Logo UAB
2020/2021

Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol

Codi: 44353 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316479 Interpretació de Conferències OT 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Pearce Neermann
Correu electrònic:
Desconegut

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Maria Pilar Garcia Crecente

Prerequisits

Cal haver cursat prèviament els mòduls de Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació i d’Interpretació Consecutiva Anglès-Espanyol

 

Objectius

Introduir l’estudiant en la modalitat d’interpretació simultània des d’un punt de vista pràctic

Competències

 • Aplicar la tècnica de la interpretació simultània a nivell professional.
 • Aplicar la tècnica de la traducció a la vista a nivell professional.
 • Automatitzar estratègies de resolució de problemes d’interpretació i presa de decisions amb pressió temporal.
 • Dominar la comprensió oral a nivell formal i professional en la llengua C.
 • Dominar la producció oral a nivell formal i professional en la llengua A.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Treballar en equip, generant sinergies en entorns de treball que involucrin diferents persones que treballen de forma coordinada i col·laborativa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar amb eficàcia les estratègies de resolució de problemes a la traducció a la vista.
 2. Aplicar estratègies de comprensió en la llengua C.
 3. Aplicar les estratègies de resolució de problemes a la interpretació simultània.
 4. Articular un discurs àgil, fluid i amb l'entonació adequada en la llengua A.
 5. Automatitzar estratègies de resolució de problemes d’interpretació i presa de decisions amb pressió temporal.
 6. Comprendre els matisos del discurs en la llengua C.
 7. Comprendre la intenció de l'orador.
 8. Identificar els processos cognitius subjacents a la interpretació simultània.
 9. Inferir significats a partir del context del discurs.
 10. Produir un discurs coherent i ben cohesionat en la llengua A.
 11. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 13. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 14. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 15. Treballar en equip, generant sinergies en entorns de treball que involucrin diferents persones que treballen de forma coordinada i col·laborativa.
 16. Utilitzar els registres adequats en la llengua A.
 17. Utilitzar la veu de manera professional com a eina de treball.
 18. Utilitzar les noves tecnologies aplicades a l'exercici professional de la interpretació simultània.
 19. Utilitzar un llenguatge ric en vocabulari i en recursos retòrics en la llengua A.

Continguts

Exercicis previs a la interpretació simultània: escolta dicòtica, divisió de l’atenció, automatització d’estratègies

Exercicis d’anàlisi textual orientat a la traducció a la vista de textos generals.

Traducció a la vista

Interpretació simultània de discursos de temàtica general de fins a 6-7 minuts de durada.

Metodologia

Les metodologies docents que s'aplicaran a aquest mòdul són les següents, que es detallen en l'apartat d'activitats formatives:

 

Dirigides

 

Pràctiques d'aula

Activitats d'avaluació i autoavaluació

Seminaris

 

Supervisades

 

Tutories                                                                                                                                                                             

Pràctica autònoma

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Preparació i revisió de materials 20 0,8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Pràctiques d'aula 27,5 1,1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19
Tutories 2 0,08 5, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Pràctica autònoma 97,5 3,9 5, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Prova d'interpretació simultània de l'anglès a l'espanyol, de 4/5 minuts de durada i de temàtica general

30%

Prova de traducció a la vista anglès-espanyol

30%

Prova d'interpretació simultània de l'anglès a l'espanyol, de 6/7 minuts de durada i de temàtica general

40%

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat). En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l'estudiant és un 5.

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el docent i l'estudiant.

Nota: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova d'interpretació simultània de l'anglès a l'espanyol, de 4/5 minuts de durada i de temàtica general 30% 1 0,04 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19
Prova d'interpretació simultània de l'anglès a l'espanyol, de 6/7 minuts de durada i de temàtica general 40% 1 0,04 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19
Prova de traducció a la vista anglès-espanyol 30% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Bibliografia

Chernov, Ghelly V. 2004. Inference and Anticipation in Simultaneous Interpreting. Edited with

critical foreword and notes by Robin Setton and Adelina Hild. Amsterdam: John Benjamins.

doi: 10.1075/btl.57

 Cheung, Andrew Kay-fan. 2008. Simultaneous interpreting of numbers: An experimental study.

Forum 6 (2): 23–38.

 Collados Aís, Á. (2000): La evaluación de la calidad en interpretación simultánea: La importancia de la comunicación no verbal, Granada, Editorial Comares

 Déjean le Féal, Karla. 1997. Simultaneous interpretation with ‘training wheels’. Meta 42 (4):

616–621. doi: 10.7202/003453ar

 Gaiba, Francesca. 1998. The Origins of Simultaneous Interpretation: The Nuremberg Trial. Ottawa:

University of Ottawa Press.

 Gile, Daniel. 2004. Conference and simultaneous interpreting. In Mona Baker (ed.), Routledge

Encyclopedia of Translation Studies, 40–45. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education

Press.

 Gillies, A. (2013). Conference Interpreting : A student’s practice book. Londres: Routledge.

Jiménez Ivars, A. (2008). “Sight Translation and Written Translation. A Comparative Analysis of Causes of Problems, Strategies and Translation Errors within the PACTE Translation Competence Model.” Forum 6, 2, 79-104.

 Jiménez Ivars, A. & Hurtado Albir, A. 2003. “Variedades de traducción a la vista. Definición y clasificación”, Trans nº 7, 47-57.

 Kalina, Sylvia. 2000. Interpreting competence and how it is acquired. The Interpreters’ Newsletter

10: 3–32.

 Kirchhoff, Hella. 1976. Das Simultandolmetschen: Interdependenz der Variablen im Dolmetschprozess.

In H. W. Drescher and S. Scheffzeck (eds.), Theorie und Praxis des Uebersetzens und

Dolmetschens, 59–71. Frankfurt am Main: Peter Lang. (English edition: 2002. Simultaneous

interpreting: Interdependence of variables in the interpreting process, interpreting models and

interpreting strategies. In Franz Pochhacker and Miriam Shlesinger (eds.), The Interpreting

Studies Reader, 110–119. London: Routledge.)

 Kohn, Kurt and Sylvia Kalina. 1996. The strategic dimension of interpreting. Meta 41 (1): 118–138.

doi: 10.7202/003333ar

 Kurz, Ingrid. 2003. Physiological stress during simultaneous interpreting: A comparison of experts

and novices. The Interpreter’s Newsletter 12: 51–67.

 Lambert, Sylvie. 1989. Simultaneous interpreters: One ear may be better than two. TTR : Traduction,

Terminologie, Redaction 2 (1): 153–162. doi: 10.7202/037040ar

 Lambert, S. (2004). “Shared Attention during Sight Translation, Sight Interpretation and Simultaneous Interpretation.” Meta 49: 2, 294-306.

Lederer, M. (1981). La traduction simultanée. París: Minard.

 Martin, A. (1993). “Teaching Sight Translation to Future interpreters.” En Picken, C. (ed.) La Traduction au Coeur de la Communication. Proceedings of the XIII FIT World Congress. Londres: Institute of Translation and Interpretation, 398-405.

 Setton, Robin. 1998. Meaning assembly in simultaneous interpretation. Interpreting 3 (2): 163–

200. (Reprinted in abridged form in Pöchhacker, Franz and Miriam Shlesinger (eds.), 2002.

The Interpreting Studies Reader, 178–202. London: Routledge.) doi: 10.1075/intp.3.2.03set

 Setton, Robin. 1999. Simultaneous Interpretation: A Cognitive-pragmatic Analysis. Amsterdam:

John Benjamins. doi: 10.1075/btl.28

 Setton, Robin. 2005. So what is so interesting about simultaneous interpreting? SKASE (Online)

Journal of Translation and Interpretation 1 (1): 70–85. http://www.skase.sk/Volumes/JTI01/

doc_pdf/06.pdf (Accessed July 24, 2015).

 Sunnari, Marianna. 1995. Processing strategies in Simultaneous Interpreting: ‘Saying it All’ vs.

Synthesis. In Jörma Tommola (ed.), Topics in Interpreting Research, 109–119. Turku: University

of Turku, Centre for Translation and Interpreting.

 Weber, Wilhelm K. 1990. The importance of sight translation in an interpreter training program.

In David Bowen and Margareta Bowen (eds.), Interpreting – Yesterday, Today, and Tomorrow,

44–52. Binghamton: SUNY. doi: 10.1075/ata.iv.10web