Logo UAB
2020/2021

Mètodes i Dissenys de Recerca Aplicats als Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Codi: 44390 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4315497 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge OB 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jaume Vives Brosa
Correu electrònic:
Jaume.Vives@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Si hi ha estudiants no competents en llengua catalana, la docència es farà en espanyol

Equip docent

Cristina Mumbardó Adam
Josep Maria Vila

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquest mòdul.

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumnat adquireixi les competències necessàries per fer recerca en l'àmbit dels trastorns de la comunicació, així com per basar la pràctica professional en l’evidència.

S'aprèn a formular preguntes rellevants, a definir adequadament objectius i hipòtesis d'investigació, i a discriminar quins mètodes i dissenys d'investigació són més adequats en funció d'aquests objectius i hipòtesis. També es desenvolupen les habilitats relacionades amb la cerca, selecció, avaluació de la qualitat i síntesi de la informació rellevant per dur a terme investigacions i actuar professionalment.

Per últim, l'alumnat aprèn a identificar i discutir les implicacions sanitàries, metodològiques i tècniques de la investigació, així com les seves repercussions sobre l'actuació assistencial basada en l’evidència i sobre el progrés del coneixement científic de la disciplina.

 

 

Competències

 • Aplicar el mètode científic en la pràctica professional.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i actuar d'acord al codi deontològic de la professió considerant la diversitat sociocultural i les limitacions associades a les diferents patologies.
 • Conèixer i analitzar críticament la normativa vigent relativa a l'àmbit professional.
 • Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, inici i gestió d'una empresa, les seves diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer els diferents processos involucrats en la creació d'un pla d'empresa.
 2. Conèixer la legislació i les gestions administratives necessàries per a la creació d'una empresa.
 3. Conèixer les diverses tipologies d'empreses adequades per a l'exercici professional de la logopèdia.
 4. Discriminar què mètodes, quantitatius, qualitatius o mixts, i dissenys de recerca són més apropiats per donar resposta a un objectiu o hipòtesi.
 5. Dur a terme la lectura crítica d'una publicació científica sobre la base de la qualitat metodològica del disseny de recerca utilitzat i de la rellevància científica i pràctica dels seus resultats o aportacions.
 6. Dur a terme una revisió sistemàtica per sintetitzar la millor evidència científica disponible.
 7. Escriure informes adequant-los als estàndards de les principals associacions científiques.
 8. Formular preguntes rellevants i definir adequadament objectius i hipòtesis de recerca per a la resolució de problemes en el context de l'actuació professional.
 9. Incloure en la planificació de la investigació dels aspectes concurrents relatius a la bioètica i el codi deontològic de la professió.
 10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 11. Realitzar anàlisis crítiques i comparatius de la legislació relativa al marc d'actuació professional.
 12. Realitzar anàlisis crítiques i comparatius de la legislació relativa al perfil i atribucions professionals.
 13. Realitzar un pla de recerca minimitzant les amenaces a la seva validesa.
 14. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 15. Utilitzar les fonts documentals per a l'obtenció d'informació pertinent per a l'objectiu de la recerca, l'avaluació o la intervenció logopèdica, seleccionant les més adequades i argumentant els criteris de garbellat i de qualitat de les mateixes.

Continguts

-Cerques bibliogràfiques sistemàtiques i síntesis d'evidències científiques.

-Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació aplicats a l'àmbit dels trastorns del llenguatge i de la comunicació.

-Habilitats d'avaluació de la qualitat metodològica i de lectura crítica de publicacions científiques.

-Procediment de gradació de l'evidència i avaluació de la seva aplicabilitat.

-Implementació de l'evidència

Metodologia

Tant els recursos d'aprenentatge com el contingut les activitats formatives estan orientats a aprendre a través de la pràctica. En les sessions sincròniques es combinaran parts expositives en què s'establiran les bases per adquirir les competències, amb activitats pràctiques per poder-les instanciar. Les evidències d'aprenentatge estan també orientades a avaluar de forma pràctica les competències que cal assolir.

“Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària”.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi crítica i discussió de casos 11 0,44 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Expositives 15 0,6 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14
Práctiques informatitzades 5,5 0,22 6, 8, 10, 13, 15
Tipus: Supervisades      
Tutoria 7,5 0,3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Disseny, preparació i execució d'evidències 66 2,64 6, 8, 10, 13, 15
Treballar materials proposats pels professors 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

Definició d'estudiant avaluable

Un/a estudiant es considera avaluable quan ha lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts.

Definició d'assignatura superada

Un/a estudiant ha superat l'assignatura quan compleixi les dues condicions següents:

a) Hagi obtingut una qualificació mínima de 5 punts.

b) Hagi obtingut una puntuació mínima d'1 punts tant en l'Ev1 com en l'Ev2, i un mínim 1.5 punts en l'Ev3. En cas de no assolir aquests requisits, la nota màxima a consignar a l'expedient acadèmic serà de 4.9 punts.

Recuperació

Per tal que l'alumnat pugui optar a la recuperació cal que es compleixin les dues condicions següents:

a) No haver assolit els criteris establerts per superar l'assignatura.

b) Haver realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total.

 * No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avaluï mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1. Prova individual escrita. Cerca i selecció d'estudis 2.5 punts 0 0 4, 6, 8, 10, 14, 15
Ev2. Prova individual escrita. Avaluació de la qualitat metodològica 3 punts 0 0 4, 5, 6, 8, 13, 14
Ev3. Treball individual escrit. Revisió sistemàtica 4.5 punts 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Fonamental:

Higgins, J. P. T., & Cochrane Collaboration (Eds.). (2019). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions (Second edition). Wiley-Blackwell.

Portell, M. & Vives, J. (2019). Investigación en psicología y logopedia: introducción a los diseños experimentales, cuasi-experimentales y ex post facto. Servei de publicacions. UAB.

Complementària:

Bono, R. & Arnau, J. (2014). Diseños de caso único en ciencias sociales y de la salud. Síntesis.

Cooper, H. M., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (Eds.). (2019). Handbook of research synthesis and meta-analysis (3rd edition). Russell Sage Foundation.

Shaughnessy, J.J, Zechmeister, E.B, & Zechmesiter, J.S (2007). Métodos de investigación en Psicología (7ªEd.). McGraw Hill