Logo UAB
2020/2021

PrÓctiques de Recerca

Codi: 44392 CrŔdits: 12
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
4315497 Trastorns de la Comunicaciˇ i del Llenguatge OT 0 A
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Brun Gasca
Correu electr˛nic:
Carme.Brun@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)

Equip docent extern a la UAB

Jes˙s Valero Garcia

Prerequisits

 

 

Cap prerequisit especial. Temps de dedicació. Els horaris concrets són a convenir amb cada director/a de línea de recerca. Si treballeu millor fer un e mail abans d'optar per la plaça per conéixer els horaris.

 

Objectius

 

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumnat obtingui les habilitats bàsiques d' investigació. L'alumnat s'incorpora a un equip d' investigació i la seva funció serà la de col.laborar amb l'equip, responsabilitzant-se de parcel.les concretes de les recerques  de l'equip. Sota la tutoria d'un investigador o investigadora, anira adquirint de manera pràctica i critica les bases del treball científic.   

CompetŔncies

 • Aplicar el mŔtode cientÝfic en la prÓctica professional.
 • Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Que els estudiants sÓpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciˇ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mÚs amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva Órea d'estudi.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicaciˇ d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Discriminar quŔ mŔtodes, quantitatius, qualitatius o mixts, i dissenys de recerca sˇn mÚs apropiats per donar resposta a un objectiu o hip˛tesi, en el context del prÓcticum de recerca.
 2. Dissenyar o adequar tŔcniques i instruments de recollida d'informaciˇ d'acord als estÓndards de desenvolupament d'instruments de mesura, en el context del prÓcticum de recerca.
 3. Dur a terme la lectura crÝtica d'una publicaciˇ cientÝfica sobre la base de la qualitat metodol˛gica del disseny de recerca utilitzat i de la rellevÓncia cientÝfica i prÓctica dels seus resultats o aportacions, en el context del prÓcticum de recerca.
 4. Dur a terme una revisiˇ sistemÓtica per sintetitzar la millor evidŔncia cientÝfica disponible en el context del prÓcticum de recerca.
 5. Escriure informes adequant-los als estÓndards de les principals associacions cientÝfiques, en el context del prÓcticum de recerca.
 6. Formular preguntes rellevants i definir adequadament objectius i hip˛tesis de recerca per a la resoluciˇ de problemes en el context del prÓcticum de recerca.
 7. Gestionar, analitzar i interpretar de forma ˛ptima les dades d'una recerca, en el context del prÓcticum de recerca..
 8. Que els estudiants sÓpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciˇ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mÚs amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva Órea d'estudi.
 9. Realitzar un pla de recerca minimitzant les amenaces a la seva validesa, en el context del prÓcticum de recerca.
 10. Seleccionar, valorant la seva qualitat, els procediments, tŔcniques i instruments de mesura mÚs adequats en funciˇ dels objectius o hip˛tesis, en el context del prÓcticum de recerca.
 11. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicaciˇ d'idees, sovint en un context de recerca.
 12. Utilitzar adequadament els procediments i tecnologies per a una comunicaciˇ efectiva entre professionals en el context del *prßcticum de recerca.
 13. Utilitzar les fonts documentals per a l'obtenciˇ d'informaciˇ pertinent en el context del prÓcticum de recerca, seleccionant les mÚs adequades i argumentant els criteris de garbellat i de qualitat de les mateixes.

Continguts

 

 

A l’inici del curs es publicarà a la plataforma Moodle el llistat de les línies de recerca i les places disponibles

Metodologia

 

L'alumnat s'adscriu a una línia de recerca i participa en les activitats  que el tutor  o tutora consideren adients per l'estat de la recerca i la formació de l'alumnat.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminari en grup de recerca 81 3,24 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Tutories 50 2 8, 11
Tipus: Aut˛nomes      
Lectura d'articles i d`informes; Elaboraciˇ d'informes escrits; Defensa oral dels treballs. Realitzaciˇ del curs de Bones PrÓctiques clÝniques 160 6,4 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13

Avaluaciˇ

 

S'avalua l'assistència, dedicació i eficiència en la participació de l'alumnat  i els resultats formatius obtinguts en les presentacions orals i escrites.

Per a poder aprovar el curs l'alumnat haurà de presentar un certificat vigent del curs de Bones Pràctiques Clíniques; aquest curs es pot realitzar online i de manera gratuita en aproximadament dues hores; es detallaran més aspectes en la presentació del curs. 

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
AssistŔncia i participaciˇ en activitats 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13
Informe escrit 40% 5 0,2 5, 11
Seminari en grup 10% 2 0,08 8, 12

Bibliografia

Cada tutor lliurarà als estudiants que tingui assignats la bibliografia especifica a l'inici del curs