBAL,E.,FERNÁNDEZ,M.,DÍEZ-ITZA,E (2010) Guía de intervención logopédica en el síndrome de Williams. Síntesis. Madrid

HAGERMAN, R.J i HAGERMAN, P. (2002) Fragile X syndrome. Diagnosis, Treatment and Research.  The Johns Hopkins University Press. Baltimore.  

LOPEZ,MA (2017) Intervención logopédica en el síndrome de X frágil. EOS Madrid 

Martos, J. & Pérez, M. (2002). Autismo: un enfoque orientado a la formación en logopedia. Nau Llibres.

POSTIGO,E, CALLEJA,M i GABAU,E (2018) Disability and communication.Madrid Mc Graw Hill Education

PUYUELO  et al. (1999) Casos clínicos en logopedia 2. Barcelona Ed Masson       

PUYUELO  et al. (2001) Casos clínicos en logopedia 3. Barcelona Ed Masson

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

 

AAIDD Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (2011) Discapacidad Intelectual. Psicología. Alianza Editorial

AAVV(2006) Síndrome X frágil:Libro de consulta para familias y profesionales. Centro Español deDocumentación sobre Discapacidad.   

BRUN,C y ARTIGAS J. (2005) Síndrome de Angelman: del gen a la conducta. Ed Nau Llibres Valencia. Colección Logopedia e Intervención. Serie: Patologías.

O’BRIEN, G. & YULE, W. (1995) Behavioural Phenotypes.  MacKeith Press. Cambridge University Press.

Rogers, S. J., Estes, A., Lord, C., Munson, J., Rocha, M., Winter, J., ... & Sugar, C. A. (2019). A multisite randomized controlled two-phase trial of theEarly Start Denver Model compared to treatment as usual. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 58(9), 853-865. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.01.004 

Rollins, P. R. (2018). Setting the stage: Creating a social pragmatic environment for toddlers with ASD and their caregivers. Revista De Logopedia, Foniatria y Audiologia, 38(1), 14-23. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2017.11.001

TORRES J, CONESA MI, BRUN C (2003) Trastornos del lenguaje en niños con necesidades educativas especiales. Ed Ceac 

Enllaços web

 

http://www.ssbp.co.uk - SSBP: Society for the Study of Behavioural Phenotypes,  

http://www.ssbp.co.uk/files/syndromes.htm -  

http://www.fcsd.org   Fundació catalana síndrome de Down

http://www.dincat.cat  

http://www.nas.org.uk  National Autistic Society UK

http://www.rett.es/