Logo UAB
2020/2021

Interpretació Consecutiva: Alemany-Espanyol

Codi: 44352 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316479 Interpretació de Conferències OT 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Arumi Ribas
Correu electrònic:
Marta.Arumi@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Maria Guiomar Stampa García-Ormaechea

Prerequisits

Cal haver cursat prèviament els mòduls de Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació

Objectius

Introduir l’estudiant en la modalitat d’interpretació consecutiva des d’un punt de vista pràctic i des de la seva llengua C, alemany

Competències

 • Aplicar habilitats i estratègies d’atenció i memorització (a curt, mitjà i llarg termini).
 • Aplicar la tècnica de la presa de notes en situacions comunicatives de complexitat mitjana-alta.
 • Automatitzar estratègies de resolució de problemes d’interpretació i presa de decisions amb pressió temporal.
 • Comprendre, analitzar i sintetitzar discursos de temàtica general i especialitzada en les llengües de treball, tot això enfocat a la pràctica de la interpretació de conferències.
 • Dominar la comprensió oral a nivell formal i professional en la llengua C.
 • Dominar la producció oral a nivell formal i professional en la llengua A.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Treballar en equip, generant sinergies en entorns de treball que involucrin diferents persones que treballen de forma coordinada i col·laborativa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar estratègies de comprensió en la llengua C.
 2. Aplicar les tècniques d'estructura i anàlisi del discurs.
 3. Aplicar tècniques de síntesi i reformulació.
 4. Automatitzar estratègies de resolució de problemes d’interpretació i presa de decisions amb pressió temporal.
 5. Elaborar un sistema de prendre notes personalitzat.
 6. Fer servir l'escolta analítica, concentrada i selectiva.
 7. Identificar els principis que regeixen la tècnica de prendre notes.
 8. Produir un discurs coherent i ben cohesionat en la llengua A.
 9. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 12. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 13. Treballar en equip, generant sinergies en entorns de treball que involucrin diferents persones que treballen de forma coordinada i col·laborativa.
 14. Utilitzar els registres adequats en la llengua A.
 15. Utilitzar la memòria a curt termini.
 16. Utilitzar les estratègies de contextualització i anticipació.

Continguts

Aprenentatge d’un sistema de presa de notes.

Principis metodològics de la interpretació consecutiva

Pràctica de presa de notes (anglès).

Exercicis d’interpretació consecutiva curta (fins a 3-4 minuts) i temàtica general en alemany. 

Metodologia

Les metodologies docents que s'aplicaran a aquest mòdul són les següents, que es detallen en l'apartat d'activitats formatives:

Pràctiques d'aula

Activitats d'avaluació i autoavaluació

Seminaris

Tutories

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques d'aula 27,5 1,1 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Preparació i revisió de tasques 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16
Tutories 2 0,08 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Pràctica autònoma 97,5 3,9 4, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

Prova de memòria/consecutiva sense notes alemany-espanyol

40%

Prova d'interpretació consecutiva de nivell inicial de 3 minuts de durada i temàtica general alemany-espanyol

40%

Avaluació de la presa de notes

20%

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat). En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l'estudiant és un 5.

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el docent i l'estudiant.

Nota: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de la presa de notes 20% 1 0,04 5, 7
Prova d'interpretació consecutiva de nivell inicial de 3 minuts de durada i temàtica general alemany-espanyol 40% 1 0,04 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16
Prova de memòria sense notes alemany-espanyol 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Bowen, David and Margareta Bowen. 1984. Steps to Consecutive Interpreting. Washington: Penn

and Booth.

Dam, Helle V. 2004. Interpreters’ notes: On the choice of language. Interpreting 6 (1): 3–17.

doi: 10.1075/intp.6.1.03dam

Gillies, andrew: note-taking for consecutive interpreting. manchester, uk & northampton ma, st. jerome publishing, 2005

Herbert, j. (1965). manuel de l’interprète, librairie de l’université de genève. ginebra: georg & cie s.a.

Ilg, Gérard and Sylvie Lambert. 1996. Teaching consecutive interpretation. Interpreting 1 (1):

69–99. doi: 10.1075/intp.1.1.05ilg

 

Ilg, Gérard. 1982. L’interprétation consécutive: la pratique. Paralleles 5: 91–109.

 

Ilg, Gérard. 1988. La prise de notes en interprétation consécutive. Une orientation générale.

Paralleles 9: 9–13. Iliescu, C. (2001). introducción a la interpretación: la modalidad consecutiva. publicaciones de la universidad de alicante: alicante

 

Jones, Roderick: conference interpreting explained. translation theories explained. manchester, st. jerome publishing,1998

 

Liu, Minhua. 1994. Transition from preparatory exercises to consecutive interpretation: Principles and techniques. Fu Jen Studies 27: 104–116. (Reprinted as an appendix in Liu 2008).

Matyssek, H. (1989). handbuch der notizentechnik für dolmetscher. heidelberg: julius groos verlag.

Myers, Laura. 1976. Introduction to Consecutive Interpretation. Unpublished MA thesis. Monterrey:MIFS (Middlebury Institute of Foreign Studies).

Nolan, J. (2005). interpretation techniques and exercises. texas: multilingual matters.

Rozan, Jean-François: la prise de notes eninterprétation consécutive. ginebra, université de genève,1979

Salaets, H. (2017) “link words in note-taking and student interpreter performance: an empirical study”, international journal of interpreter education, 8(2), 20-33.