Logo UAB
2020/2021

Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva

Codi: 44376 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316479 Interpretació de Conferències OT 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Arumi Ribas
Correu electrònic:
Marta.Arumi@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Maria Elizabeth Pearce
Susagna Guardiola Criach
Teresa Perramon Llado

Prerequisits

Cal cursar aquest mòdul en paral.lel  o posterior als mòduls de Tècniques d’Interpretació i d'Iniciació a la Interpretació Consecutiva.

Objectius

Consolidar les tècniques d’interpretació consecutiva

Consolidar un sistema personalitzat de presa de notes

Competències

 • Aplicar la tècnica de la interpretació consecutiva a nivell professional.
 • Aplicar la tècnica de la presa de notes en situacions comunicatives de complexitat mitjana-alta.
 • Automatitzar estratègies de resolució de problemes d’interpretació i presa de decisions amb pressió temporal.
 • Dominar la comprensió oral a nivell formal i professional en la llengua C.
 • Dominar la producció oral a nivell formal i professional en la llengua A.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Treballar en equip, generant sinergies en entorns de treball que involucrin diferents persones que treballen de forma coordinada i col·laborativa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar estratègies de comprensió en la llengua C.
 2. Aplicar les estratègies de resolució de problemes a la interpretació consecutiva.
 3. Articular un discurs àgil, fluid i amb l'entonació adequada en la llengua A.
 4. Automatitzar estratègies de resolució de problemes d’interpretació i presa de decisions amb pressió temporal.
 5. Comprendre els matisos del discurs en la llengua C.
 6. Comprendre la intenció de l'orador.
 7. Demostrar capacitat de resistència física i mental i domini de la tensió derivada dels trets específics de les situacions d'interpretació consecutiva.
 8. Elaborar un sistema de prendre notes personalitzat.
 9. Identificar els principis que regeixen la tècnica de prendre notes.
 10. Inferir significats a partir del context del discurs.
 11. Produir un discurs coherent i ben cohesionat en la llengua A.
 12. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 15. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 16. Treballar en equip, generant sinergies en entorns de treball que involucrin diferents persones que treballen de forma coordinada i col·laborativa.
 17. Utilitzar els registres adequats en la llengua A.
 18. Utilitzar un llenguatge ric en vocabulari i en recursos retòrics en la llengua A.

Continguts

Principis metodològics de la interpretació consecutiva a nivell intermedi-alt

Personalització i perfeccionament del sistema de presa de notes

Exercicis d’interpretació consecutiva llarga (fins 6-7 minuts) i temàtica general i especialitzada en anglès, francès i alemany.

Metodologia

Les metodologies docents que s'aplicaran a aquest mòdul són les següents, que es detallen en l'apartat d'activitats formatives:

Dirigides

Pràctiques d'aula

Activitats d'avaluació i autoavaluació

Seminaris

Supervisades i autònomes

Tutories

Pràctica autònoma

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques d'aula 33,5 1,34 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Preparació i revisió de materials 19 0,76 4, 12, 13, 14, 15, 16
Tutories 2 0,08 4, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Pràctica autònoma 91,5 3,66 4, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

Prova d'interpretació consecutiva anglès-espanyol de nivell intermedi de 4 a 5 minuts de durada i temàtica general

45%

Prova d'interpretació consecutiva francès o alemany -espanyol de nivell intermedi de 4 a 5 minuts de durada i temàtica general

45%

Avaluació de la presa de notes en la combinació anglès-espanyol

5%

Avaluació de la presa de notes en la combinació francès o alemany -espanyol

5%

 

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat). En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l'estudiant és un 5.

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el docent i l'estudiant.

Nota: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de la presa de notes en la combinació anglès-espanyol 5% 1 0,04 8, 9
Avaluació de la presa de notes en la combinació francès o alemany -espanyol 5% 1 0,04 8, 9
Prova d'interpretació consecutiva anglès-espanyol de nivell intermedi de 4 a 5 minuts de durada i temàtica general 45% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Prova d'interpretació consecutiva francès o alemany -espanyol de nivell intermedi de 4 a 5 minuts de durada i temàtica general 45% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Bowen, David and Margareta Bowen. 1984. Steps to Consecutive Interpreting. Washington: Penn

and Booth.

Dam, Helle V. 2004. Interpreters’ notes: On the choice of language. Interpreting 6 (1): 3–17.

doi: 10.1075/intp.6.1.03dam

Gillies, andrew: note-taking for consecutive interpreting. manchester, uk & northampton ma, st. jerome publishing, 2005

Herbert, j. (1965). manuel de l’interprète, librairie de l’université de genève. ginebra: georg & cie s.a.

Ilg, Gérard and Sylvie Lambert. 1996. Teaching consecutive interpretation. Interpreting 1 (1):

69–99. doi: 10.1075/intp.1.1.05ilg

 

Ilg, Gérard. 1982. L’interprétation consécutive: la pratique. Paralleles 5: 91–109.

 

Ilg, Gérard. 1988. La prise de notes en interprétation consécutive. Une orientation générale.

Paralleles 9: 9–13. Iliescu, C. (2001). introducción a la interpretación: la modalidad consecutiva. publicaciones de la universidad de alicante: alicante

 

Jones, Roderick: conference interpreting explained. translation theories explained. manchester, st. jerome publishing,1998

Matyssek, H. (1989). handbuch der notizentechnik für dolmetscher. heidelberg: julius groos verlag.

Nolan, J. (2005). interpretation techniques and exercises. texas: multilingual matters.

Rozan, Jean-François: la prise de notes en interprétation consécutive. ginebra, université de genève,1979

Salaets, H. (2017) “link words in note-taking and student interpreter performance: an empirical study”, international journal of interpreter education, 8(2), 20-33.

Weber, Wilhelm K. 1989. Improved ways of teaching consecutive interpretation. In Laura Gran

and John Dodds (eds.), The Theoretical and Practical Aspects of Teaching Conference Interpretation,

161–166. Udine: Campanotto.